Andrea Rousová: Petr Brandl – mistr barokní malby, 1.
vyd., Národní galerie v Praze, 2013

Zdobí interiéry kostelů a jsou chloubou instalací expozic v hradních a zámeckých objektech i muzeích a galeriích. Jeho životní a umělecký příběh se stal předmětem dějezpytného výzkumu několika generací badatelů. V časovém období minulých desítek let se osobou Petra Brandla zabývali obzvláště důkladně - Prof. Jaromír Neumann, PhDr. Jaroslav Prokop a PhDr. Andrea Rousová. Výsledky celoživotního badatelského úsilí Prof. Jaromíra Neumanna jsou dokumentovány v podobě rukopisu, který by mohl tvořit podklady pro dosud nevydanou rozsáhlou publikaci.

PhDr. Jaroslav Prokop seznámil čtenáře s výsledky svého výzkumu v knize vydané v roce 2006, ve které podrobil kritickému pohledu posledních deset let Brandlova života. PhDr. Andrea Rousová zvolila cestu kompromisu. Několik dní před vánočními svátky tak bylo možné spatřit na pultech knihkupectví monografii nepříliš velkého rozsahu, zato však čtenářům poskytující možnost nejen poodhalit panorama Brandlova uměleckého horizontu, ale také jeho životních peripetií.

Kniha obsahuje tři základní kapitoly. V prvních dvou kapitolách autorka nahlíží na životní reálie a malířskou tvorbu Petra Brandla. Ve třetí kapitole, jejímž autorem je restaurátor Radomil Klouza, je čtenář seznámen s Brandlovou tvorbou z technického hlediska. Autorka neskrývá sympatie k malířově osobě, přesto zůstává její pohled na lidskou stránku Mistrova životního příběhu objektivní. Cenná je skutečnost, že Petr Brandl je vylíčen jako člověk z masa a kostí nikoli jako neživotný velikán dějin umění, jehož osudem by byla pouze jeho tvorba - jí je věnována druhá kapitola publikace. Autorka zasazuje malířovo dílo do dobových souvislostí a rehabilituje Petra Brandla jako autora nejen děl malby, ale také kresby, byť objektivně uznává často nepříliš precizní provedení Brandlových kresebných prací.

Publikace je doplněna velkým množstvím kvalitních fotografií, na nich jsou vyobrazena umělecká díla. Jejich autorem byl nejen Petr Brandl, ale také jeho umělečtí kolegové. Výběr reprodukcí Mistrových obrazů se jeví jako poněkud problematický. Na stránkách knihy lze spatřit převážnou většinu nejkvalitnějších Brandlem vytvořených obrazů. Značné místo je věnováno jeho žánrové i portrétní tvorbě a cyklu oltářních pláten namalovaných pro kostel sv. Markéty v Praze-Břevnově. Mezi díla, která by měla být v publikaci reprodukována, nepochybně náleží rozměrné plátno nazvané Historie Josefa Egyptského, které se nalézá ve sbírkových fondech zámku v Jindřichově Hradci.

Ilustrační foto.Zajímavé by bylo také zařadit do výběru reprodukovaných děl větší počet obrazů, které se nalézají mimo území České republiky. Petr Brandl namaloval v posledních letech svého života několik pláten pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Křesoboru, tehdy se nalézajícího na území Koruny české – nyní je tato lokalita součástí Polska. Autorkou často citovaná práce PhDr. Jaroslava Prokopa obsahuje reprodukce těchto děl v černobílé podobě. Vzhledem k mnohem vyšší kvalitě fotografií této recenzované celobarevné publikace, by bylo jistě zajímavé vizuálně přiblížit českému čtenáři méně známé obrazy. Dalšími zajímavými díly Brandlova pozdního období jsou PhDr. Jaroslavem Prokopem objevená plátna Ukřižovaného a Matky Bolestné. Obě práce jsou zachovány ve sbírkách Městského muzea a galerie v Novém Bydžově. Jsou významnou částí Brandlovy tvorby vzniklé v době jeho pobytu na východě Čech. Bylo by zajímavé na základě reprodukcí porovnat kvalitu obou obrazů s díly vzniklými v Brandlově vrcholném období.

Monografie věnovaná životu a malířskému dílu Petra Brandla je vítaným příspěvkem do souboru publikací s tématikou umělecké historie. Je napsána se značnou odbornou erudicí a stylem, který umožňuje laickým čtenářům nahlédnout do souvislostí tvorby významné postavy světa umění. Lze ji doporučit všem zájemcům. Vzhledem ke skutečnosti, že se autorka knihy rozhodující měrou podílí na přípravách reprezentativní monografické výstavy, která bude v roce 2018 pořádána Národní galerií v Praze u příležitosti výročí tří set padesáti let Brandlova narození, je možné vnímat tuto publikaci také jako velmi zdařilý prolog velkého kulturního projektu.  Stanislav Vaněk