Hned na začátek je vhodné vysvětlit jediný ekonomický argument pisatelů, který neustále navzdory své znalosti o pravé podstatě věci používají. Tedy, v konkrétním účetním období nadační fond nakoupil drobné vybavení pro pořádání festivalu Jičín – město pohádky, které se v souladu s účetní a daňovou legislativou stalo jednorázovým nákladem. Nákup byl přitom financován z výsledků hospodaření nadačního fondu minulých let.

V daném období tak vznikla účetní ztráta, jmění Nadačního fondu Jičín – město pohádky se však nikdy nedostalo do záporných hodnot (tedy neupadlo do žádných dluhů svým hospodařením).

Nyní k jednotlivým argumentům:
1. Hospodaření nadačního fondu, který pořádal všechny ročníky festivalu Jičín – město pohádky, podléhá podle zákona auditu hospodaření. Ve chvíli, kdy auditor doporučil zřízení servisní organizace, tak nadační fond ji zřídil (občanské sdružení Ráj srdce). Tímto krokem nedošlo k porušení smlouvy o spolupráci s městem Jičínem a už vůbec si nemyslíme, že reakce města Jičín byla přiměřená, když smlouvu o spolupráci bez konstruktivního jednání vypovědělo.

2. Správní rada nadačního fondu v reakci na nedůstojné nactiutrhačné útoky zástupců města odstoupila a NF JMP pod tlakem okolností a času zbývajícího do 19. ročníku festivalu (rok 2009) musel přistoupit na smlouvu o spolupráci, která byla velmi vágní a plná nejasných či nejednoznačných ujednání. Ujednání smlouvy, které říká, že všechny peníze získané festivalem Jičín – město pohádky budou použity zase jen pro tento festival, nemůže být podle našeho názoru vykládáno tak, že je lze použít na jakýkoli festival. Je přitom skutečností, že je to Nadační fond Jičín – město pohádky, kdo jako tvůrce a ochránce festivalové tradice má registrovány příslušné ochranné známky u Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Zatímco NF JMP již všechny přebytky z minula použil na pořádání 21. ročníku, město použití prostředků pro obdobný účel právě díky postojům zastupitelů za ODS již přes rok nedůvodně odkládá.

3. NF JMP nebyl se smlouvou a nejasně rozdělenými pravomocemi nikdy spokojen. Hlasitě a srozumitelně dával svá stanoviska najevo, především proto, že nikdy nevznikly konkrétní dílčí smlouvy předpokládané smlouvou o spolupráci, které by ji pro konkrétní ročník festivalu naplnily. Bez těchto dílčích dohod nelze o průběhu spolupráce nic konkrétního tvrdit.

4. Není transparentním peněžním tokem, pokud příspěvkové organizace dostanou balík peněz, který musí na JMP utratit a také do posledního haléře neprůhledně utratí. Mnohem hospodárnější je, má-li rozpočet festivalu jednoho správce, který objednává pouze služby, které jsou pro festival potřebné. Příspěvkové organizace (Technické služby, Kulturní zařízení) se tak letos poprvé dostaly při festivalu do konkurenčního prostředí. Uplynulý 21. ročník prokázal, že takto bylo i dříve možné uspořit několik set tisíc korun.

5. NF JMP je samostatný právní subjekt s orgány, které jeho jménem hovoří, činnost kontrolují a za nadační fond navenek odpovídají. Nikdo, ani město Jičín, nemá právo do struktur nadačního fondu zasahovat či nekale hodnotit jeho představitele. Je to stejné jako u jakéhokoli jiného soukromého subjektu – osoby či firmy. Nadační fond dokonce podle zákona ani nikomu nepatří; to je záměr zákonodárce, kterým je podstata nadačního fondu chráněna před nežádoucími zásahy zvenčí. Statut fondu může změnit pouze správní rada, která je vždy kolektivním orgánem. Všechny listiny jsou veřejně přístupné v obchodním rejstříku, o transparentnost se stará zákon o nadacích a nadačních fondech.

6. Nerozumíme obavám, že by nadační fond použil peníze na něco jiného než na pořádání festivalu Jičín – město pohádky. Nakonec, k rozvoji festivalové tradice byl otci zakladateli před dvěma desítkami let založen. Návrh na vyrovnání přebytku z minulých let, navržené panem Hamáčkem a Vitvarem, garantovalo, že město bude mít kontrolu nad penězi do poslední chvíle, neboť jimi měly být uhrazeny služby Technických služeb města Jičína. Nadační fond byl s tímto řešením srozuměn a souhlasil přesto, že to znamená další až roční odklad splatnosti cca poloviny zadržovaných prostředků.

7. Jednání skutečně probíhala velmi dlouho a bezvýsledně nikoli z důvodů na straně nadačního fondu. Již v březnu byla oboustranně připravena smlouva o partnerství, na návrh ČSSD se však pod nedůvodnou záminkou náhle začalo jednat o spolupořadatelství a čas utíkal… Najednou byl konec května a Rada města navrhovala usnesení, které říkalo, že se nebyla schopna s NF JMP dohodnout. Teprve v tuto chvíli navrhl pan Hamáček s Vitvarem opět smlouvu o partnerství, která byla po několikahodinové bouřlivé diskuzi v zastupitelstvu schválena sedmnácti hlasy.

8. Je nesmyslné vzhledem k zákonu o nadacích mluvit u nadačního fondu o podnikatelském záměru. Bohužel u toho, co není, nemůžeme nikdy dokázat, že to neexistuje, pokud si někdo myslí navzdory zákonu o nadacích opak.

9. Vyjádření pana Mládka v citovaném rozhovoru hovoří k dotazu novináře o tom, že díky práci pro nadační fond získal nové známosti a nové zkušenosti. Tyto pak využil ve své soukromé poradenské činnosti, která nemá nic společného s nadačním fondem. Je na tom něco špatného? Jakékoli jiné interpretace jsou hrubou a účelovou manipulací. ODS to ví již řadu týdnů, přesto i nyní tvrdí k manipulaci veřejného mínění pravý opak.

10. Vzhledem k tomu, že podnikání v pravém slova smyslu není ze zákona u nadačního fondu možné, nemůže pan Hamáček podporovat něčí podnikatelský záměr, když jediným pořadatelem festivalu Jičín – město pohádky může být Nadační fond Jičín – město pohádky.

Nemrzí nás, že se z celé věci stalo politikum, ba naopak. Komunální politika z podstaty věci musí probíhat v ulicích města, pouze tehdy se naplní poslání městského úřadu - stane poskytovatelem služeb občanům města a správcem veřejného majetku. Jenom tehdy, když zastupitelé budou vysvětlovat své názory a hlasování občanům, pouze tehdy je budou skutečně zastupovat.
Petr Hamáček, Luděk Havel, Alena Jírovcová, Michal Mládek, Věra Rychterová, Milan Smolík, Lída Tmějová, Jiří Vitvar