Obsahují vesměs velké množství dezinformací a zkreslených, často velmi zjednodušených údajů a faktů.

Dovolte nám, abychom uvedli důvody, proč jsme hlasovali pro vytvoření pracovní skupiny, která navrhne férové vypořádání obou rozdělených subjektů (města a NF), přijatelné východisko pro obě strany, a stanoví pravidla pro další ročníky festivalu. Pohnutky pro toto rozhodnutí jsou zformulovány v bodech níže uvedených. Nikdo z nás nezpochybňuje vzájemné vypořádání. Chceme pouze správně rozhodnout. Tvrzení, že NF bude dotovat ze společně získaných prostředků jinou činnost než pořádání festivalu, je pro nás nepřijatelné. Máme za to, že veřejnost je jednostranně informována o celé kauze.

Nadační fond při pořádání 16. a 17. ročníku špatně hospodařil a dostal se do ztráty. Zveřejnil, že 16. ročník znamenal ztrátu – 155 000 Kč, 17. ročník – 622 000 Kč.

Na každý z těchto ročníků město Jičín přispělo částkou cca 900 000 Kč. Veřejná prostranství poskytlo zdarma. Tato se vynakládala na pět dní festivalu.
1. Nadační fond se rozhodl bez vědomí města Jičína převést pořádání festivalu na OS Ráj srdce. Město s tím nesouhlasilo, došlo k roztržce mezi městem Jičín a nadačním fondem a k vypovězení smlouvy o spolupořadatelství. Nadační fond se městu za své jednání omluvil a jeho vedení odstoupilo.

2. Nadační fond si zvolil nové vedení s předsedou JUDr. Veselým. Za město Jičín začal jednat s nadačním fondem místostarosta ing. Ladislav Brykner. Byla uzavřena nová smlouva o spolupráci při pořádání festivalu, která mj. stanovila: Smluvní partneři se zavazují použít příjmy plynoucí ze smluv uzavřených ve vztahu k pořádánému festivalu včetně vstupného z pořádaných akcí v rámci festivalu…….na činnosti související s pořádáním festivalu. To byla podmínka města, aby, pokud bude město spolupořadatelem a bude poskytovat festivalu veřejné prostředky, nedocházelo k vyvádění finančních prostředků mimo festival (nadační příspěvky apod.). Město poskytlo nadačnímu fondu zdarma zázemí v Knihovně Václava Čtvrtka.

3. Spolupráce při pořádání 18. a 19. ročníku byla úspěšná, město Jičín i Nadační fond JMP si ji chválily. Město Jičín navýšilo finanční prostředky na festival a 18. ročník stál město cca 1 150 000 Kč, 19. ročník 1 300 000 Kč a 20. ročník 1 100 000 Kč. Celkem tedy 3 500 000 Kč, a poskytlo všechna veřejná prostranství zdarma.

4. Došlo k rozdělení kompetencí organizátorů, ke zprůhlednění finančních toků, k transparentním výběrovým řízením na stánkaře, a výsledek se dostavil. Ač co do rozsahu byly 16. až 20. ročník zhruba stejné, podařilo se městu dostat hospodaření festivalu z červených čísel; 18. ročník tak skončil v přebytku 377 000, 19. ročník 548 815 a 20. ročník 1 381 000 Kč. Rezerva pro 21. a následující ročníky festivalu byla dohromady cca 2 500 000 Kč.

KZMJ a Technické služby odvedly pro festival obrovský kus práce a podílely se na profesionálním zvládnutí organizace a technického zabezpečení festivalu.
5. V průběhu příprav na 20. ročník odstoupil z čela nadačního fondu z neznámých důvodů JUDr. Veselý a jeho předsedou byl zvolen pro Jičíňáky neznámý p. Mládek. Pan Mládek změnil stanovy fondu a zaslal městu Jičín dopis se sdělením, že nadační fond bude festival pořádat jako svoji podnikatelskou aktivitu.
6. Následující den po skončení 20. ročníku festivalu obdrželo město Jičín výpověď ze spoupořadatelství s tím, že finanční prostředky, které vytvořilo jako rezervu pro pořádání dalších ročníků festivalu společně s Nadačním fondem JMP, si ponechá fond.

Město Jičín si vyžádalo k vzniklé situaci právní posouzení AK Stejskal a spol., advokátní kancelář v.o.s. a dle doporučení advokátní kanceláře jednalo o vyrovnání s Nadačním fondem JMP po ukončení spolupráce.

7. Uskutečnilo se mnoho jednání s Nadačním fondem o možnosti další spolupráce. O uzavření smlouvy se pokoušeli postupně místostarosta Frýba, místostarosta Novotný, místostarosta Dvořák, zastupitelé Kůta, Kebus, Liška – bez úspěchu. Narychlo byla uzavřena pro 21. ročník smlouva o partnerství, podle které bude Nadační fond pořádat 21.ročník festivalu bez města.

8. Neumíme si na rozdíl od pana Hamáčka představit, že spolupořadatelem festivalu Jičín-město pohádky nebude město Jičín. Hledání možnosti spolupráce ale bude složité, pokud Nadační fond neustoupí od záměru pojmout festival jako svůj podnikatelský záměr.

9. To dokumentují i slova pana Mládka publikovaná v rozhovoru na téma festivalu. Citujeme: „Pevně věřím, že dokážeme uspokojit všechny ty, kteří vložili v naše soukromé podnikání svou důvěru.“

10. Naprosto nesouhlasíme s návrhem pana zastupitele Hamáčka, aby město z veřejných prostředků podporovalo podnikatelské aktivity jakéhokoliv subjektu.
V tisku, v televizi i mezi občany se hovoří o vytunelování peněz, které patří festivalu. Taková obvinění zásadně odmítáme. Mrzí nás, že se z celé záležitosti stalo politikum otravující ovzduší našeho krásného města. Krom toho nesouhlasíme s koncepcí festivalu; kritizujeme nadbytečnou komerci, neprofesionální úroveň, kvantitu na úkor kvality, chaotickou režii, což není názor pouze náš, ale celé řady pravidelných návštěvníků zvenčí i odborníků. V mnohých případech se jedná o laciný entertainment, který na pohádku podle našeho názoru nepatří. Navíc není dobře využíván potenciál místních kulturních institucí, z nichž mnohé jsou zárukou vysoké kvality.

Laskavý čtenář ať rozhodne, zda naše pohnutky k hlasování byly oprávněné či nikoli a zda jsme svým postojem hájili zájem města, jeho obyvatel a svých voličů. Zastupitelé zvolení za ODS jsou připraveni k serióznímu jednání o budoucnosti festivalu. Jsme si vědomi jeho významu pro město a nechceme se nadále dívat na to, jak jsou původní myšlenky zakladatelů znehodnocovány a z kapes našich spoluobčanů vytahovány finance pod zástěrkou dobrovolnosti a charity.

Toto vyjádření podepsali zastupitelé za ODS :
Martin Puš, Petr Šindelář, Aleš Babák, Miloslav Kůta, Miloš Starý