Textilní průmysl patří k nejstarším průmyslovým odvětvím v Čechách – výroba textilu má v českých zemích tisíciletou tradici. V 90. letech minulého století došlo v tomto odvětví k restrukturalizaci, ke snižování objemu výroby i k zániku řady textilních a oděvních podniků. V současné době dochází k významným změnám, přicházejí ke slovu nové technologie, které umožňují textilním výrobkům uplatnění v nečekaných oblastech – v lékařství, ve stavebnictví, v potravinářském průmyslu, v zemědělství, ve strojírenství. Do textilií se dnes nejen oblékáme nebo jimi vybavujeme naše obydlí a pracoviště, bez nich by nefungovala mnohá průmyslová a další odvětví.

Dnešní doba klade před naši školu další výzvy, ale především možnost jejího rozvoje. Z toho důvodu se škola se rozhodla v tradici původně Tkalcovské školy, později Střední průmyslové školy textilní, pokračovat a navázat tak na kdysi vyučovaný chemický obor se zaměřením na chemickou úpravu textilních materiálů – zušlechťování textilií.

SŠIS se tímto také zapojila do řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů na trhu práce, a to formou spolupráce při tvorbě regionální sektorové dohody, která bude řešit nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro praxi za podpory a vzájemné spolupráce firem v regionu v oblasti textilně-chemického průmyslu.

Ilustrační foto

Ve spolupráci s Asociací textilního – oděvního - kožedělného průmyslu (ATOK), tj. asociace firem, škola řeší úpravu ŠVP oboru Aplikovaná chemie na zaměření zušlechťování textilních materiálů, využitelných v textilním, oděvním, ale i netextilním průmyslu. Pro netextilní průmysl jmenujme třeba aplikace „moderních" technologií textilního zušlechťování ve stavebnictví, zdravotnictví, kosmetice, letectví, apod. Tato specializace výuky si bude klást za cíl lepší uplatnění žáka na trhu práce v regionu, kde se nachází velmi mnoho firem s textilním a textilně - chemickým zaměřením.

Na přípravě výukového programu, praxí a stáží se budou podílet firmy v regionu. Návrat k zaměření školy podporuje také firma Veba – Broumov, jeden z velmi významných zaměstnavatelů v regionu.

Absolvent oboru Aplikovaná chemie s tímto zaměřením se uplatní v textilních a chemicko-textilních firmách, a to i v oblasti textilně-chemického čistírenství prádelen a čistíren textilií, výrobě zdravotnických prostředků, ve výrobě stavebních systémů, ve výstavbě liniových dopravních staveb a skládek odpadů, ve výrobě speciálních oděvů pro zdravotnictví, sport a ochranu osob, ve výrobě částí a dílů automobilů, letadel, sportovních potřeb, ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, v organizacích, které se zabývají zkoušením textilních materiálů, kontrolou kvality výroby, v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

Přijímat žáky do tohoto výukového programu bude škola již od 1. 9. 2015.