Barokní kaple Bolestné Panny Marie byla postavena v letech 1700 – 1709 na místě menší starší kapličky. U této církevní stavby naleznete i sochu Kristus – ejhle člověk.


Maria (matka Ježíšova)

Maria, někdy též Marie je v křesťanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesaře Josefa. Byla příbuznou Alžbětinou, která pocházela z rodu Árónova.

Bydlela v Nazaretě s rodiči a byla zasnoubena Josefovi z Nazaretu, který stejně jako Maria pocházel z rodu židovského krále Davida. 6 měsíců po Alžbětině početí se Marii zjevil archanděl Gabriel a pozdravil ji slovy, která se stala základem modlitby používané dodnes mezi vyznavači mariánského kultu: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou” a oznámil jí, že se stane matkou zaslíbeného Mesiáše, ačkoli zůstane pannou. Maria se podrobila Boží vůli se slovy: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova“.

Jejímu snoubenci Josefovi se zjevil ve snu anděl, který mu oznámil: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého”.

Sedm bolestí Panny Marie
Číslo sedm je symbolické a znamená plnost utrpení.První bolest zakusila Panna Maria, když jí stařičký Simeon předpovídá, že její vlastní duší pronikne meč, aby vyšla najevo smýšlení mnoha srdcí. Druhou bolest prožila, když utíká se svatým Josefem a s Ježíškem do Egypta, aby unikli Herodovu vraždění betlémských neviňátek. Potřetí se zaryl do jejího srdce meč bolesti, když se svatým Josefem hledá dvanáctiletého Ježíše, který se ztratil na pouti v Jeruzalémě.

Čtvrtou bolest zakusila, když se setkává se svým Synem na křížové cestě. Pátou bolest prožila na Kalvárii, když stála se svatým apoštolem Janem u Ježíšova kříže. Pošesté se do jejího srdce zaryl meč bolesti, když jí položili na klín mrtvé tělo jejího Syna. A sedmou bolest zakusila, když ukládali Ježíše do skalního hrobu.

 Více informací najdete na www.gymnp.cz, Velké školní klíčování, Realizované projekty, projekt č. 37- Sochy Novopacka. Text a foto zpracovaly Michaela Palounková a Petra Čiháková.