První tento památník Havlíčkův v české vesnici – vyjma Borové – svědčí, v jaké paměti lid náš dosud chová svého mučedníka, učitele a vůdce."

Odhalení pomníku

Vraťme se zpátky do časů před sto lety, kdy v pondělí 1.června roku 1914 (bylo Svatodušní pondělí a volný den) byl v Chroustově odhalen pomník novináři a spisovateli Karlu Havlíčku Borovskému. Tomu ovšem předcházela několikaletá příprava, než mohlo k takovému slavnostnímu aktu dojít. V r. 1911 (5.června) se v Chroustově uskutečnil sjezd rodáků, který se usnesl na vybudování pomníku K. H. Borovskému jako bojovníku za svatá a nezadatelná práva národní. Za tím účelem byl ustaven tohoto roku „Spolek pro zbudování a udržování pomníku K. H. Borovského v Chroustově, jehož předsedou se stal pan Josef Krčmařík z Chroustova. Spolek velmi usilovně sháněl finanční prostředky od dárců, převážně místních občanů, přesto trvalo tři roky, než se dílo podařilo realizovat.

Program slavností
Sobota 28. června – náves
8.15 – Shromáždění u pomníku padlých ve Dvořištích
8.45 – Shromáždění u pomníku padlých v Chroustově
9.30 – 12.00 – Dobový jarmark, výstava o životě K.H. Borovského, jízda kočárem
10.00 – oficiální zahájení slavnosti
– proslov starosty obce
– návštěva Karla Havlíčka Borovského
– recitace
– historické tance
– ukončení oficiálního programu
Od 9 do 12 hodin bude veřejnosti zpřístupněn kostel, každou půlhodinu zahraje na varhany Hana Fousková
Odpoledne bude na program navazovat od 13 hodin tradiční Dětský den, který se bude konat na hřišti u Piteráku.
Ve 13.30 se děti společně s rodiči mohou vydat naučnou cestou K. H. Borovského

Práce na vytvoření pomníku včetně návrhu byla zadána absolventu odborné sochařsko - kamenické školy v Hořicích, tehdy osmatřicetiletému, ale již známému sochaři a mistru kamenickému Aloisi Kuhnovi z Vojic, který zde měl svoji kamenickou dílnu. Autor díla pojal tuto práci velmi odvážně. Socha Havlíčkova je na podstavci v nadživotní velikosti, pravou ruku má na prsou, v levé drží knihu a hrdě hledí do dálky. Na podstavci je vytesán nápis „Přislibujte si mně, poroučejte si mně, vyhrožujte si mně, zrádcem přece nebudu", pod nápisem zamřížované okno vězení, vedle okna na soklu z pravé strany dvouhlavý dravec, z levé vykukující jezuita a uprostřed ležící český lev.

Dílo s celkovým nákladem téměř 2000 rakouských korun vybraných od dárců se podařilo dokončit v r. 1914 a na svatodušní pondělí 1.června toho roku byla svolána do Chroustova velká slavnost, a již pozvánka rozesílaná obyvatelům, vlasteneckým spolkům, sokolům, hasičům a dalším v nejširším okolí doslova všechny zapřísahala aby „… ve dni tomto korporativně k slavnosti té zavítali. Zejména rodákům chroustovským na srdce klademe, aby do jednoho k slavnosti se dostavili…" ( citace z dobové pozvánky ). K vlastní slavnosti byl vydán ještě detailní program oslav.

Dobové články

Dobový článek pod názvem „Odhalení pomníku K. Havlíčka v Chroustově u Král. Městce" uveřejněný v deníku „Samostatnost" dne 16.června 1914 napsaný zřejmě redaktorem deníku Karlem Stanislavem Sokolem, který měl na této slavnosti hlavní proslov, uvádí: „Prostá neznámá víska předstihla řadu měst i královskou Prahu. Obec Chroustov (100 čísel, 539 obyvatel) má pomník K. Havlíčka… Na slavnosti bylo přítomno přes 500 lidí z okolních vesnic a měst, kteří svorně v takovém počtu-ač bylo polních prací – přišli se poklonit mrtvému velikánu" (Opis dobového článku z deníku Samostatnost v celém znění bude vystaven na výstavě).

Nutno si uvědomit, že odhalení pomníku Karlu Havlíčkovi Borovskému za Rakouského císařství, kdy Havlíček byl mocnářstvím za své myšlenky Slovanství a antiklerikalismus pronásledován, byl doslova hrdinský čin, něco jako za komunistické totality odhalit nový pomník v nadživotní velikosti Masarykovi nebo dokonce Havlovi. Proto byl takový čin oslavován i v dobovém národním tisku a jistě neušel pozornosti rakouské tajné policie. Proto také se slavnosti nezúčastnili žádní poslanci, kteří byli pozváni, jen poslanci za agrární stranu Bradáč a Rychtera poslali omluvné dopisy. A to tenkrát nikdo netušil, že za měsíc se odehraje v Sarajevu atentát a vypukne I. světová válka.

Výročí sto let

Letos uplynulo stoleté výročí odhalení pomníku a samozřejmě za tu dobu celý pomník vytesaný z hořického jemnozrnného pískovce, vystavený všem možným nepříznivým vlivům povětrnosti, utrpěl mnohá mechanická porušení, včetně znečištění mechy a řasami. Obec Chroustov zadala na své náklady restaurátorské práce obnovy pomníku kamenosochaři a restaurátorovi Leoši Valehrachovi z Hořic, který toto památné dílo uvádí do původního stavu a nakonzervuje je tak, aby zase aspoň dalších sto let vydrželo.

Zítřejší sobotu 28. června obec Chroustov spolu s místním spolkem SDH srdečně zve všechny zájemce na slavnost ke 100. výročí odhalení pomníku do Chroustova, podrobný program slavnosti je v rámečku vlevo uveden.

V závěru si dovoluji použít dobovou citaci z pozvánky deníku Samostatnost ze dne 30. května 1914 na odhalení pomníku toho 1. června 1914: „Není bez významu, že k zbudování pomníku toho došlo v době, kdy vládne zase v této říši absolutismus, s nímž Havlíček tolik bojoval. Proto sejde se v Chroustově 1. června celé okolí, aby u sochy Havlíčkovy manifestovalo svou nespokojenost s dnešním stavem politické malosti a bídy." Tolik citace z roku 1914, ale ta poslední slova platí i dnes po sto letech.  Vladimír Turek