Záměrem Technických služeb (TS) bylo využít stávající plochy a průmyslový objekt, které ztratily původní využití, a v souladu s požadavky plánu odpadového hospodářství (POH) města Jičína rozšířit zařízení ke sběru a výkupu a poskytnout tak služby veřejnosti i drobným podnikatelům. Jedná se o provozování zařízení k využívání, sběru, skladování a výkupu odpadů kategorie ostatní a nebezpečné. Nový sběrný dvůr je umístěn na pozemku bývalých plynáren. Tento pozemek těsně sousedí se stávajícím sběrným dvorem, kde je umístěna lisovací linka na papír a na plasty. K této lisovací lince jsou sváženy odpady ze separačních kontejnerů na papír a plasty. Zde jsou též boxy pro sklo a výkupna papíru, barevných kovů a železa. Propojením obou objektů vznikne komplexní středisko pro nakládání s odpady.
Důvodem k umístění záměru v předmětné lokalitě je zejména existence stávající sběrny papíru a plastů, dále vhodných průmyslových objektů, napojení na veřejnou komunikaci, dobrá dosažitelnost z města Jičína, napojení na inženýrské sítě a využitelnost místních pracovních sil. Pozemek je v průmyslové zóně a neovlivní životní prostředí.

Sběrný dvůr

Objekt sběrného dvora je umístěn do bývalého objektu plynáren vedle stávajícího objektu sběrného dvora v Konecchlumského ulici. Manipulační plochy jsou zpevněny živicí a betonovými panely. Vjezd do areálu je střeženou bránou z ulice z obou směrů, vjezd je viditelně označen informační tabulí. Celý objekt areálu je po obvodu oplocen ocelovým pletivem. Součástí areálu je technické zázemí ve dvou budovách (sprchy, WC, šatny). Objekt je osvětlen.
Zařízení zaujímá 12 952 m², tvoří jej dvě vzájemně propojené manipulační plochy, hala s lisem na papír a plasty s technickým zázemím, objekt s garážemi, sklady nebezpečných odpadů a hořlavých kapalin s technickým zázemím, dva samostatné objekty hal pro elektroodpad (lednice a ostatní elektroodpad pro sběr a zpětný odběr). Na manipulačních plochách jsou umístěny velkoobjemové kontejnery pro nehořlavý odpad (stavební suť a zemina) a samostatně s příslušnou odstupovou vzdáleností jsou umístěny kontejnery pro pneumatiky, dřevo a komunální odpad.

Sklady

Ke shromažďování odpadů kategorie nebezpečné jsou vyčleněny dva sklady (nebezpečný odpad – akumulátory, zářivky, kyseliny, hořlavé kapaliny – oleje, ředidla, apod.). Podlahy skladů jsou zabezpečeny proti účinkům skladovaných látek a proti jejich úniku (havarijní jímky, speciální nátěry). Sklady budou vybaveny speciálními kontejnery pro skladování příslušného druhu nebezpečných odpadů včetně označení kategorie a kódu. Při vchodu do skladů jsou umístěny technické ochranné prostředky pro obsluhu, čisticí a hasební prostředky.
Ke skladování odpadů kategorie nebezpečné – vyřazené a zpětně odebrané elektrické a elektronické zařízení (televize, monitory, lednice, mrazáky) jsou vyčleněny prostory bývalých skladů propanbutanu. Haly jsou postaveny jako ocelokolny s betonovou podlahou, osvětlení zářivkami, vjezd vraty šíře 3 m. Sklad určený pro elektrozařízení má příjezdovou rampu, manipulace je nutná ručními zdvihacími vozíky
Technologické a technické zařízení objektu sběrného dvora je srovnatelné se zařízeními podobného typu, provozovaného na území ČR, je v souladu s požadavky kladenými na sběr a výkup odpadů podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek.
Ukončení stavebních prací předpokládáme koncem září a jeho otevření ve vazbě na ukončení stavebního řízení kolaudací a schválení krajským úřadem koncem října.

Třídírna

Ve sběrném dvoře Konec〜chlumská byl do letošního roku používán kontinuální lis, který je cca 40 let starý. Ten byl již několikrát rekonstruován a náklady na opravy byly značné. Velký problém byl i s náhradními díly a zajištěním firmy, která by tento typ lisu opravovala. Z posouzení technického stavu lisu firmou vyplynulo, že je již na konci životnosti a z hlediska ekonomické účelnosti jej nemá cenu generálkovat. Použité komponenty hydraulických částí jsou zastaralé a je velice obtížné je nahrazovat prvky novými se stejnými parametry.
Ve vazbě na schválený POH Královéhradeckého kraje je uvažováno s nárůstem sběru a výkupu těchto druhotných surovin až na cca 1000 tun papíru a cca 250 tun plastů.
Pro modernizaci celé třídicí linky (nákup lisu) byla z KÚ získána investiční dotace na realizaci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Královéhradeckém kraji“ ve výši 1. 193 036 Kč , a to na modernizaci technologické části třídicí linky – výměnu kontinuálního lisu.

Nový lis

Na základě výběrového řízení byl zakoupen nový kanálový plnoautomatický lis HSM VK 5012. Zbytek peněz uhradilo město Jičín formou investiční dotace TS města Jičína.
Součástí modernizace je zrušení celé technologie a její nahrazení třídicí minilinkou. Dodavatelem tohoto zařízení je firma Blutech Pacov.
Ukončení modernizace a zahájení zkušebního provozu linky na třídění separovaného papíru a plastů se předpokládá kolem 15. září tohoto roku.
V současné době vozíme separovaný plast a papír do třídírny v Hradci Králové. Omlouváme se občanům za omezení provozu a způsobené případné problémy.
Po otevření vás rádi uvítáme v novém sběrném dvoře, který bude srovnatelný se zařízeními podobného typu, provozovanými na území České republiky, a bude v souladu s požadavky kladenými na sběr a výkup odpadů podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek.