Patří mezi ně i Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín, která ve své praxi odzkoušela práci s pilotní verzí Rámcového vzdělávacího programu coby zásadního dokumentu reformy a dodávala připomínky pro jeho další úpravy.

“Do pilotáže jsme se dostali prostřednictvím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a projektu Pilot ZUŠ. Naší motivací pro tuto spolupráci bylo naskočení do rozjetého vlaku změn ve školství, protože se ztotožňujeme s cíli školské reformy. Chtěli jsme být při tom, chtěli jsme hledat novou cestu a také jsme byli přesvědčeni, že nás to posune dopředu. To jsou opravdové motivační impulsy, věřte, není v tom žádný formalismus,” říká ředitelka Jaroslava Komárková a dodává:

“Zkušenosti jsou různé, nebyla to procházka růžovým sadem - spousta školení, přesvědčování, získávání nových znalostí, dovedností, kompetencí, schopností, personální obměny - ale dnes víme, že to stálo za to. První ovoce zraje - zlepšilo se výrazně klima školy, dokážeme spolupracovat racionálně, týmově, delegativně. Výrazně se zlepšily výsledky vzdělávání, a co je velmi pozitivní, posílila se autonomie učitele i žáka. Zájem o studium na naší škole stoupl, a to jsme teprve na začátku.“

Tři druhy škol

Pilotní školy jsou trojího typu. Komplexní se zaměřují na pilotáž a tvorbu ŠVP jako celku, odborné školy se zaměřují pouze na jeden z oborů. Tyto školy již spolupracovaly na předchozím souvisejícím projektu a reforma tak pro ně není úplnou novinkou. Naopak školy debutantní jsou vzorkem běžné školy, která se s reformou setká vůbec poprvé. Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín patří mezi školy komplexní.

Pilotáž mají nyní školy za sebou, závěrečná podoba textu RVP ZUV již byla schválena poradou vedení MŠMT. Veškeré přípravné kroky směřují k tomu, aby v září 2010 mohly všechny základní umělecké školy v republice začít tvořit své ŠVP dle RVP ZUV. Dá se říci, že pilotní školy pak budou o pár kroků napřed, protože s tvorbou ŠVP již mají svou zkušenost.

Všechny zmíněné aktivity jsou prováděny v rámci projektu Pilot ZUŠ, který realizuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze jako partner MŠMT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pilotní škola

ZUŠ J. B. Foertstera v Jičíně má právě za sebou pestrou sedmdesátiletou historii. Prošly jí tisíce absolventů a vynikajících pedagogů. V posledních letech se výrazně podílí na tvorbě kurikulární reformy. Hledá inovativní cesty, metody i formy práce. Změnil se výrazně přístup k žákovi jako k partnerovi. Učivo se stalo prostředkem, nikoliv cílem výuky. To není málo.

Škola se výrazně profiluje kolektivní výukou ve smyslu hry komorní, souborové i orchestrální. Několikaletou tradicí se mohou pochlubit soubory Chobotnice (klavírní hra osmi rukou na dva klavíry), Netrafolka, Cantus firmus, Kanafaska, Pěvecký sbor, Zámecké myšky či Kytarový orchestr a mnoho dlaších komorních seskupení.

Ale i obory výtvarný, taneční a dramatický nezůstávají pozadu. Mají svá samostatná představení, vystoupení, výstavy. Tradičně spolu všechny obory včetně hudebního pořádají společné projekty, které jsou zvlášť oblíbené u rodičů i široké veřejnosti.

Na případné dotazy zodpoví Barbora Tichavová nebo Jaroslava Komárková, PR manažerka projektu Pilot ZUŠ a ředitelka školy, tel. 493 532 645, e–mailové kontakty: tichavova@vuppraha.cz, komarkova@zusjicin.cz ⋌ (tz)