Před tímto datem, ale i po něm následovalo několik policejních prohlídek v sokolovně, v bytě starosty dr. Eduarda Kaizla, který byl rovněž několikrát vyslýchán. Byly prohledávány byty i dalších členů výboru a cvičitelského sboru a zabaveny zápisy, dopisy a další dokumentace.
V sokolovně byly zapečetěny šatny a skříně, cenné věci byly uloženy u soudu. Ze 336 sokolů jich 201 konalo vojenskou službu. Sokolky, kterých bylo v té době 87, tajně udržovaly ve městě jakž takž sokolský život. Scházely se v bytech, kde zpívaly a četly dopisy přicházející od sokolů z vojny. Velmi bolestné byly válečné ztráty čtyřiadvaceti životů sokolů.
I když ještě nikdo nevěděl, kdy bude ukončena první světová válka, oznámili novopačtí sokolové 24. října 1918 okresnímu hejtmanství, že opět zahajují činnost. Rovněž bylo usneseno, aby podle pokynů Národního výboru a ČOS si Tělocvičná jednota vzala, v případě politického převratu, na starost bezpečnost a pořádkovou službu.
Za poslední léta opět ožil ve zpustlé tělocvičně ruch cvičících sokolů a sokolek. Z války se mezi sokoly vrátilo i 20 bratří – legionářů, kteří bojovali v československém zahraničním vojsku. Velmi mohutně a vlastenecky vyzněla 20. července 1919 první poválečná veřejná vystoupení sokolů ve městě

Výlet na Kumburk

Velkou účastí sedmi stovek výletníků, nejen z řad sokolů, ale i dalších novopackých občanů, se mohli sokolové pochlubit v roce 1922 při výletu na Kumburk. Ten uspořádali v rámci výročí 60 let svého trvání a na památku prvého sokolského výletu na Kumburk v roce 1862.
Smutek zastihl novopacké sokoly 14. prosince 1923, kdy v Jičíně zemřel jejich zakladatel a nositel plakety ČOS „Na stráž,“ MUDr. Václav Kejzlar. Další těžká a nenahraditelná ztráta postihla novopacké Sokoly v lednu o šest let později, kdy zemřel dlouholetý starosta, vynikající činovník a opravdový Sokol, bratr Eduard Kaizl. Jeho pohřbu, který byl vypraven ze sokolovny, se zúčastnil velký počet bratří a sester a to nejen z novopacké, ale i z okolních Tělocvičných jednot.
Třicátá léta vyplnili sokolové přípravou na IX. Všesokolský slet v Praze v roce 1932. V průvodu před tímto sletem, který měl včetně hostů celkem 795 krojovaných účastníků, se novopackým občanům představilo 210 žáků, 214 žákyň, 27 dorostenců a 54 dorostenek, 78 žen a 70 mužů. Při této příležitosti byla uspořádána výstavka sokolských památek

Sletová cvičení

V porovnání s minulými slety, odjel toho roku na sletová cvičení do Prahy největší počet novopackých sokolů. Podobná účast byla i v roce 1938 na X. Všesokolském sletu, ze kterého pořídili sokolové úzký film, v němž byly zachyceny sletové přípravy, odjezd i účast na sletě. Tento slet byl ovšem již poznamenán fašistickou hrozbou s 2. světovou válkou přede dveřmi.
Mnichovský diktát a obsazení pohraničí posunuly nové hranice do vnitrozemí, a tak novopačtí sokolové mohli vidět zblízka řádění ordnerů a sudetských Němců. Na Novopacku se postupně vytvářel sokolský odboj, jehož ohnisko bylo ve cvičitelském sboru.
Tato organizace postupně splynula s vojenskou Obranou národa. 1. září 1939 byl zatčeni starosta Sokola Josef Horák s Juliusem Fišerou a oba odvezeni do Buchenwaldu. Během dalších měsíců byli zatčeni a zavlečeni do koncentrčních táborů další sokolové z akce Obrany národa. Na podporu rodin uvězněných bratří vyvinul Sokol velkou podpůrnou akci, v niž bylo sbírkami získáno 160 000 K. Pokračování v sobotním vydání.