Organizace má dlouhodobější problém s platbami například za energie a městu navrhla i možnost odprodeje svého majetku. O to však radnice neprojevila zájem, ale není spokojena ani s občasnou nutností úhrady faktur, aby mohl být zachován další provoz tělocvičen.

V rozpočtu města je sice počítáno i pro tento rok s financemi na tělovýchovu, avšak ceny za energie stále narůstají a jednota nejspíš nebude ani nadále schopna částky hradit. Příspěvky od Sazky klesají, příjmy z vlastních zdrojů tvoří pouze členské příspěvky. Rezervy již nejsou, přesto by podle mínění některých zastupitelů měla TJ hledat cesty, jak zvýšit rentabilitu této neziskové organizace.

Vstřícnost

„Rádi bychom viděli vstřícné kroky, kterými by mohlo být například alespoň symbolické zvýšení členských příspěvků nebo podnikání s bytem domovníka, který ho nepotřebuje,“ míní místostarostka Hana Richtermocová. „Jednota by měla navrhnout řešení, které pak radnice může zvážit a případně na něj přistoupit,“ vyzývá k jednání a řešení zastupitel Radomír Machek, který se nakonec stal jedním z pověřených dalšími jednáními se zástupci organizace.

Jednotě tedy bude navrženo vypracovat jakýsi krizový scénář dalšího řešení a její zástupce osloví radu města, což bude jistě vhodnější než pouze předložit dlužnou fakturu za energie k uhrazení městu. Problémem případného zvýšení členských příspěvků by však mohl být v důsledku pokles členů, hlavně dětí, za které by rodiče nebyli ochotni platit.

„Investice do mládeže se dlouhodobě vyplácejí; je prospěšné, když děti netráví volný čas na ulici, a věnují se právě třeba sportu,“ diskutuje v další rozpravě místostarostka.

Bohatá diskuse

„Jednání by měla iniciovat sama jednota, ne radnice,“ míní zastupitel Václav Šmatolán. Uvádí příklad svého jezdeckého klubu, na jehož financování nedostane od radnice ani korunu.. Zastupitel Ladislav Vrba připomněl příklad z roku 2000, kdy byl ve funkci starosty a navrhovaný záměr převodu majetku jednoty na město právě TJ rázně odmítala.

V té době radnice stála před rozhodnutím, jaké investiční akce do budoucna podpořit, zda výstavbu tělocvičny u gymnázia, zimního stadionu nebo bazénu. Bohatá diskuse byla nakonec ukončena hlasováním o rozhodnutí, že budou vedena aktivní jednání s vedením TJ o dalším způsobu financování.