Oba účastníci „Chodských slavností“, paní ing. L. Marhanová a pan dr. Z. Mrkáček, přijeli ve slušivých chodských krojích.

Po přivítání obou aktérů a všech přítomných nejprve členové výboru klubu již tradičně popřáli členům klubu, kteří v jednotlivých měsících oslavují svá jubilea. Protože se po letní přestávce v činnosti klubu scházíme až v září, popřáli nejprve srpnovým jubilantům Marii Lazákové, Haně Neumanové, Valentině Volfové, Lubomíru Tichému a Josefu Cilerovi, potom zářijovým Jitce Cermanové, Aleně Kuntové a Marii Venclové.

Protože další akce klubu (kromě odpoledních čajů) je plánována až na listopad, popřáli i říjnovým jubilantům Janě Chládkové, Václavu Hrubému, Josefu Jandovi a Anatoliji Volfovi. Ženám předali bonboniéru a mužům lahev vína. Za jubilanty poděkoval za gratulaci k narozeninám člen klubu a starosta obce pan Tichý a při přípitku, který objednal pro všechny přítomné, popřál všem členům klubu hodně zdraví a úspěchů do další činnosti.

Pak už se ujali slova oba hosté. Pan dr. Mrkáček promítal diapozitivy ze slavností na Chodsku a paní ing. Marhanová je doplňovala bohatým komentářem nejen k současným slavnostem; přítomným přiblížila i historii Chodska. Během celého povídání zazpívali i několik chodských písní, za které je přítomní odměňovali spontánním potleskem. Celá akce trvající více než dvě hodiny byla velmi zdařilá a všem přítomným se velmi líbila.

Na závěr oběma účinkujícím poděkoval pan Jiránek za jejich poutavý pořad, stejně jako paní Chládkové, paní Škaloudové a paní Venclové za připravené chutné občerstvení. ⋌Zdeněk Jiránek