I když žáci v těchto prostorách v poslední době každoročně ve vánoční době mají svá vystoupení a interiér kostela jim není zcela neznámý, přesto na bližší poznání, co se v kostele zajímavého nachází, s čím se tradičně v budoucnu mohou v každém kostele při návštěvě setkat, nebyl nikdy čas.
Po dohodě s administrátorem farnosti Kopidlno se žáci za doprovodu učitelů a faráře P. Jägera vydali na exkurzi do zdejšího kostela, který v roce 2008 slavil 300 let od svého znovupostavení. Pan farář v interiéru kostela jednoduchým a srozumitelným způsobem vysvětlil dětem, co je oltář, křížová cesta, kazatelna, varhany – obvyklé vybavení, které má každý kostel. Seznámil je i s postavami českých patronů spjatými s našimi dějinami, kteří jsou zde na obrazech.

Děti vystoupaly také na kůr k varhanám, kde slyšely a přímo viděly, jaký mají zvuk, jak se na varhany hraje, že mají kromě klasické klávesnice i pedálovou klávesnici, na které se hraje nohama a dokonce paní ředitelka si na varhany i samostatně zahrála. Ti odvážnější mohli dále vystoupat po schodech do věže kostela, nahlédnout do krovů a na strop kostela shora, mohli si osahat velký kostelní zvon a viděli, že umění zvonit není jednoduché a zkušený zvoník musí správně rozhoupat zvon, což se nám ale nepodařilo.

Na závěr jako tečku za tímto setkáním společně za doprovodu varhan děti v kostele zazpívaly českou hymnu. Na dětech byl vidět zájem a na otázky pana faráře se vůbec nebály odpovídat.

Pro úspěch akce v Běcharech a zájem všech zúčastněných nabídl farář ještě exkurzi do farního kostela sv. Jakuba v Kopidlně, který je větší, a může jim zde ukázat ještě další jiné zajímavosti. Iniciativní paní ředitelka pozvání do Kopidlna přijala a ještě před koncem školního roku děti navštívily i kostel v Kopidlně. Zde je pan farář opět seznámil s interiérem kostela, ukázal kněžská roucha příslušných liturgických barev i bohoslužebné předměty – kalich, patenu, konvičky, kadidelnici, a vysvětlil, k čemu se tyto předměty užívají.

Běcharští žáci na exkurzi v kostele.Děti opět vystoupaly na kůr k varhanám a se zájmem se z neobvyklé výšky dívaly do chrámové lodi, do kupole, a prohlédly si i výmalbu na stropě chrámu vytvořenou v počátku 18. století.

Jistě taková exkurze do chrámových prostor přinese možná více učitelům, než těmto malým žákům. Ale kdyby v těchto rozvíjejících se človíčcích zanechala tato „výprava" alespoň malé povědomí, že existují staleté památky, v nichž je skryta historie jejich předků, že když někdy později v životě navštíví na cestách nějaký kostel a vzpomenou si, co jim kdysi někdo v kostele vyprávěl, budou se pak dívat na jeho interiér s tímto poznáním jinak. Ale to je již otázka dalšího vzdělávání a přístupu k dějinám lidstva a křesťanství, k čemuž má každá škola jistě prostor i čas, ale záleží na jeho využití. Dveře do kostelů jsou pro zájemce vždy otevřeny.

Snad také tato dítka, když budou chodit okolo svého kostela v obci a zapamatují si, co vše o něm slyšely, budou na památku svých předků hrdá, budou jej chránit a nepropadnou vandalství, kterého jsme v dnešní době stále častějšími svědky.

Proto dík učitelům i panu faráři za uskutečnění takové neobvyklé poznávací exkurze. ⋌Vladimír Turek