Radek Fukala: Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?
Otázky, úvahy a problémy
Vydalo nakladatelství a vydavatelství Veduta, 1. vydání, České Budějovice 2013.

Jak napovídá její poněkud delší název - Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století? – lze očekávat, že čtenáři budou seznámeni se souvislostmi tohoto celoevropského válečného střetnutí v poněkud širším úhlu odborného zaměření.

Je tomu skutečně tak. Autor knihy Prof. PhDr. Radek Fukala, významný znalec této problematiky, zvolil poněkud zvláštní koncepci. Jím napsaná práce, sto dvacet stran základního textu rozsahem není velká. Text výrazně dotváří početný soubor černobílých fotografií, doplňuje jej barevná obrazová příloha, v níž je možné zhlédnout snímky dosud nepublikovaných či málo známých památkových objektů a uměleckých děl.

Na poměrně malém prostoru se autor v devíti kapitolách pokouší v kompaktních úvahách o souhrnný pohled nejen na válku samotnou, ale též o analýzu badatelského úsilí, které vyvinuli na poli tohoto tématu jeho předchůdci. Za velmi zdařilou lze pokládat stať věnovanou tzv. Valdštejnské otázce, v níž autor téměř vyčerpávajícím způsobem reflektuje na veškeré souvislosti, které vyústily v generalissimův tragický konec. V dalších kapitolách se mj. zabývá konfesionální otázkou válečného konfliktu a na příkladech konkrétních osob přesvědčivě dokládá, že úloha náboženského přesvědčení ovlivňovala bojové i politické operace v menší míře než jaká jí byla dosud přisuzována. Autor se též zamýšlí nad politickým rámcem konfliktu.

Vojenské operace posuzuje zorným úhlem odborníka, který se dokáže vcítit do mentality 17. století. Výsledný obraz válečných střetnutí je jím oprávněně poskládán ve velkou mozaiku, tvořenou střípky jednotlivých bojových operací, které se v daném období přímo týkaly pouze oblastí nacházejících se v dosahu blízkém operačním možnostem soudobých vojenských jednotek. Dokládá, že přes veškeré utrpení, které tato válka způsobila, ji lze z dnešního hlediska považovat za první celoevropský válečný střet zasazený do časového rámce tzv. Osmdesátileté války, ale nikoli za první moderní válku, jejíž důsledky by měly mít fatální dopad na veškeré obyvatelstvo stejnou měrou.

Lze říci, že vydání této publikace je velmi užitečné. Vzhledem k nevelkému rozsahu je určena spíše těm čtenářům, kteří se v dané problematice dosud neorientovali a mají zájem získat značný souhrn informací, byť poměrně zkratkovitou formou. Odbornou a estetickou hodnotu publikace navyšuje důkladná redakční práce i dobře zvládnuté polygrafické řemeslo. Obojí je již dlouhá léta v nakladatelství, jehož zásluhou mohla tato kniha vyjít, na vysoké úrovni.    Stanislav Vaněk