Recenze knihy
Milena Bartlová: Pravda zvítězila – výtvarné umění a husitství 1380 – 1490, 359 stran, 1. vydání, Academia, Praha 2015

Toto slovní spojení lze však použít i v oblasti dějezpytu umění – jako trefný název nově vydané reprezentativní publikace věnované výtvarným dílům let 1380 – 1490.

Oba letopočty užité v podnázvu knihy napovídají, že autorka Prof. Milena Bartlová, která se uměním doby husitské profesně zabývá mnoho let, pojala jeho panorama v plné šíři a ve všech souvislostech. Ve 12 kapitolách je čtenář seznámen se souvislostmi uměleckého vývoje v rozponu od prací tzv. krásného slohu až po díla, která byla objednána a vytvořena do prostor utrakvistických svatyní mnoho let po skončení husitských bouří.

Textové medailony přibližně stejného rozsahu, které jsou věnovány soudobým společenským reáliím, zbožnosti a propagandě v umění v období vlády Karla IV., rozborům děl tzv. krásného slohu, ikonoklasmu, identitě kališnické formy umění, osobě mistra Jana Husa jako tématu použitému při tvorbě uměleckých artefaktů, husitskému království, posledním létům středověku, první protireformaci a politice paměti i identit, jsou psány kompaktní formou s velkou odbornou erudicí.

Zároveň je text pojat srozumitelně i pro čtenáře – laiky. Autorka se zdravou dávkou odborné rivality polemizuje s několika kolegy z oboru o dosud zažitých klišé a dokládá neudržitelnost dosud tradovaných omylů, které se týkaly umělecké tvorby vznikající ve válečných letech vymezených roky 1419 – 1434. Objektivně přiznává, že došlo k poklesu kvality soudobé umělecké produkce, ale dokazuje, že nedošlo k přerušení vývoje a i v poválečných časech.

České země se sice ocitly na periférii uměleckého dění, ale na jejich území působily osobnosti, např. Mistr Týnské kalvárie, které byly schopné podílet se na tvorbě nadprůměrně kvalitních děl a jejichž zásluhou lze popřít dlouho tradovaný omyl, že léta plynoucí před nástupem Jagellonců na český královský trůn byla v Čechách dobou uměleckého bezčasí. Jako velmi cenná se jeví skutečnost, že autorka dokládá plnou kontinuitu soudobé umělecké tvorby a její provázanost s představiteli tzv. Dunajské školy, kterou reprezentuje osobnost monogramisty I. P. a jeho dílo, jenž tvoří předstupeň pozvolna nastávající renesance.

Doprovodné snímky
Text knihy je doprovázen mnoha kvalitními fotografiemi – vizuální podoba těchto snímků je zhodnocena aktuálním pořízením většiny z nich v roce 2015, jak je uvedeno v příslušné doplňující textové pasáži a čtenář má možnost spatřit cenná umělecká díla v aktuální podobě. Při jejich výběru autorka postupovala korektně, vedle známých artefaktů byla do knihy vybrána i díla méně známá a slabší kvality, ale vyznačující se značnou vypovídající hodnotou.

Pokud lze této publikaci vytknout nepřesnosti – např. hrad v Žirovnici, v jehož zdech se nalézá významný cyklus nástěnných maleb, o kterých je pojednáno v textu, nikdy nebyl tvrzí – tuto informaci autorka mylně uvádí v příslušné pasáži – Václav Vencelík z Vrchovišť, který tyto malby nechal pořídit, pouze přestavěl a rozšířil hradní objekt menšího rozsahu do současné podoby. Dále se na určitém místě knihy objevuje informace, že monogramista I. P. svá díla podepisoval, což není zcela přesný termín, neboť jak známo – umělci vytvořená díla zpravidla signují.

Tyto drobné omyly nic nemění na faktu, že publikace Pravda zvítězila – výtvarné umění a husitství 1380 – 1490 je zdařilou syntézou věnovanou zajímavému tématu a přinášející mnoho nových informací. Na jejích stránkách je objektivně napsán příběh umění, které vznikalo v době, kdy sice více mluvily zbraně, ale múzy přesto nemlčely.    Stanislav Vaněk