Podruhé v historii města byly uděleny Ceny města Jičína. V úterní podvečer jej převzali v rámci tradičního předvánočního setkání v Porotním sále zámku prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc., a PhDr. Josef Novotný.

Cena města Jičína je udělována osobnostem za vynikající aktivity, které přinášejí prospěch občanům i samotnému městu Jičín ve všech důležitých oblastech jeho života, například v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské, apod. Ocenění obdrželi sošku a pamětní list s dopisem starosty města.

Profesorka Lidka Lisá se narodila v roce 1933 v Jičíně, vystudovala Fakultu dětského lékařství v Praze a jako dětská lékařka nastoupila na dětské oddělení v Trutnově, později pracovala na dětské klinice Vinohradské nemocnice v Praze a I. dětské klinice v Motole. V roce 1972 se stala odbornou asistentkou, později docentkou, obhájila titul kandidáta i doktora věd.

Zaměřila se na dětskou endokrinologii. V roce 1993 byla jmenována profesorkou pediatrie. Publikovala více než 100 odborných sdělení v českém i zahraničním tisku, je autorkou řady knih. Žije trvale v Praze. Je stále aktivní a do Jičína, kde pravidelně ordinuje, dojíždí velice ráda. K získanému ocenění dodává: „Moc mě potěšilo a dojalo. Jičín mám ráda a ráda se sem vracím.“

Profesor Josef Novotný vystudoval filozofickou fakultu UK obor čeština – anglický jazyk a již 35 let vyučuje na Masarykově obchodní akademii v Jičíně. Za pozornost stojí jeho mimořádný přístup ke studentům i osobní statečnost, kterou projevil před rokem 1989 a v letech následujících. V prosinci roku 1989 byl jako člen Občanského fóra kooptován do Federálního shromáždění jako poslanec Sněmovny národů a účastnil se volby prezidenta Václava Havla. Jeho největším koníčkem je ochotnické divadlo, v současnosti se angažuje při zakládání spolku Paměť.

Profesor Novotný přiznal, že byl z přidělení ceny nejdříve rozpačitý, nakonec ji bere jako poděkování všem kantorům, kteří nevykonávají svoji práci jako řemeslo, ale jako poslání. Chápe ji jako ocenění všem, kteří vykonávají a organizují něco pro druhé. Nakonec se otevřeně vyznal ke své lásce k Jičínu, který by nedokázal nikdy opustit.

Sváteční předvánoční setkání v zámeckých prostorách, které pořádala radnice společně s firmou Seco Group, uvedl orchestr zdejší umělecké školy.

Skvostným dárkem pro všechny zúčastněné pak bylo vystoupení Edity Adlerové a Jany Rychterové s doprovodem.

Prof. MUDr. Lidka Lisá, Dr.Sc.

Narodila se 8. května roku 1933 v Jičíně. Po ukončení Lepařova gymnázia v Jičíně vystudovala Fakultu dětského lékařství v Praze. Během svého působení na dětské klinice Vinohradské nemocnice, se pod vedením profesorky J. Čížkové – Písařovicové začala zajímat o dětskou endokrinologii.

Znalosti z tohoto oboru si dále prohlubovala na I. Dětské klinice Dětské fakultní nemocnice v Praze, kde byli jejími učiteli významní profesoři pediatrie – prof. MUDr. Josef Švejcar SDrSc. a profesor MUDr. Emil Poláček DrSc. Později pracovala pod vedením prof. MUDr. Kamila Kubáta DrSc. a současně přednášela na Fakultě dětského lékařství.

V roce 1976 se stala primářkou dětského nemocnice v Jičíně. Později se vrátila na lékařskou fakultu UK, kde obhájila nejdříve doktorát věd, po roce 1989 se stala docentkou a v roce 1993 profesorkou pediatrie, když obhájila před profesorským řízením habilitační práci věnovanou vrozené hyperplazii nadledvin. V roce 1994 byla na měsíčním studijním pobytu v endokrinologických pracovištích v Londýně. Jičín však nadobro neopustila a její zdejší ordinací prošlo na stovky dětských pacientů.

Paní profesorka Lisá je autorkou sedmi odborných knih, více než 150 článků v odborných českých i zahraničních časopisech, monografií a řady kapitol ve studijních skriptech. Svůj obor – dětskou endokrinologii přednáší na domácích i zahraničních kongresech.

Je nositelkou zlaté medaile druhé Lékařské fakulty University Karlovy, čestnou členkou Slovenské pediatrické společnosti a čestnou členkou České obezitologické společnosti. Od roku 1996 je členkou Národní rady proti obezitě na Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

V laudaci, která byla přednesena na vědecké radě druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy se praví: „Všechny medaile, kterými fakulta disponuje, už paní profesorka získala. Žádnou další nemáme. Snad ale tento nedostatek vyváží projevy naší úcty a našeho vztahu k ní. Všechno dobré paní profesorko! Vážení přátelé, dovolte mi, abych se k tomuto přání jménem nás všech přítomných i jménem občanů města Jičína připojil!“

PhDr. Josef Novotný

Narodil se 29. prosince 1949. Po složení maturitní zkoušky na Lepařově gymnáziu pokračoval ve studiích na filosofické fakultě UK obor čeština – anglický jazyk. Po ukončení studií se stal učitelem na Masarykově obchodní akademii v Jičíně, kde působí již 35 let.

Během této doby získal pro svůj předmět již stovky studentů, z nichž mnozí se mu rozhodli věnovat i v dalším studiu. Ostatně jsem přesvědčen, že i v této společnosti se najdou množí, které pan profesor zná ze školních lavic.

Pan profesor patří mezi ty učitele, kteří mohou být profesním vzorem pro mladé pedagogy. Za pozornost stojí jeho mimořádný přístup ke studentům, kterými je vážen a uznáván, přestože je ve svých požadavcích velmi nekompromisní. Dokáže však mladé lidi zaujmout a inspirovat natolik, že si své znalosti prohlubují i nezávisle na studiu. V akademickém roce 1994/95 pan profesor Novotný uspěl ve výběrovém řízení na stáž v USA, a tak mohly jeho zkušenosti ocenit i studenti Virginia Community College ve Washingtonu.

Nelze opomenout jeho osobní statečnost, kterou projevil jak před rokem 1989 a tak v letech následujících. Patří mezi osoby, které svou drobnou prací pomáhaly pronikat svobodným informacím za železnou oponu. Spolu s Radkem Schovánkem v edici „Nos“ distribuovali samizdatovou literaturu, za což (a následné další aktivity) si vysloužil pozornost státní bezpečnosti. V prosinci roku 1989 byl jako člen Občanského fóra kooptován do Federálního shromáždění jako poslanec Sněmovny národů a mohl se tak zúčastnit volby prezidenta Václava Havla.

Jeho hlavním mimoprofesním zájmem je ochotnické divadlo, kde patří k osvědčeným hercům jičínského divadelního souboru J.K.Tyl a k zakládajícím členům Závědného divadla. Nejnověji se angažuje při zakládání spolku „Paměť“, jehož cílem je mimo jiné připomínat a nedat zapomenout nedávnou minulost a osudy lidí, kteří jí byli postiženi.

Zastupitelstvo města Jičína uděluje panu PhDr. Novotnému cenu města Jičína za jeho celoživotní pedagogickou činnost a jeho přínos pro rozvoj kulturního dění v Jičíně.