Jacques Le Goff – nestor (nejen) francouzské medievistiky a osobnost. Jméno, které je vždy zárukou odborné kvality. Seznam jeho publicistické činnosti zahrnuje stovky položek – článků, studií i knih. Jím napsané publikace byly vydány v mnoha zemích světa včetně České republiky. Stalo se tak i v posledních zářijových dnech, kdy bylo možné poprvé nahlédnout do nové knihy, na jejíž obálce lze jeho jméno spatřit. Její téma dosahuje stupně značné atraktivity, neboť je věnováno dějinným příběhům významných postav středověkého světa.

Kniha Muži a ženy středověku.Výsledná podoba publikace je dílem početného kolektivu medievistů z několika zemí – Českou republiku zastupuje Martin Nejedlý. Jacques Le Goff zastává úlohu hlavního editora a je autorem několika textových medailonů. Takto zvolená koncepce je velmi přínosná a posiluje celkovou kompaktnost knihy.

Text je chronologicky i tematicky rozdělen do pěti kapitol, z nichž čtyři jsou vymezeny letopočty významných událostí.

Ve sto třinácti jednotlivých statích defilují před očima čtenáře protagonisté tehdejší stavovsky rozdělené společnosti. V jednotlivých kapitolách je dbáno o poměrně vyrovnané zastoupení osob reprezentující oblast světské i církevní moci, doplněné o výběr významných postav soudobé kultury, vzdělanosti a uměleckého světa. Stranou nejsou ponecháni imaginární středověcí hrdinové, které stvořila lidská fantazie. Těmto mytologickým hrdinům je věnována pátá, závěrečná kapitola knihy.

Každá ze čtyř kapitol, v nichž figurují reálné postavy středověkých let, tvoří uzavřený celek určité časové epochy. Prvním dějinným mezníkem, jímž vyvrcholila christianizace společnosti, byla smrt Karla Velikého v roce 814. Za druhý dějinný mezník je považován letopočet roku 1000, který tvoří přelom mezi raným a vrcholným středověkem. Třetím dějinným mezníkem se stal rok 1300, jehož uplynutím nastal symbolický závěr vrcholného středověku a zároveň počátek čtvrtého dějinného mezníku - dvě století trvajícího období krizí a změn, které nazýváme pozdním středověkem. Letopočet roku 1500 uzavírá velkou epochu středověkých dějin.

Kniha je zajímavá i z pohledu českého čtenáře. Do dobového kontextu jsou zasazeny významné osobnosti žijící a ovlivňující dění nejen v českém prostředí. V textových medailonech věnovaných sv. Václavovi, sv. Vojtěchovi, Karlu IV., Janu Husovi je potvrzen jejich mimořádný význam v dějinných událostech. Přesto se nelze ubránit dojmu, že jmen souvisejících se zeměmi Koruny české by mělo být v publikaci zařazeno více. Významným činem proslul zejména český král Václav II. – na jeho popud vypracovaný a jím v roce 1300 schválený horní zákoník nazvaný Ius regale montanorum mimořádně ovlivnil ekonomické a finanční vztahy středověké Evropy.

Stať věnovaná sv. Anežce České se v knize také nenachází, byť tato královská dcera dosáhla značného věhlasu přesahujícího hranice Českého království již za svého života - její korespondence se sv. Klárou, o jejíž osobě je v knize naopak pojednáno, je toho důkazem. Obdobně mohl být do výběru osobností zařazen Zikmund Lucemburský – nositel české a uherské královské koruny. Proslul jako jeden z nejschopnějších hráčů na soudobé diplomatické šachovnici. Význam jeho osoby byl plně doceněn na základě badatelských studií v posledních letech.

Publikace působí velmi pěkným estetickým dojmem. Je vytištěna na kvalitním papíru a text doplňuje množství barevných fotografií. Jako cenná se jeví skutečnost, že byl vybrán ke zveřejnění větší počet méně známých mistrovských děl. Čtenářům se tak naskýtá možnost spatřit unikátní předměty středověkého umění, jejichž originály jsou mnohde pro svoji mimořádnou hodnotu očím veřejnosti skryty. Jako drobný nedostatek působí v popiscích obrázků chybné údaje týkající se umístění některých uměleckých děl. Příkladem může být sbírka Thyssen-Bornemisza – její fondy se již dvě desetiletí nalézají v Madridu a nikoli ve švýcarském Luganu jak je uvedeno v textu.

Životní příběhy významných mužů a žen žijících ve staletích neklidné doby zvané středověk mohou promlouvat i k lidem 21. století. Ozvěna jejich příběhů může silně rezonovat, pokud si lze připustit v minulosti popírané myšlenky, dle nichž nebyla epocha středověku pouze dobou temnoty. Kniha Jacquese Le Goffa a jeho kolegů-medievistů takový obraz nabízí. Lze ji vřele doporučit všem zájemcům o historii, neboť je napsána čtivě a zároveň na velmi vysoké odborné úrovni.   Stanislav Vaněk