/ROZHOVOR/ Více o letošní akci nám sdělil šéf královéhradeckých statistiků PETR MATOUŠEK.

Kolik sčítacích komisařů vyrazí do ulic kraje?

Do ulic Královéhradeckého kraje vyrazí 568 sčítacích komisařů České pošty. Vedle sčítacích komisařů České pošty budou sčítat i sčítací komisaři ČSÚ ve vybraných samostatných sčítacích obvodech, které jsou zřízeny v hromadných ubytovacích zařízeních (hotely, penziony a ubytovny) a v zařízeních jako jsou dětské domovy, koleje, domovy pro seniory apod.), těch bude v kraji celkem 107. Celkem bude v Královéhradeckém kraji 675 sčítacích komisařů.

Ředitel královéhradeckých statistiků Petr Matoušek.Ředitel královéhradeckých statistiků Petr Matoušek.Zdroj: Deník/Petr VaňousV době koronakrize je asi žádanější, aby lidé vyplnili dotazník na internetu, ale co dělat v případě, že budou chtít využít klasický papírový dotazník?

Velmi doporučuji využít možnosti vyplnit dotazník on-line, je to rychlé, snadné a bezpečné. Ale ve dnech 17. 4.-11. 5. obdrží každá domácnost, která se nesečetla on-line ve dnech 27. 3.-9. 4. formuláře přímo od sčítacího komisaře České pošty, který termín donášky předem oznámí. Sčítací komisaři začnou od 17. dubna roznášet listinné sčítací formuláře spolu s odpovědní obálkou těm, kteří se nesečetli online. Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu, zazvoní a vyčká na váš příchod venku před domem. Řídí se přitom aktuálně platnými hygienickými opatřeními. Oznámení s konkrétním termínem, kdy sčítací komisař přinese listinný formulář, bude doručeno do schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Pokud občana komisař nezastihne, dostaví se podruhé v náhradním termínu. Náhradní termín předem opět oznámí. Oznámené termíny změnit nelze. Formulář spolu s odpovědní obálkou lze také vyzvednout od 17. dubna do 11. května na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a na krajských správách Českého statistického úřadu - v Hradci Králové je to Myslivečkova 914.

Do kdy musí být dotazníky vyplněny?

On – line sčítání probíhá ve dnech 27. 3.- 9.4. Lhůta pro odevzdání papírových dotazníků je v termínu od 17. 4. do 11. 5. Vyplněný listinný sčítací formulář je nutné odeslat nejpozději do 11. května zdarma poštou v odpovědní obálce, kterou občan obdrží, lze také odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě sčítání.

Kvůli nepříznivé pandemické situaci je preferován elektronický formulář.
Sčítání lidu 2021: Blíží se konec. Listinný formulář lze odevzdat do 11. května

Hrozí za nevyplnění nějaké pokuty?

Povinnost poskytnout požadované údaje výslovně stanovuje zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun. Cílem však není nikoho penalizovat.

Čím se náš kraj odlišuje statisticky od jiných ? Například ve Zlínském kraji žije nejvíce lidí, kteří se nikdy nestěhovali jinam. Jsou i jiné odlišnosti?

Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji je v čase stabilní a patří k nejstarším v republice. Počet obyvatel kraje dosáhl ke konci roku 2019 celkem 551 647 osob, v časové řadě od Sčítání 2011 několik let klesal a od roku 2017 se zvyšuje. Průměrný věk 43,3 let je mezi kraji nejvyšší. Nejvyšší je i podíl seniorů, který dosáhl 21,6 % a naopak nejnižší má kraj podíl osob ve věku 15–64 let. Naděje dožití patří k nejvyšší mezi kraji v ČR, právě narozený chlapec má naději dožití 77,2 let a dívka 82,5 let. Naděje dožití mužů byla v roce 2019 druhá nejvyšší a žen pátá nejvyšší mezi kraji.

Sčítání lidí 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března. Kvůli covidu proběhne primárně online pomocí elektronického formuláře nebo mobilní aplikace. Lidé budou mít možnost využít také listinný formulář.
Sčítání lidu 2021: Majetek už statistiky nezajímá, formulář se během let změnil

S věkovou strukturou souvisí i sociální služby. Zatímco v nemocnicích se počet lůžek v posledních letech ustálil, rostou kapacity i počet poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro seniory. Kraj má v celorepublikovém srovnání druhý nejvyšší počet lůžek v domovech pro seniory na tisíc obyvatel starších 65 let.

Jak se poslední sčítání z roku 2011 projevilo v životě našeho kraje? Přibylo školek, autobusových spojů?

Přibylo poskytovatelů pobytových sociálních služeb. V roce 2019 bylo v kraji evidováno 41 poskytovatelů sociální pobytové služby domov pro seniory, 14 poskytovatelů služby domov se zvláštním režimem a 12 poskytovatelů služby domov pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s demografickým jevem stárnutí populace a s tím souvisejícími změnami v potřebnosti sociálních služeb je v posledních letech patrný trend rozšiřování sociálních pobytových služeb pro seniory. V kraji přibylo od roku 2014 pět domovů pro seniory, tj. nárůst o 14 %, u sociální služby domova se zvláštním režimem došlo v porovnání s rokem 2014 k navýšení o 3 zařízení, tj. o 27,3 %. Kraj má nyní v celorepublikovém srovnání druhý nejvyšší počet lůžek v domovech pro seniory v přepočtu na obyvatele. Vývoj bytové výstavby v Královéhradeckém kraji zaznamenal od roku 2016 růst. V roce 2019 byla zahájena výstavba 1 645 bytů, z toho dvě třetiny v novostavbách rodinných domů. Tempo růstu dokončených bytů bylo druhé nejrychlejší mezi kraji.

Na jakou největší bizarnost jste vy sám v dotaznících v minulosti narazil?

Tady Vás musím zklamat, ČSÚ striktně chrání data respondentů, proto měl i k dotazníkům minulého sčítání přístup velmi omezený okruh zaměstnanců.

Citace uživatelů dat ze sčítání:

„Data ze Sčítání lidu, domů a bytů využívají Místní akční skupiny při zpracování svých Strategií, stejně tak i obce a Dobrovolné svazky obcí. Potřebné jsou také při zpracování Územně analytické dokumentace – územních plánů a rozvojových ploch,“ říká Jana Kuthanová, předsedkyně krajské sítě Místních akčních skupin, zástupce ve Výboru NS MAS ČR a starostka obce Hořiněves.

„Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů jsou jedinečným zdrojem pro monitorování bytového fondu, což není nikde jinde dostupné. Data jsou to v některých případech nezastupitelná. Díky nim můžeme pro města a obce zpracovat prognózy až na úroveň jednotlivých obvodů,“ říká Zita Kučerová, zástupkyně ředitele Centra investic, rozvoje a inovací. Jako servisní organizace Královéhradeckého kraje poskytuje podklady pro strategie rozvoje území nebo pro rozhodování regionálních politik. S automobilismem souvisí i výroba aut.

A to, jaký bude mít růst výroby vliv na život v kraji, je rovněž předmětem zkoumání sociologů, jež se ve své práci neobejdou bez informací ze Sčítání lidí, domů a bytů.