I.


Dne 3. 4. 2008 se na OÚ Valdice konalo jednání svolané starostou obce, kde byli občané seznamováni projektantem, pracovníkem Stavebního úřadu MěÚ Jičín a starostou Jičína s technickými detaily projektu přeložky silnice II/286 směrem od průmyslové zóny města Jičín přes k. ú. Studeňany, kolem Valdic s napojením za Valdicemi na silnici směr Lomnice n. Pop. a dále na Semily, s napojením na připravovanou stavbu silnice R 35. Podle vyjádření starosty Jičína město Jičín prosazuje stavbu pro nejistotu termínu zahájení stavby rychlostní silnice R 35.

Podle vyjádření projektanta komentujícího technické vlastnosti přeložky a stanoviska orgánů ochrany přírody a provedená měření hlučnosti v místech poblíž stávající silnice a v blízkosti přeložky stavba přeložky nevyžaduje budování zvláštních protihlukových bariér, avšak nevylučuje možnost jejich zřízení, případně i péčí obce Valdice. Požadavek občanů obce Valdice, vyjádřený v jejich „Petici“ z března 2008, posunutí napojení přeložky na stávající silnici na Semily kruhovým objezdem na větší vzdálenost od okraje Valdic odmítl jako neodůvodněný. S tímto závěrem bylo jednání ukončeno.


II.


Občané Valdic podepsaní na této listině nepovažují zpracovávání projektu přeložky za objektivní a sám záměr za dostatečně odůvodněný. Projektant při jednání popřel, že souběžně s projektem této přeložky na jeho pracovišti je zpracováván obchvat sousední obce Železnice, počínající prakticky vedle zakončení přeložky na silnici směr Semily opět dalším kruhovým objezdem.

Od přeložky očekávané snížení intenzity silničního provozu středem obce Valdice nemusí být nijak výrazné. Doprava ve směru Semily - Jičín osobními vozidly a pro potřeby Valdic, zejména místní věznice, jakož i autobusová doprava bude vedena nadále středem Valdic. Hlučnost se naopak zvýší provozem na dvou kruhových objezdech vedle sebe na okraji Valdic. Tedy přínos pro střed obce může být sotva pozorovatelný. Za podstatné je třeba považovat tvrzení, že důvodem přeložky jsou průtahy v přípravě modernizace silnice R 35, na niž se nedostává peněz.

Ze zprávy v denním tisku (MF Dnes, sobota 5. dubna 2008) vyplývá, že silnice R 35 má být dokončena v r. 2013, tedy 3 roky po přeložce. Navíc se občané Valdic cítí ohroženi možností ztráty vody ve svých studních v důsledku projektovaného zářezu v místě bývalého hřbitova věznice, kde zdroj vody obce vystupuje k povrchu a pole jsou meliorována.


III.


Podepsaní občané Valdic proto žádají, aby zastupitelstvo obce Valdice informovalo neprodleně příslušné orgány města Jičín o této petiční akci a aby obec Valdice i jako účastník stavebního řízení o stavbě této přeložky požadovala, aby orgány města Jičín byl nejen znovu posouzen požadavek posunutí kruhového objezdu přeložky, do stavby zahrnuta i protihluková ochrana Valdic, v průběhu stavebních prací pak vyloučeno ohrožení staveb ve Valdicích vibracemi stavebních mechanismů a i vzata v úvahu možnost ztráty vody v obci a možné požadavky na náhradu škody.

Zastupitelstvo obce Valdice se žádá, aby zajistilo opakované měření úrovně vody v ohrožených studních a jejich vydatnost ještě v tomto roce a v době po provedení stavebního zářezu do vyvýšeniny bývalého vězeňského hřbitova, tedy opakovaně před a po zásahu, aby bylo usnadněno občanům případné hromadné uplatnění nároku na náhradu škody způsobené ztrátou vody vůči tomu, kdo za škodu odpovídá.

Sepsáno ve Valdicích dne 8. dubna 2008, petici sestavil petiční výbor ve složení:
1. Vladimír Švec, Valdice, Severní 154
2. Pavel Kristiňák, Valdice, Severní 160
3. Martin Korčák, Valdice, Severní 128
Osobou, pověřenou petičním výborem pro styk se státními orgány a k zastupování petičního výboru za všechny další občany podepsané na petici v této věci, je určen Vladimír Švec, Valdice, ulice Severní 154. (vš)