Zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU a získávání pracovních povolení. Martina Berdychová ochotně zabezpečila účast pracovníků ze třech ministerstev, kterých se problematika týká (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Poslankyně hned v úvodu zdůraznila, že toto téma vyžaduje řešení na národní úrovni a dílčí projekty kraje je třeba systémově propojit v rámci ČR. Také proto ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje přizvala zástupce kompetentních ministerstev ČR.

Pilotního setkání se zúčastnili: Radek Jakubský, člen představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje; Radek Zelenka, ředitel Krajské Hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Ivan Pilný, poslanec a předseda hospodářského výboru PS PČR, Lubomír Franc, senátor a hejtman Královéhradeckého kraje, Otakar Ruml, první náměstek KHK, Martin Horák, ředitel Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové a dále zástupci ministerstev ČR:

Miloslav Stašek, ředitel odboru ekonomické diplomacie MZV, Tomáš Henych, zástupce vedoucího vízového oddělení MZV ČR, Pavla Novotná, zástupce ředitele odboru azylové a migrační politiky MV ČR, Štefan Duháň, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV ČR.

Kulatý stůl moderoval Radek Jakubský, člen představenstva Krajské Hospodářské komory Královéhradeckého kraje
To, že jde o téma nanejvýš aktuální, potvrdila přítomnost podnikatelů nejen z Královéhradeckého, ale i Pardubického kraje.

„Setkání u kulatého stolu je další aktivitou, jejímž prostřednictvím můžeme našim členům pomoci při hledání zaměstnanců," uvedl Radek Zelenka, ředitel Krajské Hospodářské komory Královéhradeckého kraje, a připomněl nedávné aktivity komory: zorganizování Prezentace středních škol a zaměstnavatelů a rovněž iniciování spolupráce s Královéhradeckým krajem v rámci otevření kontaktní kanceláře v Užhorodě.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje se řešení problému zaměstnanosti svých členů na území kraje věnuje dlouhodobě. Společně s pardubickou „komorou" provedla letos v únoru průzkum na území obou krajů, do něhož se zapojilo téměř 100 respondentů z řad velkých (20%), středních (30%), malých (21%) i mikro (29%) firem. 65% respondentů se rekrutovalo z Královéhradeckého kraje a 35% z kraje Pardubického. Z dotazníků vyplynulo, že zhruba 90% dotázaných plánuje během následujícího půl roku navýšit počet zaměstnanců. Jedná se o 700 nových zaměstnanců. Z toho více než polovina dotázaných chce přijímat zejména zaměstnance žijící mimo EU a celá čtvrtina z nich má už se zaměstnáváním cizinců z mimo unijních zemí zkušenosti. Respondenti preferují zvláště Ukrajince.

Dotazovaní zaměstnavatelé by uvítali možnost zaměstnání cizinců mimo EU především na těchto pracovních pozicích: nekvalifikovaní zaměstnanci, dělnické profese, svářeč, CNC obsluha, další kvalifikované technické profese, elektromechanik, řidič.

Zástupci Královéhradecké kraje – hejtman Lubomír Franc a náměstek Otakar Ruml – přítomné ujistili, že kraj tuto problematiku vnímá a ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou i řeší jednak snahou získat zahraniční pracovníky (aktuálně v kooperaci s Pardubickým krajem a krajem Vysočina v rámci zřízení zprostředkující kanceláře v Užhorodu), tak i posílením učňovského školství a středních škol s cílem připravit pro domácí trh kvalifikované tuzemské zaměstnance. Kraj v této souvislosti uvolnil na platy odborných učitelů v technických oborech částku ve výši 10 milionů korun.

Jedním z důvodů současné kritické situace na pracovním trhu je právě podcenění učňovského školství v ČR. Tento problém z minulosti nelze napravit ze dne na den. V každém případě – shodli se přítomní – je však nutné jednat o něm se zástupci ministerstva školství, kteří se tentokrát setkání u kulatého stolu nezúčastnili.

Z diskuse vyplynulo, že zaměstnavatelé v regionu mají vedle technicky kvalifikovaných pracovníků zájem také nekvalifikované pozice, sezónní pracovníky do zemědělství i o zdravotnický personál. Personalisté sice dokáží vytipovat a oslovit vhodné uchazeče ze zahraničí, ale už neovlivní jejich příchod do ČR. Skutečnost, že administrativní proces je nepružný, potvrzuje i Radek Jakubský, člen představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

„Cizinec, který chce pracovat v ČR, potřebuje k dlouhodobému pobytu zaměstnaneckou kartu, jejíž vydání trvá neúnosně dlouho, dokonce až roky. Žádost je nutné podat určitým, ne příliš jednoduchým způsobem a dále se k ní musí vyjádřit několik ministerstev. Celý proces se může opakovat a tím i prodlužovat z důvodu například drobných nepřesností apod. Řešením by bylo zjednodušení a zrychlení systému."

Administrativní řízení nelze urychlit dokonce ani tehdy, když si firma vybere konkrétního pracovníka a připraví pro něho zázemí. Vždy je postupováno jako v případě, kdy pracovník žádá o pracovní povolení, aniž by měl již příslib pracovní smlouvy pro konkrétního zaměstnavatele.

„Z pohledu zaměstnavatelů je nešťastné i to, že při udělování pracovních míst nejsou upřednostňováni uchazeči, jejichž kvalifikace je na trhu velmi žádaná, případně jsou udělována pracovní povolení pro pozice, ve kterých uchazeči již na trhu jsou a nenachází uplatnění," dodává Radek Jakubský.

Pavla Nováková, zástupkyně odboru azylové a migrační politiky MV, potvrdila, že „pokud vláda rozhodne o prioritě této problematiky a navýší finance na personální kapacity, budeme schopni nabídnout odpovídající servis při získávání pracovních povolení".

Poslankyně Martina Berdychová v závěru „pilotního" setkání přislíbila, že osobně dohlédne na projednávání této novely a ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje bude iniciovat další dialogy s podnikateli u kulatého stolu.

Ivan Pilný, poslanec a předseda hospodářského výboru PS PČR, vyjádřil údiv nad složitostí správního řádu a množstvím administrativních formalit a vybídl k uspořádání speciálního semináře na národní úrovni, který by urychlil žádoucí legislativní změny v ČR. Současně bude iniciovat, aby se řešením tématiky zabýval hospodářský výbor PS PČR.   (tz)