V letošním roce oslaví již 16 roků své činnosti. Dnes by si všichni ti starší z naší obce a okolí sotva zvykli nepřijít každou středu na posezení při kafíčku, popovídání a znovunaplánování, co se bude nového dělat. Za těch 16 roků jsme zorganizovali a zažili mnoho akcí a podívali se až do Polska. V současné době už moc nejezdíme, protože mnozí z nás jsou různě pohybově postiženi, ale jinak žijeme velice aktivním životem. Uděláme si několik přednášek i tanečních zábav za rok. O prázdninách opékáme buřty, ale pomůžeme i při úklidu kostela, sálu a při aktivitách dalších místních společenských organizací. Jezdí k nám i důchodci ze Slavhostic, Vršců, Cholenic, Kopidlna a Židovic, kde nám obecní úřady přispívají na činnost.

Zhruba před dvěma měsíci uzrál nápad, ve kterém nás podpořil a ještě radami doplnil starosta obce Běchary p. ing. Škoda, abychom se ještě více zviditelnili a tak realizovali setkání seniorů a pamětníků v rozsáhlejší podobě.

Pro toto setkání jsme využili i pořad „Léčení hudbou“, který zrovna v obci probíhá, aby si účastníci setkání mohli po vzájemné besedě i poslechnout pěkné melodie a případně si zatančit.

Termín setkání byl vybrán na sobotu 18. června od 13 hodin a byl schválen obecním úřadem i Klubem důchodců.

Pozvánka, kterou připravil p. Turek, byla v dostatečném předstihu rozdána osobně co největšímu okruhu místních i přespolních a vzdálenějším hostům poslána poštou. Zastupitelstvo obce schválilo Klubu důchodců i finance na pohoštění. Na akci byli pozváni důchodci z okolních vesnic, předsedové společenských organizací i senioři, kteří v dávných i nedávných dobách v Běcharech pracovali či měli k obci nějaké vazby, i když zde nebydlí. Také Jičínský deník vytiskl informaci o konání našeho setkání a taktéž zval v obci i v Kopidlně místní rozhlas.

V sobotu pak se sešlo 48 hostů a důchodců, kteří přivezli fotografie, obrázky, a všichni měli radost nejen že se třeba někteří po dlouhé době vidí, ale mohli si sdělit i své dojmy a zavzpomínat na doby minulé a na vše, co zde v Běcharech prožili.

K příležitosti tohoto setkání byla realizována i výstava fotografií ze života obce, místních kronik, knih a různých publikací. Hosté, ale i ti, kteří už byli na sále a čekali na hudbu, se přišli nejen podívat, ale s místními i pozdravit. Některé knížky, které měl obecní úřad uklizené a nyní je použil, byly ihned rozebrány.

Účastníky přivítala předsedkyně Klubu důchodců paní Junková, poté promluvil nejstarší účastník setkání, zdejší rodák a umělec malíř p. Karel Šoltys. Všichni přítomní se srdečně bavili, prostředí i pohoštění bylo výborné a o výstavu fotografií ze života obce byl velký zájem.

Na sále hrála hudba Příchvojanka až do 18 hodin. Většina účastníků setkání se po akci přesunula do sálu, kde využila právě toho léčení hudbou a povznesla se tak nad starosti všedních dnů.

Organizátorům setkání a všem, kteří jej pomáhali připravit, patří velký dík, jakož i Obecnímu úřadu Běchary za finanční zajištění. Snad se v tak hojném počtu sejdeme dříve, než za 16 let činnosti Klubu důchodců.⋌Irena Junková