Základní kámen byl položen s velkou slávou a nadšením všech měšťanů. Jak to tehdy vypadalo, nám přesně popsal tehdejší řídicí učitel školy František Lopatář:

Dne 18. dubna 1875 byl položen a posvěcen základní kámen nové, tentokrát již zděné školní budovy. Kladl se velmi slavnostně. Slavnosti se zúčastnil zpěvácký i ochotnický spolek, majitel velkostatku Maxmilián Dormitzer. c. k. školní inspektor Tomáš Kazbunda, další hodnostáři a množství hostů.

Velká sláva
Za hlaholu zvonů, hudby a střelby z hmoždířů se všichni odebrali s prapory do chrámu, kde se odbývala slavná mše svatá. Po mši se slavnostní průvod odebral i s duchovenstvem na staveniště, kde zpěvácký spolek zazpíval chorál sv. Vojtěcha Hospodine pomiluj ny, po kterém přednesl administrátor bělohradské fary P. Jan Sehnal vzletnou řeč, po níž předseda místní školní rady Václav Munzar přečetl pamětní listinu, jež byla vložena do základu: „Jest-li Pán nestaví domu, marně pracují stavitelé jeho na něm." (žalm 126).

Po vložení této listiny do základů následovalo tlučení na základní kámen dle stanoveného pořádku. Nejprve tloukli hodnostáři, pak zástupci přiškolených obcí, zpěváckého a ochotnického spolku a záložny, každý s přiměřeným heslem. Nakonec zazněl ještě sbor, po němž se slavnost ukončila. Odpoledne se však ještě v hostinci u pana Františka Malého pořádala hostina, při níž byly pronášeny slavnostní přípitky.

Plány provedl a stavbu řídil stavitel František Poličanský z Hořic. Stavělo se velice pilně, a protože bylo počasí příznivé, stavba pokračovala rychle a na sv. Václava 28. září byla budova nové školy slavnostně otevřena. Nová patrová budova byla postavena na místě, kde dříve stávala stará dřevěná škola a nesla nápis „Naši mládeži."

Nadšení dnes již nevídané
Při četbě těchto řádků nás maně napadne rozdíl mezi dřívějškem a dneškem. Kam se poděl všechen entuziasmus lidí v podobných akcích? Dnes by nějaké položení základního kamene školy bylo pro každého všední záležitostí.   Zdeněk Prchal