Kdo si myslel, že po ranním pietním aktu u hrobu válečného hrdiny a poledním odhalením pamětní desky na domě, ve kterém Otakar Hrubý bydlel, o vernisáž již bude menší zájem, byl značně překvapen.

Návštěvníci, nejen že se nevešli do výstavního sálu, ale tísnili se i na chodbě před výstavními prostorami. Na výstavě viděli snímky a další materiály z válečných let Otakara Hrubého.

Hned proti vstupním dveřím upoutaly boty a bunda válečného pilota. Jednotlivé panely s fotografiemi zaznamenávají pobyt Otakara Hrubého v různých etapách jeho života a na různých místech, počínaje od jeho cesty za vzděláním, přes válečná léta na letištích v Alžírsku, Francii a Británii.

Nechybí zde ani panel se snímky dalších packých letců, kteří spolu s Otakarem Hrubým bojovali ve 2. světové válce proti Německu.

Kresby a snímky válečných letadel na zbylých prázdných místech okolních zdí velmi vhodně dokreslují vystavované artefakty.

Úvodním slovem otevřela výstavu dcera Otakara a Marie Hrubých, Eva Malá. Čtením z úryvků pilotova deníku přiblížila návštěvníkům letecké boje druhé světové války druhá dcera, Marie Vrátná se svým manželem.
Ten, kdo vernisáž nenavštívil, má možnost zhlédnout výstavu až do 17. listopadu.Výstava je otevřena každý den mimo pondělí v 8.30 – 12 a ve 13 - 16.30 hodin.   Míla Pour

Životopis

Sté výročí narození Plk. Otakara Hrubého
Letos prvého listopadu uplyne 100 let od narození čestného občana Nové Paky Plk. Otakara Hrubého, DFC. Narodil se v Nové Pace, kde prožil svoje mládí a rovněž zde absolvoval obecnou a měšťanskou školu. Již od svého raného věku cvičil v Sokole, který v něm spolu s rodinou utvářel vlastnosti důležité pro jeho hrdinské činy ve 2. světové válce. V roce 1932 ukončil výučním listem obor strojní zámečník a následně se přihlásil do školy specialistů leteckého dorostu v Prostějově.

Po absolvování této školy přešel k 82. letce leteckého pluku v Praze, kde byl zařazen do poddůstojnické školy, ze které odešel v roce 1934 s hodností svobodníka. Následně absolvoval několik kursů, mezi nimi pro letecké střelce v Prostějově. Odtud přešel do Hradce Králové, kde byl přijat k další činné službě v hodnosti četaře. V únoru 1938 přešel do elementární pilotní školy ve výcvikovém středisku v Chebu, dále prošel cvičnou letkou Leteckého pluku T. G. Masaryka v Hradci Králové. V prosinci, kdy již sloužil u Letky leteckého pluku v Praze v Kbelích, byl jmenován pilotem letcem. Po ukončení výcviku v lednu 1939 byl přeřazen ke 48. letce do Pardubic. Zde ho v březnu zastihla německá okupace. Jeho další rozhodování bylo podobné s ostatními letci, odejít do zahraničí a bojovat proti Němcům.

V dalších měsících, až do konce 2. světové války, prožil Otakar Hrubý velká hrdinství př leteckých soubojích, přeučování na různá vojenská letadla a stěhování na různá letiště. Již v květnu 1939, společně s npor. Hudcem a dalším novopačákem Stanislavem Fejfarem, opustil na Těšínsku tehdejší Protektorát do Polska. Po ohlášení v Krakově u vojenské skupiny, po osmi dnech odplul z Gdyně ve společnosti ostatních do Boulogne ve Francii. Odtud odjel vlakem do Paříže a následně do Marseille, kde byl přijat do Cizinecké legie. Svoji pouť v Cizinecké legii začíná nejprve pěším výcvikem.

K letadlům se dostal až po vypuknutí 2. světové války, kde na letecké základně na Base Aeriéne v Tunisu prodělal letecký výcvik. Po seznámení s francouzskými letadly byl přemístěn na základnu La Senia blízko Oranu k ERC 572. Zde byl jmenován vojenským pilotem a 14. prosince povýšen na Caporal Chef. Za dva měsíce získává hodnost Sergent. V květnu 1940 se dosavadní ERC 572 do Bizerty, kde se spojila s ERC 574 a společně byly přejmenovány na Groupe de Chasse. Po kapitulaci Francie byl pilot Otakar Hrubý uvolněn od jednotky, odjel do Casablanky a odtud se plavil společně s konvojem dalších lodí do Liverpoolu, kam doplul polovině července 1940.

Po krátkém soustředění byl Otakar Hrubý na konci 30. července přijat u Čs. depotu v Cosfordu do RAF VR a v polovině září tohoto roku mu byla přiznána britská hodnost Sergeant, ve které byl zařazen jako pilot F. Po operačním výcviku v Suton Bridge, byl 19. října přidělen k britské 111 stíhací peruti, slavné Treble One, tehdy dislokované ve skotském Dyce. Tím prozatím skončil s různými přeškolovacími výcviky a stal se operačním pilotem a zapojil se do poslední fáze bitvy o Británii. První sestřel zaznamenal 21. února 1941, kdy poškodil při běžném hlídkovém letu Junkerse. V řadách 111 perutě působil až do května 1942. V této době zaznamenal celou řadu vítězných bojových střetnutí. Při ofenzivě britského letectva nad Evropou sestřelil 4. září 1941 při leteckém souboji Messerschmidt, o necelé tři neděle poškodil u francouzského pobřeží další Messerschmidt a 12. února 1942 poškodil nad Kanálem La Manche opět Messerschmidt.

Za tyto bojové úspěchy přišila samozřejmě ocenění a 28. října 1941, v den kdy se u čs. armády povyšovalo, byl jmenován ppor. letectva a za necelé čtyři měsíce byl povýšen na britského Pilot Officera, Za prokázanou statečnost v leteckých bojích mu byl dvakrát udělen Čs válečný kříž 1939 a Čs medaile za statečnost. V květnu 1942 byl krátce přeložen ke 313 čs. stíhací peruti do Exeteru odtud v polovině června odešel na zasloužený odpočinek do Hawardenu, kde dále působil jako instruktor létání. Následně zde byl povýšen na Flying Officera. V polovině prosince se opět vrátil k bojové službě a jako operační pilot přidělen k 310. čs stíhací peruti do Exeteru.

Začátkem května roku 1943 byl vyznamenán druhou druhou čs. medailí Za chrabrost. Stal se zástupcem velitele letky a současně byl povýšen do hodnosti poručíka letectva a koncem února 1944 jmenován britským Flight Lieutenantem (kapitánem). Během operační činnosti se zúčastnil invaze spojeneckých jednotek při vylodění v Normandii. K poslednímu prosinci 1944 mu byl udělen prestižní britský Záslužný letecký kříž DFC. Konec války zastihl Otakara Hrubého v Čs. depotu v Cosfordu, kde byl ještě povýšen na npor. Letectva v zál. A vyznamenán třetím Čs, válečným křížem 1939. Do naší osvobozené republiky se vrátil až koncem září v roce 1945.

V naší republice byl jmenován velitelem letky v Leteckém pluku v Praze Kbelích a na Nový rok 1946 povýšen na kapitána letectva jako důstojník z povolání. V polovině roku byl přemístěn, jako stálý člen, k Vědeckému leteckému ústavu v Letňanech a následně povýšen na štábního kapitána letectva. Dne 4. listopadu se oženil s Marii Pavlovcovou, se kterou měl později dvě dcery a syna. Za rok po únorových událostech musel ze svého místa odejít na nucenou dovolenou. V lednu 1950 byl zatčen STB a odvezen k výslechu do Prahy. Později byl převezen do Tábora nucených prací na Mírov jako osoba práce se štítící. Ustanovením MNO mu byla odejmuta hodnost a degradován na vojína.

Po propuštění domů získal nejprve zaměstnání jako řidič v novopackém pivovaře. Později pracoval v SSAZ jako skladník hutního materiálu a nakonec v novopacké přádelně. Uznání v naší republice se mu dostalo až po revoluci v listopadu 1989, kdy byl plně rehabilitován a povýšen na plukovníka v. v. V červenci 1990 byl pozván s válečnými letci RAF do Velké Británie a byl vybrán a jako jediný představen britské Královně matce. V příštím roce v květnových dnech, byl na Pražském hradě vyznamenán prezidentem Václavem Havlem nově zřízeným Řádem M. R. Štefánika III. třídy. Po těžké a dlouhé nemoci zemřel plukovník v. v. Otakar Hrubý 15. 5. 1933. Je pochován v urnovém háji u novopackého Husova sboru.

Za svoji hrdinnou činnost ve II, zahraničním odboji na západní frontě byl vyznamenán 4x Čs. Válečným křížem 1939, 3x Čs. medailí za chrabrost, dále Čs. medailí za zásluhy I. stupně a Čs. vojenskou pamětní medaili se štítky F a VB. Dále byl vyznamenán Crois de Guerre avec palme a britskými Distinguished Flying Cross, The 1939-1945Star With clasp Battle of Britain, Air Crew Europe, Star with clasp Atlantic, Defence Medal a War Medal.

Do dneška vzpomínám na jeho letecké umění, které po válce předváděl packým občanům, kdy za obdivné pozornosti celého náměstí oblétával věž farního kostela.

Při oslavách vystoupil novopacký Smíšený pěvecký sbor Hlas a The Rebel Pipers – první kompletní skotský dudácký band v České republice.