Zejména v zimním období doprava ve městě kolabuje. Doba realizace výstavby je odhadnuta na tři roky. Vznikne zde dvouproudová silnice I. třídy se standardní šíří 11,5 most 80 km/h. Délka trasy je 6,8 km. Podle posouzení z roku 2003 se odhadují náklady na 450 milionů korun.

Podle pamětníků vznikla myšlenka stavby obchvatu poprvé za Protektorátu, údajně v té době byla silnice již vykolíkována. V 60. letech v rámci budování socialismu vznikaly různé návrhy, jak obchvat řešit: tunel pod celým městem, severozápadní varianta vedoucí přes Ořechovku, Slovany a Podlevín, jihovýchodní varianta odpovídající zhruba dnešní variantě A, dokonce na městském národním výboru existovala i studie překlenutí celé Nové Paky železobetonovým mostem od benzinové čerpací stanice až k rozvodně VČE s železobetonovým pilířem tyčícím se v parčíku před ZŠ Komenského.

Trasa

V roce 1977 je zpracován záměr přeložky trasy silnice I/16 Ústavem silničního hospodářství Praha, Okresním národním výborem byla stanovena stavební uzávěra v šíři 200 m. O dva roky později je vyhotovena podrobná studie, odpovídající trase A. V roce 1985 byla na okresním národním výboru v Jičíně projednána alternativní studie silnice I/16 v úseku Úlibice - Horka. V této studii se poprvé objevuje možnost vedení trasy v úseku dnes označovaném jako B1.

Popis trasy: Kumburský Újezd – u lomu Rumchalpa odbočuje ze současné silnice doprava (napojení na stávající komunikaci je zaslepeno a existující zástavbu obchází mírným levým obloukem. Zde mezi domy čp. 40 a čp. 50 úrovňově kříží silnici III. třídy směr Pustá Proseč, napojení silnice směrem ke Kumburskému Újezdu je zaslepeno. Pro pěší a cyklisty je zřízen osvětlený podchod. Silnice dále pokračuje po kraji rybníka, kde po zhruba 300 m následuje odbočka vlevo ke Kumburskému Újezdu, která se na původní silnici napojí v blízkosti čp. 39, zde budou umístěny i autobusové zastávky.

Studénka – obchvat dále pokračuje mostním objektem, který přechází nad vodním tokem a komunikací mezi domy čp. 17 a 18. Ve stoupání před Studénkou vede úrovňově, odklání se zde ke kraji lesa.

Heřmanice – po okraji lesa pokračuje k Heřmanicím, prochází mezi domy čp. 23 a 13, kde je přemostěn místní komunikací, dále se severním obloukem vyhýbá další zástavbě. Silnici III. třídy směr Valdov kříží úrovňově mezi čp.5 a 8, pro chodce a cyklisty je zde zřízen osvětlený podchod. Autobusová zastávka zůstane zachována „U křížku“.

Štikov – od křižovatky vede za areálem Silniční techniky a.s. a souvislou mostní estakádou kříží železniční trať, rybník „Zaďák“, silnici III. třídy směr Přibyslav. Tato estakáda dále kříží bez napojení silnici II. třídy směr Pecka vedle pneuservisu. Silnice II. třídy zde bude narovnána, povede pod pneuservisem blíže k zástavbě nového Štikova. Na ní budou zřízeny i nové autobusové zastávky. Za areálem bývalé traktorové stanice bude zřízena mimoúrovňová křižovatka, ze které bude vedena odbočka směrem ke křižovatce u občanského domu. V těchto místech bude křižovatka nahrazena kruhovým objezdem, na který budou napojeny silnice směr Nová Paka, silnice směr Pecka, ulice kpt. Fejfara a místní komunikace směrem k závodišti a k bývalé škole. V proluce mezi zástavbou na „Habeši“ a Štikovem kříží obchvat místní komunikaci směr závodiště podjezdem. Mostním objektem překračuje údolí.

Vrchovina, Vidochov – za terénní vlnou navazující na Husův kopec (lokalita „V koutě“) se odklání doprava a vyhýbá se domkům Na Patříně a Vrchovině, kterou obchází v horní části za kravínem. Dále míří přímo k Vidochovu, kde se na okraji obce pravotočivým obloukem napojuje na přeložku Vidochov - Horka. Trasa vychází z trasy O, kterou navrhl v rámci procesu posuzování zpracovatel dokumentace RNDr. Ludvík.

Počet objektů ovlivněných hlukem, u kterých budou provedena protihluková opatření: 76 Objekty určené k demolici: Regulační stanice plynu ve Štikově, objekt místní organizace Českého rybářského svazu v Přibyslavské ulici (údaje čerpány z internetových stránek města).