Leden – střecha rodinného domu ve Dvoře Králové nad Labem v plamenech, miliónová škoda. Únor – škodu ve výši pěti milionů korun způsobil požár dílny, stodoly a rodinného domu v Kozodrech u Kostelce nad Orlicí. Březen – plameny šlehající ze střechy hospodářského objektu s obytnou buňkou v Jasenné napáchaly škodu ve výši 400 tisíc korun.

Statistika požárů komínových těles

2018/2019 47 požárů        
2019/2020 70 požárů
2020/2021  96 požárů (z toho 85 požárů sazí)

To jsou jen tři z bezmála stovky požárů, které mají společného jmenovatele – způsobil je problém v komíně.

Stoupající trend počtu požárů spalinových cest mají na svědomí čtyři hlavní příčiny - nevhodná konstrukce komínu a odvodu spalin, zazděný nebo přizděný trám v komíně, spáry v komíně a nezajištěná komínová dvířka a poslední jsou jiskry z komína a zažehnutí sazí.

„Statistika nám jednoznačně ukazuje, že převážnou příčinou požárů je poslední zmíněná příčina, zažehnutí sazí v komíně. Ty byly příčinou 85 požárů,“ říká náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje pro prevenci Pavel Nejtek.

„Nejrušnější byl z hlediska požárů komínových těles první únorový víkend, během kterého zasahovaly hasiči hned u devíti požárů sazí,“ potvrdila statistiku mluvčí hasičů Martina Götzová, že se s požáry, které mají původ v zanedbaném komíně, se tuto zimu roztrhl pytel.

Za všemi těmito požáry stojí podle preventisty lidská nedbalost.

Co mohu zkontrolovat sám:

Je kouřovod řádně upevněn?

Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?

Není spotřebič nebo kouřovod propálený?

Fungují uzávěry komínových dvířek?

Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?

Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

„Saze jsou přirozenou součástí produktů hoření, což věděli už naši předkové, a také věděli, že se saze musí čistit. Proto je mezi námi mnoho let kominické řemeslo,“ připomíná Nejtek nezbytnost pravidelné údržby komínů.

Větší množství sazí vzniká především spalováním nekvalitních paliv. Velkou roli hraje u dřeva jeho vlhkost, dále pak spalování látek, které do kotle nebo kamen nepatří,“ zmiňuje plasty, textil, obaly od nápojů a podobně. Problémem může být i nevhodný spotřebič (například jeho velký výkon) a následně nevhodné provozování (škrcení výkonu a následně větší tvorba sazí nebo i dehtu). „Vytvoří-li se dostatečně silná vrstva sazí je pak otázkou času, kdy je některá z létajících jiskřiček zapálí.“

Rekordní množství požárů vznilých od komína bylo v letošní zimní sezoně i v Pardubickém kraji:

Přitom se dá podobným požárům snadno předcházet. Pokud jsou dodržovány lhůty čištění komínů, pak není šance, aby k požáru došlo. Kde není hořlavá látka, není co zapálit, nemůže tak dojít k požáru.

Základními lhůtami pro čištění kotlů je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. „Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem,“ připomíná Martina Götzová

Co dělat, když začne v komíně hořet?


Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.