Formuláře pro podání nominací jsou ke stažení na www.kolegium.ic.cz nebo khk.cuscz.cz, či k vyzvednutí na KH KO ČUS.

I. Vyhodnoceni budou

Kategorie – viz šedý rámeček zcela dole

II. Kritéria pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, kolektivů

Uvedená kritéria jsou vodítkem pro zařazení navržených do nominací na nejúspěšnější sportovce roku 2013. Nelze je uplatnit za umístění v obdobných soutěžích pro veterány (seniory).

A, B  –  jednotlivci
– zisk medaile na MS, ME, univerziádě ve všech druzích sportu
– umístění do 16. místa na  MS a do 10. místa na ME ve všech druzích sportu
– zisk medaile z MS, ME mládeže ve všech druzích sportu
– umístění do 16. místa na MS a do 10. místa na ME mládeže ve všech druzích sportu
– umístění do 8. místa ve SP a do 6. místa v EP
– zisk titulu mistr ČR v kategorii dospělých ve všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve všech druzích sportu
– člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal titul na MČR, ME, MS
– člen kolektivu z TJ/SK KHK, který získal  na MČR, ME, MS medailové umístění

C, D  –  kolektivy/družstva
kolektivem se rozumí minimálně 2 sportovci v daných soutěžích, pro zařazení musí být více než polovina členů kolektivu z TJ/SK z KHK
– vítězství družstva na MS a ME ve všech druzích sportu
– účast a umístění do 6. místa na MS a do 3. místa na ME ve všech druzích sportu
– vítězství družstva  v jednom ze světových nebo evropských pohárů ve všech druzích sportu
– účast a umístění do 6. místa ve světových nebo do 3. místa v evropských pohárech ve všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR kategorie dospělých ve všech druzích sportu
– zisk titulu mistr ČR v kategoriích mládeže ve  všech druzích sportu
– dlouhodobá účast v nejvyšších soutěžích ČR včetně pohárových soutěží ve všech druzích sportu
– u kolektivních sportů postup do nejvyšší soutěže ČR

E  –  trenér, cvičitel
(E1 odměňovaní, E2 dobrovolní)
– osobní trenér (cvičitel) svěřence, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro jednotlivce
– trenér (cvičitel) kolektivu, který v hodnoceném roce splnil kritéria pro sportovní kolektiv
– soustavná, úspěšná práce s mládeží
– kromě uvedených kritérií umístění dále  ovlivňuje: působení u reprezentace ČR mimo klubové povinnosti, členství a aktivní činnost v mezinárodních sportovních institucích a v ČR, publikační a lektorská činnost
– v případě cvičitelů je možné navrhnout kandidáta na ocenění za výsledky v soutěžích masového a  výkonnostního charakteru

F – handicapovaní sportovci
– účast a výsledky na MS,  ME v paralympijských disciplínách
– účast a výsledky na MČR v paralympijských disciplínách

G  –  sportovní zásluhy
o reprezentaci kraje
–  kategorie je určena k vyhodnocení sportovců, kteří ač pocházejí nebo žijí v našem kraji, působí ve sportovních uskupeních mimo náš kraj či mimo ČR a zasloužili se o propagaci KHK
–  hodnocena bude účast na akcích, které nejsou srovnatelné s dlouhodobými anebo s jednorázovými soutěžemi vyhlašovanými sportovními svazy

H  –  cena čtenářů Deníku
čtenáři vybírají svoji Hvězdu ze všech nominací, které budou zveřejněny v Denících, vyhodnocení provedou novináři Deníku

J  –   osobnosti sportovních svazů KHK
– dlouholeté působení ve svazových orgánech  ČR, kraje, případně regionu
– publikační činnost a další činnosti, kterými pomáhal(a) rozvíjet tělovýchovu a sport v našem kraji
Navrhují je krajské sportovní svazy a počet k ocenění určí výběrová komise. Nejvýše však 5 oceněných.

*   Výběrová komise má právo zařadit další kategorie  po vyhodnocení došlých návrhů.

III. Kdo navrhuje

1. Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící na území  KHK, zejména jednotlivé sportovní svazy a NNO sdružené ve Všesportovním    kolegiu KHK, obce a města, okresní sdružení ČUS a vybrané TJ/SK s přihlédnutím k těmto zásadám, a to ve skupinách výše uvedených.

2. Do hodnocení jsou zařazeni sportovci registrovaní v TJ/SK se sídlem v Královéhradeckém  kraji, kteří mají v kraji trvalé bydliště, dále trenéři a cvičitelé působící na území KHK.

3. V kategoriích A (jen výjimečně) a G  je možné podávat návrhy na sportovce, kteří mají trvalé bydliště  v našem kraji a nejsou  členy TJ/SK sídlících v KHK.

4. Předběžný návrh se podává na předepsaném formuláři, kde bude uvedeno jméno a příjmení sportovce, data narození, adresa bydliště, PSČ, členství v TJ/SK, ve kterém sportu, dále  budou rozvedeny sportovní úspěchy v roce 2013 (neúplné formuláře budou vyřazeny).

Zároveň bude uvedeno jméno trenéra navrhovaného sportovce, dále kontaktní telefony a e-maily na sportovce i trenéra a kontakt na osobu, která návrh podává (pokud to není sám sportovec či trenér).

5. Vyplněné formuláře se zasílají do 31. ledna 2014 na adresu VŠK KHK resp. KH KO ČUS. Na jejich základě  bude sestaven přehled sportovců a kolektivů, který bude zveřejněn v Denících, tzn. nominace za jednotlivé subjekty. V případě potřeby bude termín  odevzdání prodloužen.

6. Konečný výběr nejúspěšnějších sportovců provede výběrová komise (viz organizační pokyny). Členové výběrové komise vyplní a předloží anketní  lístek do 10. února 2014.

Po součtu odevzdaných hlasů bude určen vítěz ankety a pořadí pro jednotlivé kategorie.

7. Dle potřeby může být v průběhu příprav NSR 2013 vyhlášena další kategorie.

Nejlepší sportovec Královéhradeckého kraje
Vyhodnoceny budou následující kategorie:
A. - 10 nejúspěšnějších sportovců z řad dospělých
B. - 10 nejúspěšnějších sportovců z řad mládeže  (věková hranice má omezení směrem nahoru, a to věk 19 let dosažený v roce 2013)
C. - 3 kolektivy dospělých
D. - 3 kolektivy mládeže
E. - 8 nejúspěšnějších trenérů, cvičitelů v členění
E1. - 4 profesionální a úvazkoví trenéři
E2. - 4 dobrovolní trenéři a cvičitelé
F. - 3 handicapovaní sportovci
G. - 3 sportovci nebo kolektivy za mimořádné sportovní zásluhy o reprezentaci kraje
H. - 1 Cena čtenářů Deníků – podle hlasování čtenářů
J. - osobnosti sportovních svazů KHK