Pro obec i místní farníky to byla významná událost. Vždyť poslední oficiální návštěva nejvyššího představitele Královohradecké diecéze v Nemyčevsi byla v r.1932 ,kdy zde bylo udíleno biřmování. A až nyní po 76 letech opět zavítal do této farnosti nejvyšší diecézní ordinář, aby ve zdejším kostele sv. Petra a Pavla sloužil mši svatou.

Historie farnosti sahá až do r.1334, ale stávající kostel byl stavebně dokončen r. 1721 na místě staršího gotického kostela. Otce biskupa přivítal v kostele za Jičínskou farnost, která Nemyčeves církevně nyní spravuje, jáhen Mgr. ing. Čeněk Strašík.

Bohoslužbě byl přítomen i starosta obce, zastupitelstvo a mnoho místních i přespolních, a tato nebývalá účast tak dokreslovala tento slavnostní den. Na závěr bohoslužby poděkoval za návštěvu Otci biskupovi JUDr. Miloslav Franc, který často ve zdejším kostele dlouhá léta sloužil při mších sv. jako akolyta a toto místo si oblíbil.

Z historie

Protože zdejší kostel dobře zná, ve svém proslovu vzpomenul minulých duchovních správců farnosti, kteří se o kostel starali, zejména poslední administrátor P. Josef Kordík, který pravidelně po 17 let od roku l990 obětavě jezdil každý týden ze Železnice do tohoto kostela sloužit mši sv. Byl to on, kdo v počátku devadesátých let 20. století provedl s pomocí místních a dalších obětavců generální opravu kostela včetně interiéru a zachoval jej tak pro další generace.

Pan biskup Dominik Duka při příležitosti své návštěvy na místě ocenil knihou s věnováním zdejší dlouholetou kostelnici paní Martu Karpašovou, která se již po 17 let spolu s věrnými stará o zdejší chrám, aby byl vždy připraven, uklizen a vyzdoben ke službě Boží.

Na závěr návštěvy pozval starosta obce pan Jiří Rudolf pana biskupa s doprovodem na krátké posezení na obecní úřad, který sídlí v budově bývalé fary, již má obec od roku 2000 ve svém vlastnictví a kterou pro potřeby zastupitelstva vkusně a pěkně upravila. Čas však nikdo nemůže zastavit, a po necelých dvou hodinách strávených v Nemyčevsi pan biskup spěchal do podhůří Orlických hor do poutního místa Rokole, kde ho čekalo setkání s bohoslovci a místními řádovými sestrami.

Milá vpomínka

Zde v Nemyčevsi se všichni přítomní shodli, že to bylo velmi příjemné setkání, Otec biskup svým vystupením na všechny zapůsobil milým dojmem, že patří nám všem. Všichni věříme, že takové setkání nebude opět za několik generací (bude-li se vůbec ještě s kým v kostele setkávat), ale daleko dříve. Ing. Vladimír Turek