Ptáte se, proč zrovna Senát a Albrecht z Valdštejna? Byl to totiž vévoda Albrecht, košatá a nevšední osobnost kontroverzního válečníka z doby třicetileté války, kdo nechal pro své potřeby postavit Valdštejnský palác, současné sídlo horní parlamentní komory. A v jedné části palácového komplexu, ve Valdštejnské jízdárně, bude také výstava instalována.

Pořadatelé výstavy

Záštitu nad celou akcí převzal předseda Senátu Přemysl Sobotka. Ten osobnost Albrechta z Valdštejna oceňuje nikoliv jen pro jeho rozporuplný život nesporně nadaného vojevůdce, ale hlavně pro snahu využít získaného bohatství a přízně osudu k velkým uměleckým projektům. „Projekt výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba by měl být zatím jedním z nejvýraznějších projevů snah, aby se Senát stal mimo své hlavní poslání také významným kulturním a společenským centrem. Výstava se stává velkou výzvou pro historiky a muzejníky k mnohotvárnému zachycení dramatické doby a jejích hlavních aktérů,“ řekl na prezentaci výstavy mimo jiné P. Sobotka. Expozice by měla být největší, jaká kdy byla v českých zemích slavnému vojevůdci z doby třicetileté války věnována, upřesnil předseda Senátu.

Výstavu pořádá Senát spolu s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem za podpory ministrů obrany a kultury. Ředitel Vojenského historického ústavu podplukovník Aleš Knížek na prezentaci projektu, která se v Senátu konala 12. července, připomněl, že první a zatím jediná výstava věnovaná Valdštejnovi se konala u příležitosti 300. výročí vévodova zavraždění v Chebu. Byla realizována v roce 1934 v paláci a v jízdárně, které Valdštejn nechal postavit. „Významnou měrou se na její přípravě tehdy podílel Památník osvobození – náš prvorepublikový předchůdce, k jehož odkazu se dnešní Vojenský historický ústav hrdě a právem hlásí,“ uvedl A. Knížek jeden z důvodů, proč se na projektu spolupodílí právě Vojenský historický ústav. Doplnil, že pro jeho organizaci je velikou ctí, že bude spolupracovat na uspořádání a realizaci výstavy, která svým obsahem zasahuje do širokého celoevropského kontextu. „Kdo si dnes uvědomí, že třicetiletá válka byla de facto prvním celosvětovým konfliktem, jehož epizody se odehrávaly i v koloniích? A kdo dnes vnímá Vestfálský mír jako první celoevropskou chartu míru a budoucího dlouholetého rozvoje středu kontinentu bez válek a konfliktů?“ A. Knížek se domnívá, že právě tato výstava dá správné odpovědi na tyto i na další otazníky kolem osoby Valdštejna a jeho doby.

Stejně tak Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, je přesvědčen, že výstava pomůže ozřejmit Valdštejnovu osobnost i dobu, ve které žil. „Pevně doufám, že výstava o Albrechtovi z Valdštejna a jeho době se stane skutečnou výstavní perlou a jedním z nejvýznamnějších výstavních počinů, které Praha, Česká republika a možná i Evropa v brzké době uvidí,“ doplnil M. Lukeš.

Do pořadatelství se zapojí i města, která jsou s Valdštejnem spjata: Praha, Frýdlant v Čechách, Cheb a Jičín. Pro Pavla Béma, primátora Prahy, je potěšením, že do projektu bylo zapojeno také naše hlavní město. „Albrecht z Valdštejna nabízí zrcadlo zcela jedinečného období v historii, v dějinách hlavního města Prahy prosycené antagonismy a historickými paradoxy,“ uvedl P. Bém. Domnívá se, že s jistou mírou nadsázky lze říci, že právě Albrecht z Valdštejna přispěl k tomu, že těch prvních 15 nebo 14 let po bitvě na Bílé Hoře Praha přežila relativně se ctí. Vedle českých měst se přípravy výstavy zúčastní i partneři z Itálie, Rakouska, Německa a Švédska.

Uspořádání výstavy

Celá výstava bude rozčleněna do čtyř oddílů, které autoři výstavy nazvali dle latinských citátů. Jedná se o výroky Valdštejnových současníků, kterými hodnotili jeho život a jeho činy.

Díl první je nazván Invita invidia, což je Valdštejnovo heslo – jeho deviza, kterou používal na svých mincích, ve svých materiálech apod. Český překlad Závisti navzdory přesně Valdštejna charakterizuje. V této části bude představena osobnost Albrechta z Valdštejna, jeho život a jeho životní dráha.

Druhý díl se nazývá Terra Felix, Šťastná země. Zde by měl být Valdštejn představen jako ekonom, podnikatel, organizátor, stavitel a v neposlední řadě jako mecenáš. Byl to Albrecht z Valdštejna, kdo uchránil celé vévodství frýdlantské od vojenských konfliktů na tomto území. Organizoval veškeré vojenské dodávky, výrobu zbraní, zásobování, byl to on, jenž zařizoval transport i veškerou logistiku. Jako velmi dobrý investor také například vybudoval město Jičín, hlavní město svého panství, a ochránil ho od nebezpečí požárů. Založil nemocnice, špitály, pamatoval na duchovní osvětu atd. Nejvýznamnějším jeho stavebním počinem byla stavba Valdštejnského paláce. Součástí výstavy bude tedy i celý jeho areál, včetně Jízdárny, zahrady i konírny.

Díl třetí – Xerxes, veliký Artaxerxes, nebo-li postrach světa. Tato část výstavy se bude věnovat vojenským Valdštejnovým aktivitám. Paradoxně se na válečném poli nevyznamenal v dobách své největší slávy, ale jako příslušník císařského vojska ve službách Rudolfa II. Vedle vyobrazení jednotlivých bitev třicetileté války zde budou vystaveny dobové předměty, vyobrazení vojenských cvičení, zprávy z bojiště i aktuální letáková literatura. Budou zde k vidění také zbraně i nejrůznější válečná zbroj. Tato část by se však měla také věnovat hrůzám války, kterými trpěly všechny vrstvy obyvatelstva a které byly předmětem častých vyobrazení.

Posledním dílem zamýšlené výstavy je Bestia Vixit, alias Nesmrtelná bestie. Zde chtějí autoři přestavit valdštejnskou legendu, která začala rychle narůstat hned bezprostředně po jeho smrti. Důkazem je mimo jiné i známé drama Valdštejn od Friedricha Schillera nebo doba před druhou světovou válkou, kdy bylo jeho jméno zneužito v pohraničí sudetskými Němci, kdy se jedna z divizí SS nazývala Wallenstein. Tento oddíl se pokusí zhodnotit odkaz Valdštejna a současný pohled na Valdštejna jako historickou postavu v rámci evropských dějin.

Doprovodné programy

Celý výstavní projekt se nesoustředí jen na samotnou expozici ve Valdštejnské jízdárně, ale bude se k ní pojit mnoho doprovodných akcí různé povahy. V první řadě bude k výstavě připraven katalog, který bude rozdělen do dvou svazků. Vlastní katalog materiálové části výstavy a svazek statí českých a zahraničních badatelů přinášející nové poznatky o Valdštejnovi a jeho době. Dalšími doprovodnými publikacemi by se měl stát průvodce Valdštejnským palácem, dále publikace s pracovním názvem třicetiletá válka – glosář událostí, osobností, zbraní a zbroje té doby a také stručný průvodce výstavou. Nedílnou součástí výstavy by se měla stát hudba. Celá expozice bude ozvučena, v plánu je také vydání hudebního CD s dobovou hudbou. K záměrům tvůrců výstavy patří možnost vzniku dokumentárního filmu s danou tématikou a další zajímavé doprovodné materiály. Počítá se s konáním odborných seminářů, konferencí a přednášek na dané téma a v plánu je i překvapení pro děti.

Kurátoři výstavy

Výstavu připravují a jejími kurátory jsou PhDr. Eliška Fučíková a PhDr. Ladislav Čepička. Podle E. Fučíkové má výstava představit Albrechta z Vladštejna samozřejmě jako jednoho z nejvýznamnějších evropských aktérů třicetileté války, jako významného vojenského a stavebního podnikatele, finančníka, stratéga a diplomata, národohospodáře, který si sice nevybíravou cestou přivlastnil obrovský majetek, ale dovedl ho úspěšně spravovat a svá panství by býval přivedl k ještě většímu rozkvětu, kdyby jeho život nebyl násilně ukončen závistí, obavami z úspěchů a neomezené moci ze strany jeho znepřátelených současníků. Díky Valdštejnovu mecenášství vznikla tehdy v Čechách také řada pozoruhodných staveb a uměleckých děl, vysoce ceněných v evropském kontextu a srovnatelných s těmi, které vznikaly na panovnických dvorech jinde ve světě. Avšak doba, kterou bychom mohli označit jako „Valdštejnovu“, tedy necelá čtyři desetiletí 17. století, trpí podle slov E. Fučíkové značnou deformací pohledu díky rozporuplným výkladům událostí, které ji provázely. Bývá považována za období, ve kterém díky válečným konfliktům nevzniklo nic pozoruhodného, čím by se naše země mohly chlubit před světem. A to by kurátoři výstavy chtěli uvést na pravou míru. „Výstava si klade za cíl také ukázat, že i v době tak dramatické, jakou byla třicetiletá válka, se některé části českých zemí pod osvíceným vedením mohly rozvíjet hospodářsky, duchovně i umělecky, a že pro tuto dobu neplatí ono latinské „inter arma silent musae“, totiž že kde řinčí zbraně, mlčí múzy,“ říká Eliška Fučíková.

Výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba bude slavnostně otevřena 15. listopadu 2007 a zájemci ji mohou zhlédnout do 15. února 2008 ve Valdštejnské jízdárně v sídle Senátu. Věřím, že málokdo si nechá ujít tuto ojedinělou příležitost, jak blíže poznat osobnost Albrechta z Valdštejna a zároveň dobu, která se významně zapsala do dějin naší země.

Mgr. Květa Kozáková
odbor vnějších vztahů a služeb KS