VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nahlédnutí do historie jičínských skautů

JIČÍN - Letos si přopomínáme 95. výročí založení prvého junáckého oddílu. Třetí část výpisků z kronik připravil Jaroslav Drozen

16.8.2007 1
SDÍLEJ:

Rok 1932

Skauti ukázali obecenstvu obraz svého táborového života a výsledky jeho výchovy ve zručnosti, vytrvalosti a bystrosti postřehu. Veřejnost viděla zdravé, otužilé a radostí zářící děvčata a chlapce, kteří se nejen neštítí účelné práce ale mají i smysl pro krásu. Výsledkem bylo i založení Klubu přátel skautingu.
O prázdninách vedl župan Šimůnek, zástupce Vojtíšek tábor u mlýna Borečkova u Ujkovic. Trval tři týdny – pak jej převzaly skautky – měl 36 účastníků a 16 stanů. Skautky vedla sestra Růžena Řeháková.

Zahraniční cesty

O prázdninách odjíždí sedm RS pod vedením br. Morana a Knotka na pět neděl k moři. Účastníci: Josef Moran, Vláďa a Jirka Hrdličkovi, Tomeš, Luštický, všichni na „Motolušce“ a Knotek s Fišerem na kajaku. Z Trenčína vyjeli po Váhu přes Maďarsko po Dunaji až k Novému Sadu v Jugoslávii. Odtud vlakem přes Sarajevo k Dubrovníku. Táboření u moře a konečně přes Split a Vídeň domů.
Současně podniká jiná skupina RS pod vůdcovstvím br. Šťastného 20ti denní pěší tůru po Podkarpatské Rusi. Účastníci: J. Šťastný, J. Hlaváček, J. Malý, J. Kačer, J. Charousek, K. Šimůnek. Cesta vedla z Užhorodu na Užok, Volavce, přes Pikny do Volové, Kolčavy, Brustury do Jasiny, dále přes Rakov, Latinské doly a Berkovo do Čopu. Odtud vlakem domů.
Další část RS v počtu 7 členů tábořilo u Pilského rybníka.

Z jednoho tři

Po prázdninách se oddíl rozroste, že z něj byli vytvořeny tři. Původní první oddíl převzal br. Pospíšil, druhý Jenda Malý, třetí Jenda Nekola a vlčata Jaro Fric.
18. prosince uspořádal kmen RS pro členy studentského klubu a jiné uvedené hosty čaj o 4.00 hodině ve Studentském domě při jazzové hudbě Jičín.

Rok 1933

Po zdařilých slavnostech se sbor junáků rozrostl v roce 1933 a měl 4 oddíly skautů, 1 odd.- smečku vlčat, 1 odd. – roj šotků – světlušek, 2 odd skautek.
1 odd. RS – kurzu rover skautů, 8 vedoucích, vedoucích 198 členů. Schůzky pravidelně, 1x týdně, vycházky každé 3 týdny, do jiných měst byly 4 zájezdy, 6 minulých táborů za účasti 113 členů v délce trvání 112 dnů, pořízeno nákladem 17 130,- Kč. Podrobná data ve zprávě župana, jak zní zápis z kroniky města Jičína.
Dne 8. dubna byl v hotelu Paříž uspořádán skautský večírek, program byl zábavný i vážný. Vlčatům byla slavnostním způsobem odevzdána vlajka, vyšitá a darovaná paní Gregorovou, šotkům také vlajku vyšila a darovala paní Karajzová.
Šotci tančili balet, skauti předvedli večerní scénu při táborovém ohni, vlčata hru na zajíčka, skautky zpívaly veselé písničky, dvě vlčata zatančila kozáčka, dospělí OS předvedli parodii na báseň „Polednice“, dva vůdcové zpívali baladu táborovou, šotek Gregorová tančila sálové baletní tance a sklidila nadšení přítomných.
7. května odpoledne skládali slib v Javorovém dole v Prachovských skalách. Slavnost zahájil župan, slib skládalo 19 skautek, 10 skautů, 5 šotků a 20 vlčat. O Svatodušních svátcích 4.– 5. června se sbor účastnil sjezdu Riegrovy župy v Horním Růžodole v Liberci v počtu 90 členů, na sjezdu se sešlo 456 skautů. Vlajku vítěze získala hlídka skautů i vlčat.
První odd. o Svatodušních svátcích absolvovali 4 denní putovní tábor po Českém ráji, směrem přes Trosky k Drápským světničkám, podél Jizery k Mnichovu Hradišti a zpět kolem hradu Kost k bývalému letnímu tábořišti u Ujkovic a do Jičína. O prázdninách členové 1 odd. tábořili po různu s jinými oddíly. Po prázdninách převzal oddíl profesor Karel Šimůnek. Osm roverů odjelo o prázdninách na 14 dní tábořit pod vedením br. Knotka k Brodcům nad Jizerou. Skautky měly tábor na Piláku, na okraji lesa, nad rybníkem pod vedením ses. Růženy Řehákové. Pan lesní Hůza z Rožďalovic, vládce polesí vycházel skautkám ve všem vstříc. Sestra Růža Řeháková byla dost přísná. Zástupkyně byly Emička Šimůnková – Moranová, kterou dívky milovaly a Růža Odvárková kandidátka učitelství. Z tehdejších skautek si vzpomínáme na Anču Lustigovou, která zahynula v koncentračním táboře, Jolu Barnovou, Růžu Peckovou, Lídu Janečkovou, Jóžu Trojanovou, Marii Filsakovou, Lídu Jahodovou a mnohé další.
Dne 16. srpna v 19.15 hodin se vracela z tábora u Podsemínského mlýna vlčata vedená vůdcem Jaro Fricem. Z jičínského nádraží šlo ve dvojstupu 36 chlapců s batohy na zádech, za zpěvu písní v čele s vlajkou až k učitelskému ústavu, kde po vyslechnutí proslovu a pokynů br. Fricem, zvoláním pokřiku se rozešli k toužebně čekajícím rodičům.
23. srpna oznámily plakáty, že klub přátel a sboru skautů pořádá v divadle Český ráj v sobotní večer přednášku o táborech a životě jičínských skautů.
Klub přátel junáka 16. října žádá, aby mu obec dala část pozemků čes. Katastru 302/5, 303, 304 do dlouhodobého pachtu za uznávací nájemné. Usneseno bylo městskou radou, aby důchod propočítal v nájemné z rekapitulováním z výnosu těchto pozemků.

Ohňové poselství

27. října v 18 hodin zažehli skauti velké ohně na Zebíně a Veliši, jako místní ohňové signály v řadě ohňových štafet, jež v 17 hod byly zapáleny poprvé v nejvýchodnější části naší republiky v Jasině a postupovaly od vrcholu k vrcholu až do Prahy. Čtyři sta ohňů za tři hodiny dostihlo Prahu.
Sbor se účastnil oslav 28. října, průvodem skautů v 19 hodin od Studentského Domu do lip. S vlajkami v čele se županem vyšlo 45 skautů, 27 skautek a 12 šotků.
8. listopadu podal starosta sboru zprávu o pronájmu obecních pozemků 302/5, 303 a 304 pod Čeřovkou s tím, že výnos z jejich nájemného činí 409 Kč, výtěžek za třešně 792 Kč t.j. šestiletý průměr.
V zimě byl podniknut opět lyžařský zájezd na Krkonoše.

Rok 1934

Ve dnech 20. – 21. května Riegrova župa pořádala v Trutnově župní sjezd, celkem se sjelo 620 skautů, z nich jičínských bylo 106, vedených Jano Fricem.
20. května večer byla akademie, o den později závody hlídek, jičínští obsadili 3. místo, v závodě skautek a vlčat získali Vlajku vítězů a čestné plakety darované místonáčelníkem MUDr. Charvátem.

Zastupitelstvo rozhodlo

Městské zastupitelstvo se 6. června usneslo pronajmout klubu přátel a místnímu sdružení svazu po letošní sklizni obecní úrody pozemek kat. čís. 302/5 pod Čeřovkou o výměře asi 64 arů 78 m² pro vybudování skautské rezervace na 12 let za roční nájemné 350 Kč napřed splatných.
V červenci měli 2 tábory, vlčata a šotci měli 2 oddělené tábory v Podsemínském údolí 12 chlapců a 12 děvčat za vedení Jano Frice, sester Fricové a Čihulové, platilo se za 4 týdny 160 Kč. Skauti tábořili: 1 odd. u mlýna Borečov u Ujkovic, vůdce K. Šimůnek, 2 odd. u Jizery nedaleko Semil, vůdce Jiří Filsak, 3 odd. u Jizery za Mladou Boleslaví, vůdce Mekola, 1. dívčí oddíl. u Pilského rybníka, vůdkyně ses. Řeháková, zástupkyně Růža Odvárková a Novotná.
28. října v 11 hod. přišli Jičínští skauti v průvodu k hlavnímu vchodu kasáren, kde jsou umístěny pamětní desky se jmény padlých legionářů. Průvod byl přijat plukovníkem Eliášem a zástupci důstojnického sboru, po pietní vzpomínce na oběti osvobození byly položeny k pamětním deskám věnce.

Rok 1935

V roce 1935 se utvořila skupina katolických skautů. O Svatodušních svátcích 9. až 10. června tábořily tři dny v lese pod stany. V červenci tábořili ve Šlikovských lesích za Hlásnou Lhotou u rybníka. Oddíl vedli bratři Lukešovi a je registrován jako 42. odd. katolických skautů v Jičíně. Oddíl získal klubovnu v Butoveské ulici mezi řekou a Zahradnickou ulicí na Novém Městě.
Po celý červenec tábořili vlčata a šotci v Podsemínském údolí pod vedením Jano Frice, o zásobování a kuchyni pro 43 dětí se staraly ses. Fricová a Čihulová, občas jim pomáhala paní Květoňová, děti platily za celý měsíc 160 Kč.
Dne 11. července se sjelo v Bohumíně na 450 skautů z celé České republiky, aby dále odjeli spolu na skautský sjezd do Spaly v Polsku. Z Jičína jelo 7 skautů a 18 skautek. Byly to ses. Růža Řeháková, Em. Moranová, Lída Mejzrová, Věra Kloboučková, Věra Mošnová, Anči Valášková, Anči Lustigová, Anička Novotná, Jožka Trojanová, Jiřina Fleischerová, br. Sláva Řehák, Karel Šimůnek a další.
V neděli 22. září pořádal odd. překážkové cyklistické závody na trati 6200 m, od startu v Havlíčkově ulici vedla trať Bolzanovou ulicí k Bílému mlýnu, zde bylo nutno přebrodit potok, nahoru kolem Zebína, kde bylo úkolem nakreslit obraz krajiny, lipovým stromořadím, kde byl určen nejrychlejší kilometr, dále disciplína vysazení předního kola, nejpomalejší jízda na 250 m a cíl u Havlíčkova pomníku. Zúčastnilo se 20 skautů, 4 neskauti, soutěž vyhrál Karel Macák z 2. odd. Ve stejnou dobu měli vlčata a šotci zkoušku z bystrosti na pozorování, dostali písemné popisy tak zvaných špiclů, jež měli na ulici nalézt jen podle červené stužky, kterou měl špicl v kravatě nebo v řemíncích u bot, dámy pak na kabelce či klobouku apod. Budilo to mnoho zájmu a veselosti.
(Poznámka: amatérské fotografie přes svoji technickou nedokonalost jsou vzácným dokumentem činnosti junáků. Proto je zveřejňujeme.)

16.8.2007 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:

SERVIS

Marketing, média a tisk - Marketing, média a tisk Marketingový specialista 18 000 Kč Specialisté v oblasti marketingu PRODUKTOVÝ MANAGER/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRODUKTOVÝ MANAGER/-KA, V případě zájmu kontaktujte pana Jana Fejkla na emailové adrese: job@elnino.cz nebo telefonním čísle: 493 655 593, , Požadavky:, odpovědnost, spolehlivost, pečlivost, smysl pro důslednost, iniciativnost a aktivní přístup, ochota učit se novým věcem a pracovat v e-commerce, otevřenost, komunikativnost, týmový přístup, , Výhodou:, znalost angličtiny, znalost prostředí ERP systémů , zkušenosti v oblastech fotografování a vlastní kreativní tvorby, zkušenosti s tvorbou produktových textů a znalost zásad copywritingu, znalost prostředí e-commerce a obchodování na internetu, kreativní myšlení, , Náplň práce:, tvorba obsahu produktové databáze a kompletace produktových karet v ERP systému, příprava produktových textů - copywriting, příprava drobných grafických podkladů k produktům, spolupráce s dalšími odděleními (nákup, sklad, kreativní a grafické oddělení, marketing), , Nabízíme:, spolupráce na úspěšných projektech , zázemí úspěšné firmy, příjemné a kamarádské prostředí , motivující ohodnocení, zaměstnanecké benefity, plat 18.000 - 25.000,- dle zkušeností a znalostí , , Zaměstnanecké výhody:, Atraktivní platové ohodnocení, Stabilní zaměstnání na základě pracovní smlouvy, Benefity (stravenky,výroční benefity,slevy na návštěvu bazénu, posilovny, firemní akce aj.) ), , Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky a občany/-ky z EU., Dle § 75 zákona o zaměstnanosti je pozice vhodná i pro OZP. Pracoviště: El nino parfum, s.r.o., Pražská, č.p. 1816, 509 01 Nová Paka. Informace: Jan Fejkl, +420 493 655 593. Výroba - Výroba Nástrojař 24 000 Kč Nástrojaři NÁSTROJAŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁSTROJAŘ/-KA, Stabilní mezinárodní společnost Tecmaplast Kněžnice u Jičína hledá vhodného kandidáta / ku na pozici: NÁSTROJAŘ/-KA , V případě zájmu zašlete Váš životopis v českém jazyce na email: personal@tecmaplast.cz, Požadujeme:, - SOU, - manuální zručnost, - ochota pracovat a učit se novým věcem, - platný řidičský průkaz skupiny B, - znalost četby technických výkresů, - samostatnost, Náplň práce:, - údržba, opravy, montáž a demontáž forem, - obsluha strojů - frézování, soustružení, broušení… , Nabízíme: , - zajímavou práci v rostoucí mezinárodní společnosti, - pracovní poměr na dobu neurčitou, - nástup možný ihned, - mladý tým, - možnosti profesního i osobního růstu, , Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky.. Pracoviště: Tecmaplast cz, s.r.o. [1], 506 01 Jičín 1. Informace: Vendula Frumertová, +420 493 523 946. Marketing, média a tisk - Marketing, média a tisk Marketingový specialista 15 000 Kč Specialisté v oblasti marketingu ASISTENT/-KA MARKETINGU. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ASISTENT/-KA MARKETINGU, V případě zájmu kontaktujte pana Fejkla Jana na emailové adrese: job@elnino.cz nebo telefonním čísle: 493 655 593 ( 8.00 - 14.00 hod.), Požadavky:, Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou, Otevřenost, komunikativnost, Odpovědnost, spolehlivost, Smysl pro důslednost, aktivní a týmový přístup, , Výhodou:, Zkušenosti s tvorbou autorských textů/copywritingem, Znalost zásad tvorby autorských a SEO textů v e-commerce, Znalost prostředí e-commerce a obchodování na internetu, Znalost CMS a správy obsahu webu, Znalost HTML, Kreativní myšlení a grafické cítění, Znalost cizího jazyka, , Náplň práce:, Příprava a správa obsahu firemního blogu a webů, Tvorba autorských článků a textů pro náš sortiment, Příprava a správa marketingových kampaní včetně tvorby textového obsahu, Spolupráce na přípravě newsletterů a dalších obchodních sdělení, Spolupráce s dalšími odděleními ( grafické oddělení, marketing, infomailing, IT, vedení, maloobchod), , Nabízíme:, zázemí úspěšné firmy, spolupráce na úspěšných projektech, příjemné a přátelské prostředí, být součástí mladého týmu, zaměstnanecké benefity ( stravenky, příspěvek na návštěvu bazénu, posilovny, 13.plat, výroční benefity atd.), místo výkonu práce Nová Paka, mzdové ohodnocení 15.000,- Kč - 30.000,-Kč dle zkušeností a znalostí, , Zaměstnanecké výhody:, zázemí úspěšné společnosti v oboru, zajímavé zaměstnání s možností dalšího profesního růstu, zaměstnanecké výhody (stravenky, výroční benefity, aj..), , Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky, občany/-ky z EU.. Pracoviště: El nino parfum, s.r.o., Pražská, č.p. 1816, 509 01 Nová Paka. Informace: Jan Fejkl, +420 493 655 593. Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 13 000 Kč Ostatní uklízeči a pomocníci OSTATNÍ POMOCNÍ UKLIZEČI/-KY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: OSTATNÍ POMOCNÍ UKLIZEČI/-KY A POMOCNÍCI/-CE, V případě zájmu kontaktujte paní Nataliji Futovovou na emailové adrese: futov.n@seznam.cz nebo telefonním čísle: 777 040 909 (od 10.00 do 16.00hod.), Náplň práce:, Pomocné a úklidové práce. Sbírání odpadků, vyprazdňování odpadkových košů a odnášení jejich obsahu na místa odvozu, úklid podlahových ploch. Prašné prostředí, úklidové prostředky, práce o víkendech., Jedná se o krátkodobé zaměstnání na 3 měsíce., , Pozice je vhodná i pro cizince na krátkodobé povolení.. Pracoviště: Vastoria s.r.o.- hotel dětenice, 507 24 Dětenice. Informace: Natalija Futovová, +420 777 040 909.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Fotbalová střelnice v Jičíně, padlo dvanáct gólů

Ilustrační foto

Podezřelý nález byl neškodný

Východočeský pohár v orientačním běhu finišuje

Jičín - Nedaleko Kostelce nad Orlicí u osady Brumbárov se v sobotu do hledání kontrol v dalším závodě v orientačním běhu zapojilo více jak sedm set čtyřicet závodníků.

Sedličky rozvíjí společenský život, požadují navýšení rozpočtu

Jičín - Osadní výbor Sedličky požaduje po městu navýšení rozpočtového příspěvku na příští rok ze 30 na 50 tisíc korun jako v ostatních osadách. Důvodem jsou náklady na organizování společenských akcí.

Basketbalové Sokolové vyhráli ve Skutči

Nová Paka - Vzhledem nedokončeným opravám příslušenství novopacké haly v Komenského ulici, novopačtí basketbalisté si vyměnili s basketbalisty ze Skutče pořadatelství a tak si pro body ve třetím utkání VBL zajeli do města výroby bot.

O Cenu města Jičína se ucházejí tři kandidáti

Jičín - Jičín se chystá 18. prosince ocenit mimořádnou osobnost, která je spojena s životem ve městě. Cenu města uděluje Jičín každoročně v prosinci a letošek nebude výjimkou, i když proces výběru osobnosti poněkud ovlivnily nedávné komunální volby.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT