Jeden za pozoruhodný kulturní počin roku 2009, rozhodne o něm los. Druhý, za zásluhy dlouhodobé, znamená uvedení do síně slávy. O něm rozhodne porota. Do konce roku se sešlo celkem 133 + 104 = 237 návrhů na jednotlivce a skupiny.

Štefana pořádá samozvaná a otevřená Štefanská komise (přijít může každý), Nadační fond JMP, Knihovna Václava Čtvrtka Jičín a Prochoroviny. Mecenášem je firma Jastav Jičín. Hlavním smyslem není výrazné hmotné ocenění laureátů, ale setkání všech přátel kultury a poděkování. Udílení je veřejné, vítán bude každý. Na stránkách Jičínského deníku postupně zveřejňujeme jména navržených v obou kategoriích, nyní zde přinášíme najednou nominace za dlouhodobé zásluhy:

1D. – Agentura Nahoru-dolů, za Vánoce na bráně a jiné akce. Rodina „Věžníkova“ vytvořila významnou tradici, setkávání na počátku adventu.

2D. – Apropo Jičín, organizace pro postižené v listopadové benefici předvedla, jak klienti dovedou připravit svépomocí kulturní zážitek a též si tak přivydělat na svou pestrou činnost.

3D. – 3x Bařina Miloslav, bývalý ředitel muzea v Nové Pace (byl tu 39 let), který je v současné době těžko nahraditelný. Velmi přínosná je i jeho publikační činnost. S jeho jménem je spojeno veliké množství výstav, vernisáží, článků a přednášek svědčících o hluboké znalosti regionální historie. Poutavě, pohotově, s chutí objevuje to, co se vytrácí, co nás propojuje s minulostí a z čeho se můžeme potěšit, inspirovat i poučit.

4D. – Běchary - obec, za to, jak kulturně žije tato obec na hranici (okresu, kraje). Plesy, přednášky, koncerty, soutěže, ale i sázení stromků a výlety. I za to, jak o tom každý rok vydávají zprávu formou časopisu.

5D. – Bělohradské listy - redakce. Letos vstupují do desátého výročí. Jejich úroveň je trvale vynikající a prodej tisíce kusů v třítisícovém městečku svědčí o velkém zájmu o tento dvouměsíčník.

6D. – Benešová Jana, za dlouholetou podporu a spoluvytváření kulturních akcí v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně nad rámec jejích pracovních povinností, organizování dalších akcí a kulturně - společenských událostí, přispívajících k propagaci jičínské knihovny a města Jičína vůbec.

7D. – 2x Benešová Stanislava, za dlouhodobé kulturní aktivity pro všechny věkové kategorie nad rámec povinností ředitelky městské knihovny, pravidelné akce pro školy, kulturní večery, besedy, které kultivují návštěvníky z Novopacka a leckdy připomínají již pozapomenuté regionální tradice. Za vydávání drobných publikací, z nichž leckteré by mohly aspirovat na mimořádný kulturní počin. Za různé výstavy v prostorách knihovny.

8D. – Bičišťová Olga, sobotecká paní učitelka. Dlouhá léta připravuje s dětmi různé pořady, např. vánoční besídky. Také se už přes třicet let podílí na organizaci Šrámkovy Sobotky - konkrétně se stará o Exkurzní základnu pro učitele.

9D. – Bílek Karol, za jeho práci jak na Starých Hradech, tak za jeho historické práce a publikace o Sobotecku.

10D. – 2x Bílková Eva, jedna z nejvýraznějších osobností kultury na Jičínsku. Propagátorka vědecké práce v kontaktu s lidmi. Korektorka řady regionálních časopisů a publikací z Jičínska a Sobotecka, ale i při práci na vědeckých edicích korespondence apod. Za práci v OS SH, v Mariánské zahradě, letos za přípravu akce Zpátky ni krok a další.

11D. –Blažejová Lada, už celá léta zájmově vede dětské recitační studio Šrámkova domu a sklízí zaslouženě se souborem úspěchy v krajských kolech recitačních soutěží a v jednotlivcích i celostátně.

12D. – Bretová Milena, paní učitelka ZŠ Dětenice, za dlouholetou práci s dětmi, která se promítá i do dění v obci, za podíl na organizaci řady společenských a kulturních akcí v Dětenicích.

13D. – Brodský František, za přínos sportu v Kopidlně (stolní tenis), za ochotu a spolupráci při organizaci různých kulturních akcí v Kopidlně.

14D. – Červová Helena, starostka, která je obětavou a neúnavnou organizátorkou kulturního dění v Libuni, aktivně pečuje o zachování památky pátera Antonína Marka.

15D. – Dubinová Terezie, hebraistka, která řadou skvěle připravených a bohatě dokumentovaných přednášek informuje o životě židů, tradicích, kultuře, ale i o bibli.

16D. – Erben – divadelní soubor Miletín, za každoroční pořádání divadelních festivalů i za zřízení muzea českého ochotnického divadla v miletínském zámku.

17D. – Erben Antonín, organizátor kulturního a společenského života na Kopidlensku, se zaměřením na obce Židovice a Běchary. Stará se o obnovu přírodního prostředí výsadbou stromů podle cest v okolí obce Židovice. Je dopisovatelem mnoha listů.

18D. – Fiedlerovi Václav a Jasna, dlouhá léta pomáhali nezištně, nenápadně a neokázale udržovat soboteckou kulturu na dobré úrovni. Pana Fiedlera má např. několik generací v paměti jako vlídného a laskavého Mikuláše.

19D. – 2x Formanová Eliška, starostka obce Bukvice a předsedkyně svazku obcí Mariánská zahrada, za letité snažení o rozvoj obce Bukvice, za péči o kulturní a společenský život v ní i o dokumentaci současného dění. Za příkladný postoj k práci ve vedení svazku obcí Mariánská zahrada.

20D. – Fotoklub Nová Paka. Organizuje fotografické soutěže na různá témata. Zároveň jejich skříňka s vystavenými fotografiemi opravdu krášlí podloubí novopackého náměstí.

21D. – Franc Václav, všestranný novopacký autor, organizátor, vydavatel časopisů a úspěšný účastník mnoha literárních soutěží.

22D. – 5x Gottlieb Jaromír, za třináct let práce ve vedení Regionálního muzea a galerie v Jičíně, kterému vtiskl originální tvář a které získalo ocenění Gloria muzealis. Za dlouholetý podíl na jičínské kultuře – na festivalu Jičín-město pohádky, za vlastní originální výstavu v muzeu, za účast na celostátních konferencích o krajině v Praze. Za jeho rozhodující úlohu při vzniku a práci Mariánské zahrady, OS Lodžie, za podíl na Valdštejnských dnech a další. Za dílo Jičín – město 4 krajin. Za vše, co pro Jičín znamenal a dlouho znamenat bude. Za to, že uměl číst v lidech.

23D. – Hanzlová Ivana, sbormistryně tělesa Foerster. Na svém koncertu v březnu završila 40 let své muzikantské kariéry. Se sborem se věnuje mnoha žánrům, ale neslevuje z kvality.

24D. – Hejtmanová Helena, stále usměvavá a přívětivá paní organizuje od roku 2003 pravidelné zájezdy z Nové Paky na divadelní představení Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou.

25D. – 2x Hladíková Jana, vede zájmový kroužek paličkování při škole. O prázdninách pořádá opakovaně pracovní dílnu. Je spjata s hudebním setkáním Hilmarovo Kopidlno, které velmi dobře moderuje.

26D. – Hořické noviny – redakce. Tradiční a oblíbené hořické periodikum s výraznou grafickou úpravou přináší pravidelně každý měsíc informace o aktuálním dění ve městě, názory občanů, připomíná významná výročí a nezapomíná ani na sportovní zpravodajství.

27D. – Chocholáč Ivo, za přednáškovou činnost o „duši krajiny“ pro studenty, důchodce, ale i pro ředitele gymnázií. Posluchače zaujal také cyklus přednášek „Malá zastavení“ v Lázních Bělohradě.

28D. – Jičín-město pohádky - organizátoři. Navzdory všem protivenstvím pohádka v Jičíně žije a i o devatenáctém ročníku možno říct, že se dík skvělému organizačnímu týmu vydařil.

29D. – Jónová Eva, za dlouholetou aktivní činnost pro hořickou kulturu – v ochotnickém divadle, v pěveckých sborech Ratibor a Vesna, v Sokole i v Českobratrské církvi evangelické. Již řadu let v Hořicích organizuje Běh naděje.

30D. – Kafka Ivan a Klub přátel města Sobotky, za propagaci Sobotecka a Českého ráje formou vydávání knih a natáčení dokumentů.

31D. – Kalousková Nataša, Tomincová Hana. V železnickém muzeu připravují hezké tematické výstavy a ještě pořádají v prostorách muzea zajímavé kulturní pořady i setkávání občanů při různých výročích a příležitostech.

32D. – Kindermann Jan, za velmi širokospektrou činnost - vznik nové tradice.

33D. – Klipcová Bára, za své konání v jičínském muzeu. Podílela se na krausovské i kartuziánské konferenci. Ještě před odchodem měla skvělou přednášku o kartuziánech.

34D. – Klokánek - hořické sdružení, za vše, co dělá nejen pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny, za tradiční organizování dětského dne, Srandiády čili loučení s prázdninami, za výlety, výtvarné dílny.

35D. – Klub českých turistů Nová Paka. Uspořádali výstavu k 90. výročí vzniku KČT v Nové Pace. Krása zdejší krajiny, zdravý pohyb v přírodě - to jsou důvody, proč organizují pochody. Mezi těmi letošními byl také 38. ročník DEP Cyrila Boudy.

36D. – Klub důchodců Běchary. Pořádají zájezdy, brigády na úklid obce, věnují se i úklidu kostela. Pořádají i taneční zábavy, přednášky a vyvíjejí další aktivity.

37D. – 2x Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Za to, jak spoluvytváří kulturu v Jičíně. Nejen besedy, ale i divadlo, vydávání knih, zvaní hostů, Noc s Andersenem, podíl na festivalu Jičín - město pohádky, pasování na čtenáře a další. V galerii Radosti propaguje umělce z regionu. Záslužné jsou přednášky a besedy, podpora mladým a začínajícím autorům ve spolku LIS. Organizuje setkání knihovníků z celé republiky v rámci festivalu Jičín - město pohádky. Spolupodílela se na televizním medailonu o Václavu Čtvrtkovi.

38D. – Kofránková Hana, Rak Štěpán, Strejček Alfred, za všechno kulturní konání ve Starých Hradech, nyní ve Vokšicích. Za všechny ty festivaly, či jednorázová vystoupení. To není jen vystoupení umělců z Prahy. To je projev kulturnosti a předávání poselství.

39D. – Komárková Martina, za mnoho knížek, které vydala. Od knih pro děti (O pastelce bez barvy) až po poezii dosti náročnou. Podílí se například i na psaní televizního seriálu Ulice.

40D. – 2x Kynčl František, za dlouholetou kvalitní práci na poli ekologické výchovy. Vedení dětí k myšlenkám trvale udržitelného života v teorii i praxi je více než záslužné. Za řadu akcí přesahujících rámec školy a přispívajících i k propagaci města Jičína.

41D. – LIS, Literární spolek při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Za jeho tvorbu a celou řadu vystoupení, například čtení pro nevidomé, pořad Kamenná holka a další.

42D. – Lisá Marie. Pozitivní dáma, ze které sálá nadšení. Na klavír, klávesy či jiné nástroje hraje všude. Na besídce v mateřské škole, na varhany v kostele i na pohřbu.

43D. – Literácy, sbor a kapela, která hraje nejen v kostelích, ale při mnoha událostech a místech. Dovedou vše – od náboženských zpěvů až po pusté barokní taškařice.

44D. – Macák Jan. Celoživotní práce v bluegrassu, zakladatel Banjo Jamboree, nyní moderuje sportovní a kulturní akce v Kopidlně.

45D. – Mariánská zahrada, za všechno, co za pět let svého trvání tento svazek šestadvaceti obcí vykonal. Obnovování tradic, popularizace zapomenutých míst, péče o turistický ruch i o údržbu obcí …

46D. – Markvartice – obec a Planta naturalis, za cílevědomou snahu o oživení markvartického kostela, která se projevila uspořádáním několika koncertů, a za úsilí, které snad povede k dalším opravám tohoto místního symbolu.

47D. – Matějovská Alena, Stopková Božena, za umělecké působení ve sboru Střední pedagogické školy v Nové Pace a za jejich veřejnou činnost - koncerty pro novopackou veřejnost, Domov seniorů, mateřské školy (např. každoroční Mikulášská besídka se zpěvem a dárky pro 600 dětí).

48D. – Městská knihovna Nová Paka a Benešová Stáňa, za nejrozmanitější, celoroční, stále kvalitní a bohatou kulturní činnost ve prospěch dětí i dospělých v Nové Pace a okolí.

49D. – Městská knihovna Hořice, za vše, co jeho pracovnice dělají pro zkulturnění obyvatel města, za pestrou nabídku akcí pro děti i cestopisné přednášky pro dospělé. Nezapomíná se ani na vzdělávání seniorů. Rády poradí a každého vítají s úsměvem.

50D. – MIC Jičín. Nejen informace a vlídné zacházení s klienty. Opravdová součást jičínské kultury. Ocenění od kraje je zasloužené.

51D. – MKS Lázně Bělohrad, za pestrou činnost, např. výstava betlémů, rozsvícení vánočního stromu s programem. I za kvalitní Bělohradské listy.

52D. – Müller Jan, za dlouholetou činnost pro hořickou kulturu – v ochotnickém divadle, v pěveckých sborech Ratibor a Vesna i v chrámovém sboru v Hořicích.

53D. – Němeček Jiří, šéfredaktor Nových novin. Za profesionální obrazovou a mnohdy uměleckou - velmi originální fotodokumentaci kulturního života v regionu.

54D. – Novákovy Vendula a Iva + DDM Stonožka Nová Paka, za víkendové programy nejen pro dětičky a dorost z Nové Paky, pečují také o děti z dětského domova ve Vrchlabí a Horním Lánově.

55D. – 2x OS Baševi. Pomohlo synagogu nejen obnovit, ale stará se o to, aby žila. Příkladem je vzpomínka na židovské transporty, ale i řada dalších akcí. Sdružení přibližuje židovskou kulturu, její tradice a zvyky, připomíná památky na židovskou komunitu v Jičíně, pořádá koncerty, přednášky, organizuje promítání filmů atd.

56D. – OS Lodžie, za pálení čarodějnic, vánoční zpívání, za podíl na uspořádání Noci svatojanské, za tradiční spolupráci s KČT při Pochodu Českým rájem - Putování za Rumcajsem aj.

57D. – OS Open Art Nová Paka. za letní dílny pro děti, které mají velmi kvalitní program. Dílny vedou odborní vedoucí a letos byly dílny obohaceny o sochařsko - řezbářské sympozium.

58D. – OS Přátelé Šolcova statku, předchůdci a RNDr. Jan Samšiňák, za pokračování myšlenek Karla Samšiňáka v Šolcově statku v Sobotce. Za opravu výstavní síně a za vybudování krásné galerie ve stodole.

59D. – OS Sportem proti bariérám Český ráj. Sdružení organizuje pravidelné tréninky zaměřené na bocciu a závěsný kuželník. Následně pořádají turnaje pro handicapované pro plnější využití jejich života. Přednáškovou činností na školách přibližují „zdravým“ dětem svůj život.

60D. – Ouředníková Jana, Sokolka tělem i duší. Padesát let se přičiňuje o udržování sokolské tradice. V roce 2009 se zasloužila o velkolepé připomenutí 140. výročí založení Sokola v Sobotce.

61D. – Pavel Petr. Ve spolupráci s vedením obce zahájil modernizaci a stěhování knihovny do větších prostor. Pan Pavel je jedním ze služebně nejstarších knihovníků okresu Jičín. Vedle knihovny na Pecce vede totiž od roku 1968 ještě jako dobrovolný knihovník malou knihovnu v Bělé u Pecky.

62D. – Pifferaios, flétnový soubor z Lázní Bělohradu. Hrají vše od klasiky přes jazz až po lidové úpravy. Mívají okolo deseti vystoupení ročně. Poslední koncert byl na Štěpána v kostele.

63D. – Plachý Jiří, amatérský historik, za pořádání výstav k historii obce Slavhostice, života spolků a mnoha významných výročí našeho státu.

64D. – Pod Zvičinou - redakce časopisu. Učitelé hořického gymnázia a jejich spolupracovníci mají na svém kontě již 14 ročníků tohoto oblíbeného vlastivědného časopisu přinášejícího zajímavé čtení z regionální historie i kulturní a turistické aktuality.

65D. – Pokorný Karel, kinoamatér, 25 let vybírá pro své filmy nosná témata, která pečlivě zpracovává. Četná ocenění v soutěžích. Zájem diváků.

66D. – Pospíšil Michael, všestranný muzikant a hudební odborník zaměřený zejména na barokní hudbu. Přednášky, hudební dílny. Literátské bratrstvo oživuje mimo jiné i staré zvyky jako poutě apod.

67D. – Pospíšilová Alena, za celoživotní vynikající práci s knihou v knihovnách různých typů i míst. Za dlouholetou intenzivní společenskou a kulturní angažovanost v oblasti knihovnictví. Za podnět a zorganizování Týdne knihoven v Sobotce a později v rámci festivalu Jičín město pohádky v Jičíně. Za nápaditou a všestrannou činnost v místě bydliště v Malechovicích, kde je kronikářkou a organizátorkou mnoha kulturních aktivit a setkání. Za mimořádně lidský přístup k lidem, pracovitost a kreativnost. Vlastnosti, které se jen výjimečně sejdou v osobě jednoho člověka. Nominovaná je osobností, jejíž autorita a věhlas daleko překračují hranice okresu.

68D. – 4x Procházka Bohumír, za dlouholetou aktivitu na poli kultury v Jičíně, za vydávání vlastních Prochorovin, šíření neoficiálních názorů a jiných pohledů na věc, než jsou ty odhlasované, dále za celou řadu aktivit v oblasti literární, a především za jeho neopakovatelné umění „nasírání“ lidí, které by ty potrefené mělo vyburcovat k lepší práci nejen na kulturním bojišti. Za profesionální obrazovou a mnohdy uměleckou - velmi originální fotodokumentaci kulturního života v regionu. Dále za organizační činnost při festivalu Jičín-město pohádky. Letos i za scénář k vystoupení Kamenná holka.

69D. – Procházka Miroslav, spoluautor knížek Deník stíhače, Napsali jsme sloh za vás, Školní četba na dlani, spolupráce na sborníku povídek Jak vstává slunce a na knize Krkonošské poudačky. Stále píše fejetony, přispívá do Listů Peckovska.

70D. – Rychtera Jindřich, Rychterová Jana, za dlouhodobé vedení národopisného souboru Hořeňák. Za svého účinkování velice úspěšně propagoval podkrkonošskou kulturu, folklor a zájmovou činnost mnoha lidí ze širokého okolí v mnoha zemích celého světa.

71D. – „Řehečská slepice“ - organizátoři. Jedinečná literární soutěž obeslaná z celé republiky. Vyhlášení výsledků je zároveň setkáním autorů s bohatým kulturním programem.

72D. – Sádlo Miloslav, kronikářem obce Keteň je nepřetržitě od roku 1976. V kronice vytvořil originální galerii kreseb všech stavení obce, doplněnou soupisem zde žijících osob.

73D. – 2x Sedláčková Anna, za založení a vedení teátroterapeutického kroužku pro mentálně a tělesně postižené děti a mládež v K-klubu Jičín (Cirkus, Mauglí, Malý princ a další). Za její neutuchající energii a nápady realizované s mentálně a fyzicky hendikepovanými občany Jičína. V tuto chvíli ponejvíce za principálovství benefičního cirkusu spolku Apropo.

74D. – Sehnal Jiří, umělec mnoha oborů. Vydal 7 knih, dělá grafiky, v létě sochá z pískovce. Nominace je třeba konkrétně za 4. díl Lázeňských povídek, které vydal v r. 2009.

75D. – Sezima Jan, za stále nové nápady, které se mu jako ředitelovi KD daří uvádět do života, za tradiční jazzový festival, za Hořické hudební slavnosti, za dovoz kvalitní profesionální kultury i za podporu domácího amatérského snažení i za vlastní muzicírování v Hořickém komorním orchestru.

76D. – Skauti - středisko Brána Jičín, za dlouholetou práci charitativní, za kulturní a společenské akce, např. sbírka Pomozte dětem, Tříkrálové sbírky, podíl na Pochodu Českým rájem - Putování za Rumcajsem, na festivalu Jičín-město pohádky.

77D. – Sobotečtí baráčníci, za trpělivou a vytrvalou organizaci přednášek, výletů a akcí pro baráčníky i všechny, kdo mají chuť se účastnit, a především za lásku a pečlivost, s níž předvádějí a starají se o krásné kroje.

78D. – Sochařské sympozium Hořice – pořadatelé. Již osm úspěšných ročníků a s výsledky práce jeho účastníků se můžeme setkat nejen v novém Sochařském parku U sv. Josefa v Hořicích, ale i na tradičním Nábřeží Sochařů v Hradci Králové. Letos se zúčastnili umělci z České republiky, Srbska, Velké Británie, Itálie a Nového Zélandu.

79D. – Staška František, patřil k výrazným osobnostem ochotnického divadla v Sobotce. Pomáhal při organizování různých akcí v knihovně a při Šrámkově Sobotce. Velmi cenná je jeho kronikářská činnost.

80D. – Stojmír – Bendl, sbor, obětavým dirigentem je pan učitel Jiterský. Sváží i členy souboru na zkoušky a též v době vážného onemocnění pečuje o prosperitu souboru i jinými prostředky.

81D. – Střední škola zahradnická Kopidlno, za dlouholetou organizaci masového sportovního běhu pro děti, mládež i dospělé na počest 17. listopadu zámeckým parkem. Za péči o park a jeho okolí, zahájení plynofikace všech objektů školy.

82D. – Stuchlík Ladislav a kolektiv, za vydávání skvělých Bělohradských listů, které nemají široko daleko obdoby, poutavě přibližují historii města a okolí i obyvatel, ale dávají nahlédnout i do současného dění. Jsou kvalitním materiálem i zdrojem informací, inspirace k toulkám a poznávání…

83D. – 5x Suchoradská Jaroslava, za práci v šachovém kroužku, za práci s dětmi. Za dlouholeté vzorné vedení obecní kroniky Mlýnce.

84D. – 2x Suchoradský Oldřich, za jeho práci v redakční radě Kopidlenských listů, dlouholeté vedení knihovny v Mlýnci. Kronikář, český Kantor a všestranně kulturní pracovník. Své vědomosti (včely, šachy, počítače…) předává dál.

85D. – Svaz důchodců Nová Paka, nechtějí pasivně podléhat stáří, ale pokud jim síly dovolí, tak pracovat na sobě a pomáhat svému okolí. Zorganizovali Jarní taneční zábavu, zapojili se do mezinárodního projektu nazvaného I stáří může být krásné.

86D. – Sytná Marie, místostarostka Bukvice a Křeliny. Za péči o vesnice a založení tanečně zábavné skupiny Bukvické dračice.

87D. – Ševčík Václav, tvůrce loga knižní řady Edice Jičínsko, kterou vydává Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, a grafický upravovatel všech dosud vyšlých pěti svazků. Výtvarník mnoha akcí v regionu.

88D. – Šimůnkovi Dagmar a Libor, zorganizovali a pořádali již 5. vánoční výstavu a podílejí se na řadě akcí v Mlázovicích.

89D. – Šíro, divadelní spolek znamená šílení rodiče. Jde o učitelky a rodiče dětí v mateřské škole v Lázních Bělohradě, kteří hrají divadlo nejen pro školkové děti. Svá představení píší i režírují svépomocí. Posledním představením byly Pohádky z krabice.

90D. – Šourek Jiří, za propagaci města a zahradnické školy při nejrůznějších akcích jako je Kopidlenský kvítek. Zajímá se o historii kopidlnského zámku a rod Schliků, dovede své poznatky přenášet mezi studenty i veřejnost, spolupracuje s místními Kopidlenskými listy.

91D. – Tomíčková Oldřiška, za dlouholeté organizování Evropského dne židovské kultury v Hořicích. Znamená to pořádání výstav, besed, koncertů, divadel, soutěží, interaktivních činností pro veřejnost i žáky škol.

92D. – Tomíčková Oldřiška, Tomíček Jan, za jejich společné a nesporné zásluhy o zachování vydávání vlastivědné čítanky nazvané Pod Zvičinou, která v Hořicích vychází s přestávkami již od roku 1920.

93D. – Turek Vladimír, za dlouholetý přínos v oblasti hudební, za hru na varhany v kostelích, za významnou podporu vydání publikace Tomáše Horáka Varhany a varhanáři Jičínska, za propagaci kulturních akcí v tisku, za podporu Mariánské zahrady.

94D. – Úlehla Vladimír, za to, jak nepolevuje ve spoluvytváření kulturního klimatu v Jičíně. V roce 2009 například přednáška o sochařích Stuchlících, podíl na připomínce 17. listopadu 1989 a další.

95D. – 2x Valter Jiří Qido, za provozování Galerie Na Špejcharu v obci Bukvice ve vlastních prostorách, kde již několik let probíhají kvalitní výstavy. Potěšující je, že prostor je dáván regionálním výtvarníkům (např. výrobky z orobince). Galerii navštívilo v roce 2009 celkem 921 návštěvníků.
96D. – Valter Jiří Q., za pomoc při kulturně společensko –prospěšných akcích v Křelině i Bukvici.

97D. – Vaněk Miroslav, z vlastní iniciativy vytvořil a vzorně spravuje pro obec Libošovice webové stránky www.libosovice.cz. Je členem kulturní komise OÚ Libošovice, aktivně se podílí na akcích, které pořádá.

98D. – 2x Veselý Jaroslav, za celoživotní přínos jičínské kultuře. Vytvořil kulturní kalendář akcí, jichž bylo několik set. Založil festival Jičín - město pohádky, Valdštejnské slavnosti aj. Byl u zrodu Jivínského Štefana, OS Paměť a svědomí, Jinovin aj. Stále je aktivní i dnes.

99D. – Vraštil Josef, nezapomenutelný pedagog. Každé dítě mu bylo osobností, individualitou. Práce pana učitele probouzela v mnohých dětech vztah ke kultuře, který se stal a zůstává věrnou součástí jejich životů. Žije ve Vysokém Veselí.

100D. – Zajíček Martin, za dlouholetou činnost v oblasti kultury. Studentská divadla - představení jsou vždy úžasná.

101D. – Základní škola Libuň, za dlouholetou práci v kultuře - výstavy, vystoupení, aktivní při všech obecních akcích. Letos např. při rozsvícení vánočního stromu a trzích.

102D. – ZŠ Bodláka a Pampelišky Veliš, za Velišského slavíčka, řadu koncertů, za divadlo O Honzovi a Verunce. Za výstavy na půdě školy, za programy na konci školního roku a další.

103D. – Zapletalová Eliška, za dlouholeté organizování Evropského dne židovské kultury v Hořicích. Znamená to pořádání výstav, besed, koncertů, divadel, soutěží, interaktivních činností pro veřejnost i žáky škol.

104D. – Ženy TJ Sokol Kopidlno, za vzornou přípravu a krásné taneční. (prochor)

V jednom ze souvisejících článků najdete také nominace za počin roku.