A přitom máme institut, který jejich činnost nejen chápe, ale současně ji uznává a oceňuje. Má velký zájem na tom, aby kronikáři mohli svoji práci provádět na úrovni a dobře.

Touto institucí je státní archiv, který je v každém okresním městě. Většina krajů má i svůj oblastní archiv. Tato instituce je zřizovaná státem k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů. Jako obecní kronikář mám velmi dobré zkušenosti se spoluprací se Státním okresním archivem v Jičíně.

Mohu zodpovědně říci, že je pro mne nejbližším a věrohodným rádcem a patronem mé kronikářské činnosti. V badatelně, kam mají vedle dalších zájemců kronikáři volný přístup, jsem strávil mnoho užitečných a přiznám se i napětím naplněných hodin. Strávil jsem je hledáním v archivních materiálech, které mi ochotně, na předem e-mailem zaslané zadání, připravili pracovníci archivu, na den mé ohlášené návštěvy. Mnohokrát mi pomohli při hledání pro mne jen těžko dostupných materiálů na určité téma, ochotně k němu vyhledali podklady a poradili, jak získané poznatky uspořádat a dál využít. Nikdy jsem se při takovém jednání necítil jako ponížený žadatel, ale jako partner a rovnoprávný účastník pátrání po regionální historii.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat nejen za sebe, ale za všechny kronikáře Jičínska za vynikající přístup a zájem ředitele archivu Karla Chutného. Oceňuji přístup i dalších pracovnic tohoto zařízení, jmenovitě Evy Bílkové, která je současně kronikářkou města Jičína a je proto se znalostí věci schopná poradit a pomoci v pátrání po historii, kterou zaznamenáváme do svých kronik.

Rady z archivu

V čem je archiv kronikáři tak užitečný? Vedle obecných odborných rad typu: Jak vést roční záznamy a jakým způsobem je zpracovat do kroniky, je to zvláště pomoc při vyhledávání archiválií dokládajících historii událostí, které jsou v kronice zaznamenány a ke kterým se v kronice občas vracíme při místních jubileích, srazech přátel a rodáků. Dále nám pomáhá při hledání významných osobností a rodáků, kteří v místě působili a zanechali zde svoje nesmazatelné stopy.

Velkým pomocníkem pro kronikáře jsou uložené archiválie o činnosti místní lidosprávy, historii spolků, zájmových sdružení, o slavnostech a místních tradicích. Najdeme tu dokumentaci o proběhlých katastrofách, jako jsou požáry, povodně a další mimořádné události, které bývají v podání pamětníků hodně zkreslené, ale zde jsou objektivně zdokumentované. Pro kronikáře není lepší příležitost k nalezení tolika pramenů, tak systematicky uspořádaných a v takové koncentraci na jednom jediném místě. V badatelně si kronikář může pořídit fotokopie vlastním fotoaparátem, nebo požádat o kopírování potřebných dokumentů přímo pracovníky archivu.

Na vloženém snímku: Kronikáři okresu Jičín, účastnící se semináře pořádaném muzeem a archivem v Porotním sále Jičínského zámku v 24.května 2012.

Kronikáři okresu Jičín, účastnící se semináře pořádaném muzeem a archivem v Porotním sále Jičínského zámku v 24.května 2012.

Kronikář se může z vlastní zkušenosti přesvědčit, že archiv je tím nejvhodnějším místem k uložení starších místních kronik. I u nás ve Mlýnci a v Kopidlně se stalo, že se kronika na celé roky ztratila a pátrání po ní se stalo dlouhým, skoro „detektivním" příběhem. Podobné zkušenosti mají i okolní obce, kde k takovým nepříjemným událostem dochází opakovaně. Není lepší volba, než kroniku a další důležité místní historické dokumenty předat k uložení v nejbližším archivu, kde slouží nejen místní, ale daleko širší skupině badatelů při osvětlování historie regionu. Navíc je možné si tyto dokumenty v případě potřeby kdykoliv prohlédnout a podle dohody i na kratší dobu vypůjčit při pořádání místních slavností, srazů a setkání, kde je vhodné kroniky a jejich přílohy, ale i další dokumenty vystavit na veřejnosti.

Naše spolupráce s okresním archivem nevznikla náhodou. Byla výsledkem spolupráce a podpory, které se kronikáři ze strany státní instituce trvale těší. Spolu s okresním muzeem pořádá archiv dvakrát ročně seminář pro kronikáře, kde představuje výsledky bádání, vhodné pro využití kronikáři.

Setkání partnerů

Naopak je při těchto setkáních vyzývá a inspiruje ke spolupráci a pomoci v oblastech, kde archiv zajišťuje své poslání a počítá s tím, že je lépe zvládne za podpory co nejširšího okruhu spolupracovníku v městech a obcích. Takovými ideálními partnery jsou pro ně právě kronikáři. Pracovníci archivu navštěvují obce, jednají o problematice místních letopisů se starosty obcí a měst, účastní se setkání kronikářů v místě.

Vzájemná pomoc a podpora přináší výsledky a podporuje vzájemnou důvěru a chuť navzájem si pomoci. Archivy jsou pro kronikáře pomocníky a kronikáři se cítí být pro ně do značné míry partnery. Náš příklad určitě není ojedinělý a bude jen dobře, když na tyto stránky o podobné spolupráci sdělíte své konkrétní i osobní zkušenosti.   Oldřich Suchoradský, kronikář Mlýnce u Kopidlna