„Aktivity projektu jsou zaměřeny na monitoring abiotických parametrů (chemismu půd a vod, atmosférické depozice) a zdravotního stavu lesních porostů. Důležitým indikátorem stupně obnovy acidifikací narušených lesních a vodních ekosystémů je i sledování obnovy živé složky," přiblížil mluvčí národního parku Radek Drahný.

Výběr výzkumných ploch z velké míry vychází z jednotné inventarizační sítě 830 reprezentativních ploch biomonitoringu na území KRNAP. To zaručuje vyšší míru efektivity a udržitelnosti. „Klíčovým záměrem je získání potřebných dat k nastavení účinných, přírodě blízkých managementových opatření. Při dodržování zásad ochrany přírody tato opatření povedou ke zvýšení biologické rozmanitosti," upozornil Radek Drahný.

V rámci projektu bude zopakován monitoring stavu a vývoje biodiverzity lesních ekosystémů na území Krkonoš. Výsledky více než 20leté řady sledování se stanou jedním ze zásadních vstupních údajů pro zopakování multikriteriální analýzy dostupných vrstev geografických informačních systémů, reprezentujících aktuální stav prostředí na území KRNAP. Výsledky budou mimo jiné využity jako podklady pro vytváření lesních hospodářských plánů, plánů péče a pro usměrnění v současnosti prováděných managementových opatření.

Partnerem projektu podpořeného takzvanými norskými fondy je Česká geologická služba a Ústav pro výzkum lesních ekosystémů.

Na které oblasti se projekt zaměří?

1. Vývoj chemismu půd, atmosférické depozice, kritických zátěží síry a dusíku lesních ekosystémů

2. Monitoring a vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu lesních porostů

3. Monitoring epifytických lišejníků jako klíčové bioindikační skupiny pro zjištění aktuálního stavu a vývoje biodiverzity lesních ekosystémů

4. Vyhodnocení acidifikace a aktuálního ekologického stavu vodních toků