Do 15. května přijímá zemědělská agentura žádosti o dotace na plochu, na podporu méně příznivých oblastí, na pěstování energetických plodin a oddělenou platbu za cukr.
O příspěvek jednotné platby na plochu může žádat každý, kdo obhospodařuje nejméně hektar zemědělské půdy, na které pěstuje jakékoliv kultury. Od roku 1994 směřují peníze také do podpory méně pří〜znivých oblastí. „U nás je to především na sklízení travních porostů zejména na Novopacku a Peckovsku,“ říká ředitel agentury Miroslav Svoboda. Letos poprvé mohou žadatelé uplatnit i příspěvek na pěstování energetických plodin.

Jaké plodiny?

Jedná se o kultury, ze kterých se vyrábí biolíh, bionafta, a nebo se přímo spalují. Oddělená platba za cukr by měla producentům kompenzovat snížení ceny cukrovky.
Formuláře si mohou farmáři vyzvednout na agentuře, kde obdrží tiskopis s již vyplněnými vstupními daty. Předpokladem získání peněz je ovšem zaregistrování půdy v evidenci ministerstva zemědělství. Do 15. května mohou prvovýrobci uplatnit i žádosti o dotace na agroenvironmentální opatření. Jedná se o podporu ekologického hospodaření, integrovaného systému pěstování ovoce, ošetřování travních porostů, pěstování meziplodin, zatravňování ad.