Termín dokončení byl stanoven na 20. listopadu.

V rámci investice dojde k odkanalizování ulic Českých bratří a Míru a současně bude v těchto lokalitách dokončen finální povrch komunikací a nové chodníky.

Na bližší informace jsme se zeptali starosty Petra Soukupa. „Stavební firma dodržuje stanovený harmonogram, a tak zatím nevidím problém s termínem dokončení této etapy výstavby. Je však pravdou, že pracovníci musí v části ulice Českých bratří zvládnout i pokládku nového vodovodního řadu, jelikož stávající je v havarijním stavu. Zde bych chtěl vyzdvihnout rovněž i velmi vstřícný přístup Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. Jičín,” řekl starosta.

Starosta Petr Soukup věří, že s touto dosti podstatnou víceprací bude konečný termín dodržen. Další fází, při které dojde ke stavbě nových kanalizačních stok, budou na jaře příštího roku ulice Tyršova a Dukelská.

Celkový rozpočet na obě etapy je zhruba 17 milionů korun. Finanční prostředky byly zajištěny jednak z vlastních zdrojů a jednak z dotací z kraje, ministerstva zemědělství a příspěvkem od budoucího provozovatele VOS a.s. Jičín. Další neméně důležitou vodohospodářskou stavbou je budování vodovodu do Zlivi.

„Je to naše poslední obec, která ještě nemá veřejný vodovod. Ve všech ostatních byly vodovody realizovány v minulém a v současném volebním období. Na akci jsme obdrželi dotaci od kraje ve výši 4 miliony a zbývající uznatelné náklady ve výši 1,9 milionu ponese město. Těmito dvěma vodohospodářskými stavbami bude dokončeno za prvé odkanalizování domácností v Libáni do nové čistírny odpadních vod a v druhém případě zajištění kvalitní pitné vody pro všechny naše spádové obce. Vzhledem k vypjaté finanční situaci budou tyto akce na dobu nejméně dvou let poslední. Všechno své úsilí směřujeme k získání dotace na revitalizaci středu města a přemístění autobusové dopravy, která má být uskutečněna zhruba v roce 2013,” říká starosta.