Bezmoc, strach, ale i zlost a neuvěřitelný vztek. To vše teď prožívají obyvatelé malé osady Hubálov, která spadá pod obec Tuř. Starosta Tuře Martin Řehák ji chce převést pod okresní město Jičín. K tomuto kroku vede Řeháka podle jeho slov hned několik důvodů. Hlavně ty ekonomické. „Nejsme schopni finančně utáhnout další malou vesnice, kde chybí infrastruktura. Problém jsou i peníze, které nám do rozpočtu z Hubálova přichází. Ty nepokryjí ani výkon státní správy, natož pak chod samotné vesnice," zdůvodňuje své rozhodnutí starosta.

Bezmoc jménem Hubálov. Kde skončí?

Tuř podle starosty Hubálov pouze dotuje, což už je dál neúnosné. „Jako východisko se nabízí převedení místní části Hubálov na Jičín. Proto jsem kontaktoval právníky, kteří zaslali starostovi Janu Malému náš požadavek," konstatuje Řehák. Město Jičín žádost skutečně obdrželo, ale vzhledem k tomu, že u ní chybělo vyjádření vedení Tuře i obyvatel Hubálova, se rozhodne o dalších krocích až po doplnění těchto informací.

ZASTUPITELÉ JSOU ZDĚŠENI

Na celé situaci je asi nejvíce zarážející postup Martina Řeháka. Ten o svém záměru údajně Hubálovské neinformoval a ti se o celé záležitosti dozvěděli v podstatě až z médií. Zastupitelé Hubálova Ilona Vodičková a Vladimír Nožička jsou postupem starosty zděšeni, i když je jeho jednání zas až tolik nepřekvapuje. „S tímto záměrem jsme nebyli seznámeni. Na žádné veřejné schůzi návrh na realizaci územních změn nebyl projednáván a neexistuje ani usnesení zastupitelstva obce, které by pověřovalo starostu Martina Řeháka, aby v této věci oslovil právní kancelář k jednání s Jičínem. Učinil tak tedy na svou zodpovědnost," zní oficiální vyjádření zastupitelů osady, kteří rovněž upozorňují, že občanů Hubálova se na jejich názor nikdo neptal.

čtěte také: STOVKY LIDÍ PŘIJDOU O AUTA

„Na veřejných schůzích jsou občané Hubálova vyzýváni zastupiteli z Tuře, aby přešli pod Jičín a argumentují tím, že nejsou schopni Hubálov uživit a podobně. Jednoduše řečeno se nás chtějí zbavit a netají se tím. To také vysvětluje, proč se dlouhodobě nezajímají o potřeby Hubálovských," zlobí se Vodičková a Nožička, kteří také řekli, že se už nebudou více vyjadřovat a počkají na reakci okresního města, vysvětlení starosty Řeháka a na názory spoluobčanů z Hubálova.

NAPJATÉ VZTAHY

Že jsou vztahy mezi osadou a Tuří napnuté už dlouhodobě dokládají i názory dalších obyvatel Hubálova. „Žijeme v jednadvacátém století a my tu dodnes nemáme vodu. Přitom jsme několikrát žádali o vybudování vodovodu, ale neúspěšně. Vždy nám bylo řečeno, že nejsou peníze a jsou zde jiné a důležitější věci, které je potřeba udělat, např. zateplení obecního úřadu. Všechny ale v Tuři," zlobí se jedna z místních a dodává, že před třemi lety postihla osadu povodeň, při které došlo ke kontaminaci vody v některých studních.

„Nejhorší je, že tu většina nemovitostí nemá pitnou vodu a musíme si tedy kupovat balenou. Už v roce 2002, kdy jsem si nechal udělat rozbor vody ve své studni mi bylo řečeno, že je špatná a nepitná. A takových lidí je tu více. Ani tento argument Řehákovi nestačí," kroutí hlavou další obyvatelka Hubálova a dodává, že o obecní vodu by měli zájem nejen stálí osadníci, ale také chalupáři.

čtěte také: ŘIDIČE ČEKÁ OD PONDĚLÍ OBJÍŽĎKA

I další z místních považuje jednání starosty za nehorázné, ale jedním dechem dodává, že pokud se záměr podaří, Hubálovským se značně uleví. „Aby nám někdo dával najevo, že jsme na obtíž, to nám opravdu chybět nebude. Řehák nám nasliboval spoustu věcí a neudělal pro nás vůbec nic. Například tu měla být vybudována kanalizace. Nechal akorát za těžké peníze zpracovat projekt a pak nám bylo řečeno, že na realizaci už finance nezbývají a je nutné akci odložit na neurčito," rozčiluje se mladý muž a ani on není jednáním starosty překvapen. „Znám ho, mám na něj svůj názor a musím přiznat, že to co udělal, mě vůbec nepřekvapilo. Tohle je přesně jeho způsob jednání," konstatuje.

A ve stejném duchu se nesly i další názory na celou situaci. Hubálovští se shodují jen na tom, že pod Jičínem jim určitě hůř nebude a alespoň se k nim už nikdo nebude chovat jako k přítěži a póvlu.

Vyjádření starosty obce Tuř Martina Řeháka:

Starosta obce Tuř Martin Řehák se tímto ohrazuje proti některým výrokům, které byly uvedeny v článku Jičínského deníku uveřejněného dne 11.3.2017 (na webových stránkách Jičínského deníku dne 12.3.2017) pod názvem „Bezmoc jménem Hubálov. Kde skončí?"


Martin Řehák se například neztotožňuje s dnes již bývalými zastupiteli z Hubálova Ilonou Vodičkovou a Vladimírem Nožičkou. Ti uvedli, že se záměrem obce Tuř o převodu části Hubálov pod Jičín nebyli seznámeni, na žádné veřejné schůzi návrh na realizaci územních změn nebyl projednán a neexistuje usnesení zastupitelstva, které by pověřovalo starostu Martina Řeháka, aby v této souvislosti oslovil právní kancelář k jednání s Jičínem. Ten prý tak učinil na svoji zodpovědnost. Vodičková a Nožička rovněž shodně s obyvateli Hubálova tvrdí, že občanů se nikdo na jejich názor neptal. „Tato tvrzení se nezakládají na pravdě. Chci zdůraznit, že veřejné diskuze mezi zastupiteli a občany obce o záměru oddělení katastrálního území Hubálov od obce Tuř probíhají v různých formách dlouhodobě již od roku 2014. Prvotní, oficiální impuls k navrhované územní změně vzešel na veřejném zasedání konaném před Vánoci právě v Hubálově, za přítomnosti zastupitelů Vodičkové a Nožičky. Na tomto zasedání byl vznesen oficiální požadavek na uskutečnění veřejné ankety o změně hranic obce a na zahrnutí tohoto bodu do následných jednání zastupitelstva obce. Na dalším veřejném zasedání měl byt tento bod opětovně probírán," zdůrazňuje starosta a dodává, že i když na jednání zastupitelstva byli pozváni občané Hubálova, nikdo z nich se nedostavil. Nejvíce zarážející podle Martina Řeháka je pak absence hubálovských zastupitelů Ilony Vodičkové a Vladimíra Nožičky. „Tito dva členové zastupitelstva ve své absenci pokračovali i na dalším lednovém veřejném a pracovním zasedání zastupitelstva, na kterém jsem byl jako starosta obce většinovým rozhodnutím zastupitelů pověřen k zahájení prací na realizaci ankety, k zajištění podkladů a následnému oslovení města Jičín s výzvou ke sdělení stanoviska města k navrhované územní změně," konstatuje Řehák.

Starosta se také zaráží nad anonymním vyjádřením některých obyvatelů Hubálova. Jejich slova považuje za ryze účelová a úmyslně nepravdivá. „Podle mě za vším stojí především neochota místních přijmout a akceptovat obecně závazná stanoviska a předpisy schválené obecním zastupitelstvem Tuř, jakož i opatření a rozhodnutí přijatá starostou, řešící aktuální problémy obce," zlobí se první muž radnice. Na pravou míru Řehák uvádí také nejdiskutovanější problém v Hubálově, a to vodovod: „Obecní záměr výstavby vodovodu v Hubálově byl přijat již v polovině 90. let v průběhu realizace vodovodu v obci Tuř. Jak občané Tuře, tak Hubálova byli informováni o nutnosti finanční spoluúčasti na vybudování vodovodu. Občané Tuře s touto finanční spoluúčastí souhlasili. K realizaci vodovodu v Hubálobě však nedošlo právě z důvodu odmítnutí finanční spoluúčasti ze strany Hubálovských."

Starostu rovněž mrzí, že se občané dozvěděli o celé věci z médií. „Jde o nedorozumění. „Chtěli jsme občany o záměru včas informovat. Znovu opakuji, že už od prosince pracujeme na anketě, kde budou mít Hubálovští možnost se k celé věci vyjádřit. Všichni občané již brzy obdrží doporučeně anketní lístek. Součástí je i dopis, kde podrobně vysvětlujeme, co zastupitelstvo k tomuto rozhodnutí vede," uvádí na pravou míru Martin Řehák.