"Akce zlepší průtočnost kanálu a zajistí přívod životodárné vody do oblasti, které by jinak hrozilo postupné vysychání," vysvětluje mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Tok začíná odbočením z Bělé v Častolovicích a ústí po sedmnácti kilometrech do Dědiny v Třebechovicích pod Orebem. Původně napájel vodou řadu rybníků mezi Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí. Dnes slouží kromě napájení rybníků i pro odběry vody pro průmysl a závlahy. Jenže minimální podélný sklon koryta, jeho masivní zanášení listím a každoroční sedimentace způsobují, že postupně zanášené koryto přestává být funkční.

"Biologické hodnocení provedené v rámci projektové přípravy konstatuje, že biotop je ohrožen vysycháním a postupně se mění od biotopu vodního na biotop suchozemský. Neexistuje jiné řešení než vytěžení nánosů, které navrátí vodnímu toku jeho funkci a umožní znovuobnovení vodního ekosystému. Poslední čištění bylo prováděno před více než třiceti lety," upozorňuje Hana Bendová.

Dojde i na prořezávání a kácení

Kanál prochází územím Evropsky významné lokality Týnišťské Poorličí, proto bude nutné dodržet všechny podmínky stanovené orgány ochrany přírody.

"Projekt byl náležitě projednán s Magistrátem města Hradce Králové, s Městským úřadem Kostelec nad Orlicí a s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. V rámci akce bude provedeno pokácení a prořezání stávajících porostů zasahujících do průtočného profilu koryta v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se o stromy, u kterých hrozí vývrat do koryta nebo brání provádění prací v korytě. Zatím byl určen předběžný rozsah kácení pro vypracování projektové dokumentace," přibližuje plánované práce mluvčí Povodí Labe.

O jak masivní kácení půjde, bude prý známo až po dohodě s dotčeným orgánem ochrany přírody těsně před zahájením prací přímo na staveništi za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, biologického dozoru, orgánů ochrany přírody, vlastníků pozemků a s ohledem na minimalizaci zásahů do porostů.