Rok 1970

23. září jsme museli předat veškerý majetek okresnímu výboru Socialistického svazu mládeže. Jednalo se o pokladní hotovost, zůstatek na běžném účtu, razítka, dřevěnou Jubilejní klubovnu, klubovnu Orlí hnízdo, motorku, stanová plátna na 16 stanů, jutové podsady, 2 ks naftových kamen, 4 stoly, skříně, kanystr na naftu, železný vozík, luky, vzduchovky, petrolejové lampy, volejbalovou síť, pilu, kuchyňské nádobí, řemeslnické nářadí, elektroměr apod. Majetek převzal soudruh Rudolf Novotný – předseda OV SSM.

Po roce 1970

V období po roce 1970 pokračovala Majka Patrná – vedoucí homogenního oddílu ve schůzkách s družinou dívek a chlapců ve skautském duchu. Schůzky se konaly u ní doma a o prázdninách si dokázala pro děti vypůjčit i chatu. Obdobně i téměř celý 1. oddíl spolu s bratry Stránskými přešel do oddílu orientačního běhu – Konopicové, Úlehlové, Turčínové, P. Stránský, P. Petráň, L. Dubský – kde pokračovali pod novou hlavičkou ve své činnosti. V junácké činnosti pokračovali i MUDr. Tišera – Grizzlyho – Smolík, Pašek, Řehák.

Vyhořelo Orlí hnízdo

V 70. letech byla zpustošena i klubovna „Orlí hnízdo“, kterou „perfektním“ hospodařením a „výborně“ řízenými schůzkami svazáci úplně zničili, že po ní zbyl po vyhoření jen betonový základ.


1970-1989 Junák zakázán – 2. generace stalinismu – období normalizace.

Třetí obnova

Dne 27. listopadu 1989 Svobodné slovo otisklo výzvu k setkání skautských činovníků v sále Městské knihovny v Praze na 2. prosince 1989. Tohoto setkání se účastnil br. Jaroslav Drozen a navázal zde kontakty s ústředím a Skautskou informační kanceláří, která zahájila činnost 27. listopadu. Na prosincovém mítinku OF ve Sportovním areálu br. Drozen vyzval jménem okresní rady všechny občany, kteří sympatizují s Junákem nebo v něm pracovali, aby obnovili činnost a spolu se Standou Hylmarem a Františkem Palasem začali shromažďovat členy jičínského střediska.

Prvá schůzka

Prvou schůzku svolali na 18. prosince 1989 do čítárny městské knihovny. Dohodli se na pravidelných pondělních schůzkách a začalo se rozvíjet středisko. Zpočátku byl o naši práci velký zájem, ale později snad tím, že jsme zájemcům nabídli jenom tvrdou, pernou práci, většina zájemců odpadla. Zůstali jen věrní a skalní, vědomi si slov. br. zakladatele A.B.Svojsíka a hesla roverů a činovníků: „Každý konej dnes svou povinnost!“ a „Sloužím!“ Ti se pustili do perné práce a začali shánět děti, s nimiž rozjeli rádcovský kurs.


Do čela střediska jsme zvolili ing. Jožu Stránského, ustavili jsme roj světlušek, smečku vlčat, smíšený oddíl křesťanů, oddíl junáků a OSJ. Do činnosti se aktivně zapojili a patří jim dík, sestry Jana Hamplová, Zdena Brendlová, Ivana Bejšovcová, Anička Kovářová, Majka Matúšová a Jarmila Veselá – bratři Václav Hošek, Michal Císař, Mirek Veselý, Martin Pašek, Joža Stránský, Jaromír Šoltys, Petr Vlach, Zdeněk Turčín, Jiří Štiller a Jaroslav Drozen. Dle potřeby a svých možností s námi pracují Jiřina Filsaková, Marie a Josef Bučinovi, Frant. Kalvach, Ivan Matějka, Standa Hylmar, Frant. Palas a další.

Zbyla jen Jubilejní

Do nové činnosti v roce 1990 nám zbyla pouze Jubilejní klubovna, kterou jsme s pomocí vlastní práce znovu zprovoznili. Protokolárně nám byla předána SSM 1. března 1990. Je to jediné místo, kde se schází celé středisko, kde mohou současně probíhat vždy dvě schůzky v místnostech nezávisle na sobě. Junák byl rehabilitován, znovu jsme začali pracovat. Po svazácích jsme klubovnu převzali ve velmi dezolátním stavu.


K 1. dubnu jsme registrovali 89 členů, 64 dětí a 25 činovníků. Tím začaly pravidelné schůzky oddílů, probírají se podmínky ke složení zkoušky nováčkovské, výlety do přírody, oddíly se připravují na letní tábory, hledají vhodná místa pro táboření, provádí vyčištění studánek apod. Od května v rámci výletů navštívili první trampskou osadu El Torro v údolí řeky Žehrovky – Hadí řeky – Nebák, Mladějov, Svinčici, Šikmou věž, Homoli, hájovnu za Lázněmi Bělohrad, kde z 16. na 17. června nocovali.


V květnu na sněmu byli do Svojsíkova oddílu jmenováni Jiřina Filsaková, Josef Bučina, Václav Hošek, Standa Hylmar, František Kalvach a Karel Šimůnek.

Tábory

Většina členů se účastnila táborů následovně: 5. oddíl 5. - 13. července ve Vítkovicích pod vedením Petra Vlacha, Václava Hoška, Mirka Jirouše za účasti 21 táborníků. Vlčata a světlušky v Netolicích 21. – 29. července za vedení Michala Císaře, Mirka Veselého, Joži Stránského, Jiřího Štillera, Jany Hamplové, Zdeny Brendlové, Ivany Bejšovcové a 41 táborníků.


Oddíl křesťanů vedl Martin Pašek a tábořili spolu se skauty z Nové Paky v Markvarticích od 30. července do 11. srpna za účasti 48 táborníků. Většina členů na táborech složila junácký slib, dokončila nováčkovskou zkoušku. Po návratu z táborů oddíly pokračují v činnosti, zdokonalují se v práci, připravují se na další odborky a složení prvotřídky. Probíhá další nábor členů, kteří se připravují na nováčkovskou zkoušku. Nepodařilo se nám rozjet a vyvinout větší činnost klubu Oldskautů. Oddíly navštívily Tábor, Kyje, pramen Cidliny, Alanovu věž, Šárovcovu Lhotu, Libín, psí hřbitov na Kosti, Chlum u Sadové, Loretu, tábořiště ostroměřských skautů – Skálu, Libošovice, Prokopské údolí, Cerekvici.


29. září jsme se účastnili her v memoriálu Ládi Kotyka v Nové Pace a obsadili 1. místo světlušek a 1. místo vlčat. Dnem 23. října uzavírá MěNV, zastoupený vedoucím odboru školství a kultury Radovanem Sálem. a ing. Čeňkem Strašíkem smlouvu o dočasném užívání objektu hvězdárny čp. 310 klubem křesťanské mládeže a katolickými skauty.

Vůdce

V prosinci byl vůdcem opět zvolen ing. Joža Stránský, činovníky střediska Jiřina Filsaková, Marie Bučinová, Zdeněk Turčín, Ivan Matějka, Jaromír Šoltys. Jaroslav Drozen, zástupci oddílů Jana Pašková, Zdena Brendlová, Anna Kovářová, Majka Matúšová, Ivana Bejšovcová, Jarmila Veselá, Michal Císař, Mirek Veselý, Jiří Štiller, Petr Vlach, Martin Pašek a Rampas. Ústřední rada 18.12. udělila řád „Čestné lilie v trojlístku“ – stříbrný stupeň Karlu Šimůnkovi, bronzový stupeň Františku Palasovi a Jaroslavu Droznovi.

Rok 1991

12. ledna 1991 byli do okresní rady zvoleni Jiřina Filsaková, Jaroslav Drozen, Michal Císař, Joža Stránský, později byl kooptován František Kalvach. 16. února byly uděleny „Medaile díků“ Standovi Hylmarovi, dr. Frant. Kalvachovi, Josefu Bučinovi, ing. Ivanu Matějkovi, Jaroslavu Droznovi, ing. Jožovi Stránskému.


20. dubna se vlčata účastnila závodů v Mladé Boleslavi, kde v jednotlivcích obsadil Mireček 1. místo, v prvé desítce se umístili Mišák, Candátek a Buchlík.


Ke skautskému svátku 24. dubna udělila ústřední rada medaili „Skautská vděčnost“ im memoriam Evičce Moranové, Jaro Fricovi, Františku Matějkovi a Ladislavu Vondráčkovi. Čekatelských zkoušek v Nové Pace v květnu se účastnili Zdena Brendlová, Jana Hamplová, Ivana Bejšovcová, Jarmila Veselá, Petr Vlach a Rampas.

Závod

Ve dnech 1. - 2. června probíhalo okresní kolo Svojsíkova závodu v Lázních Bělohrad, kde hlídka vlčat č. 15 ve složení Petr Myška, Břetislav Šimral, Olda Damašek, David Hanák, Jan Gottwald, Dušan Haken, Tomáš Ryba obsadila 1. místo a hlídka č. 16 byla sedmá.


Oddíly táboří následovně: 5. odd. v Netolicích 30. 6. - 14. 7. za účasti tří dospělých a 30 dětí pod vedením Vlacha a Rampase. Na svém táboře hostili pana brigádního generála AČR Stanislava Krause. 2. odd. Duha spolu s družinou z Jedličkova ústavu táboří na Benecku - Zákoutí pod vedením A. Kovářové a M. Paška v počtu 5 dospělých a 29 dětí v době 1. - 13. července vlčata, 1. odd. junáků a 1. odd. dívčí se světluškami táboří v Netolicích 14. - 28. července za účasti 7 dospělých a 44 dětí pod vedením M. Císaře, M. Veselého, J. Hamplové a Zd. Brendlové. Tábora zvaného „Vosí louka 2“ se účastnil bratr Luky (Lukáš Novotný - vnuk profesora Úlehly), skaut z Austrálie.

Duha

Ve dnech 12. - 23. srpna tábořily 2. chlap. odd. a 2. dívčí odd. Duha v Markvarticích – Ryka pod vedením A. Kovářové a M. Paška spolu se skauty z Nové Paky za účasti dvou dospělých a 33 dětí. Bří Císař a Veselý se účastnili Oblastní lesní školy Jiráskovy oblasti 26. 7. - 4. 8. v Maršovském údolí. Anča Kovářová absolvovala dívčí lesní školu 27.7. - 3.8. pro vedoucí křesťanských oddílů v Borku u Staré Boleslavi. Čekatelské zkoušky složili Jarmila Veselá, Jana Essentienová, Martin Pašek, vůdcovské Anča Kovářová, Michal Císař, Mirek Veselý.


Náčelnictvo dívčího kmene udělilo „Medaili díků“ Anči Kovářové a Majce Matúšové. Dne 5. října se her vlčat a světlušek v Nové Pace účastnily obě hlídky a umístily se na 2. místě. 9. listopadu probíhal v Nové Pace Skautský orientační závod. 1. místo obsadil Zd. Brendl a Š. Vávra z 5. oddílu. Pokračovali jsme v opravě klubovny na Čeřovce nad divadlem v přírodě a tak se nám ji podařilo zachránit.


Činovníci s rodiči a přáteli zavedli elektriku do klubovny, takže již svítíme, konzervujeme dřevo, uklízíme okolí klubovny a hlediště divadla.
Poznámka: Otištěné fotografie jsou z aktivit křesťanských skautů počátkem 90.let.