Její autor prof. Vít Vlnas tehdy touto knihou započal svoji publicistickou dráhu.

Po dvou časových dekádách vyplněných odbornou prací v pražské Národní galerii a bohatou publicistickou činností se k tématu vrátil. V únorových dnech letošního roku se tak objevilo na pultech v knihkupectvích druhé, podstatně rozšířené a přepracované vydání této knihy (Jan Nepomucký – Česká legenda), jehož se ujalo Nakladatelství Paseka ve spolupráci s Národní galerií.

V jedenácti kompaktně napsaných kapitolách provádí autor čtenáře světem středověké společnosti, v níž Johánek z Pomuku žil, dále dobou barokní religiozity i časem nastávajícího vzniku moderní občanské společnosti, kdy se nepomucenská problematika stala též nástrojem politického boje. Podrobně pojednává o kořenech kultu Jana Nepomuckého a o vzniku legendy o světci – divotvůrci.

Cenné informace se čtenář dozví zejména v kapitole věnované beatifikaci a kanonizaci Jana Nepomuckého. Autor přesvědčivě dokládá sepětí soudobého odkazu nepomucenské legendy se všemi vrstvami společnosti, včetně popisu pražských oslav světcova svatořečení – nejvýznamnější církevní slavnosti českého baroka. Pomocí důkladného studia pramenů se autorovi podařilo uvést na pravou míru dlouho tradované dezinterpretace, dle nichž měla osoba Jana Nepomuckého v myslích věřících nahradit Jana Husa.

Odborná publikace o Janu Nepomuckém.Obraz v literatuře
Značný prostor je věnován Nepomuckého obrazu v literatuře a výtvarném umění. Kritické analýze je podroben román Aloise Jiráska Temno, jehož jednu dějovou linii tvoří motiv výše zmíněné pražské slavnosti konané na počest kanonizace Jana Nepomuckého. Toto literární dílo ovlivnilo negativně po několik generací obraz vnímání barokního období. Autor se nepokouší důrazně vyvracet skutečná či domnělá Jiráskova klišé tam, kde je chtěli vidět tzv. pokrokáři mající pobělohorské období pouze za dobu společenského i jazykového úpadku českého národa. Posuzuje Jiráskův román objektivním pohledem znalce.
Neváhá upozornit čtenáře na určitá zjednodušení, kterých se Jirásek v textu dopustil. Zároveň oceňuje Jiráskovu erudovanost i jeho smysl pro detail. Z autorovy analýzy vyplývá, že tato publikace byla v minulosti přeceňována, následkem čehož se jí v současnosti dostalo podcenění. Mezi mnoha dalšími literárními díly, které v různých časových obdobích tematicky souzněly s motivy doprovázejících tzv. druhý život Jana Nepomuckého, chybí v textu zmínka o knize Miloše Urbana – Santiniho jazyk, která byla zfilmována v reáliích památkových objektů nesoucích též světcovo jméno.

Výtvarná díla
Těžištěm tohoto tematického celku jsou rozsáhlé pasáže věnované osobě Jana Nepomuckého jako objektu malířských, sochařských a architektonických děl. Zde autor poskytl čtenáři kompletní přehled nejznámějších prací vytvořených slavnými barokními umělci. Pohled na jejich tvorbu neoddělil od jejich osobních životů.

Na konkrétním příkladu sochaře Jana Brokofa, který během tvorby sochy Jana Nepomuckého přestoupil dobrovolně z luteránské na katolickou víru, lze tak i z pohledu dnešního člověka pochopit význam duchovní spirituality období baroka. V textu nechybí obsáhlé pojednání o významných stavbách akcentujících nepomucenskou legendu – např. Santiniho poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Jedna z nejvýznamnějších církevních staveb dochovaných na našem území je zde čtenáři představena do detailů.

Skvělé fotografie
Skutečnost, že doprovodný soubor černobílých i barevných fotografií je pořízen ve vynikající kvalitě a stavební památky jsou vyobrazeny ve své aktuální podobě, estetickou hodnotu knihy výrazným způsobem navyšuje.

Po přečtení knihy Jan Nepomucký – Česká legenda se nabízí zajímavé srovnání. Publikace byla v prvním vydání napsána autorem začínajícím svoji vědeckou dráhu. V druhém vydání této knihy najde čtenář v textu mnoho nových informací, jimiž je zohledněn současný stav badatelského poznání a opravené veškeré nepřesnosti.

Výsledná podoba publikace potvrzuje, že autorovy odborné výsledky na poli dějezpytu umění vykazují stále vzestupnější tendenci. ⋌Stanislav Vaněk