VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nahlédnutí do historie jičínských skautů

JIČÍN - Letos si přopomínáme 95. výročí založení prvého junáckého oddílu. Třetí část výpisků z kronik připravil Jaroslav Drozen

16.8.2007 1
SDÍLEJ:

Rok 1932

Skauti ukázali obecenstvu obraz svého táborového života a výsledky jeho výchovy ve zručnosti, vytrvalosti a bystrosti postřehu. Veřejnost viděla zdravé, otužilé a radostí zářící děvčata a chlapce, kteří se nejen neštítí účelné práce ale mají i smysl pro krásu. Výsledkem bylo i založení Klubu přátel skautingu.
O prázdninách vedl župan Šimůnek, zástupce Vojtíšek tábor u mlýna Borečkova u Ujkovic. Trval tři týdny – pak jej převzaly skautky – měl 36 účastníků a 16 stanů. Skautky vedla sestra Růžena Řeháková.

Zahraniční cesty

O prázdninách odjíždí sedm RS pod vedením br. Morana a Knotka na pět neděl k moři. Účastníci: Josef Moran, Vláďa a Jirka Hrdličkovi, Tomeš, Luštický, všichni na „Motolušce“ a Knotek s Fišerem na kajaku. Z Trenčína vyjeli po Váhu přes Maďarsko po Dunaji až k Novému Sadu v Jugoslávii. Odtud vlakem přes Sarajevo k Dubrovníku. Táboření u moře a konečně přes Split a Vídeň domů.
Současně podniká jiná skupina RS pod vůdcovstvím br. Šťastného 20ti denní pěší tůru po Podkarpatské Rusi. Účastníci: J. Šťastný, J. Hlaváček, J. Malý, J. Kačer, J. Charousek, K. Šimůnek. Cesta vedla z Užhorodu na Užok, Volavce, přes Pikny do Volové, Kolčavy, Brustury do Jasiny, dále přes Rakov, Latinské doly a Berkovo do Čopu. Odtud vlakem domů.
Další část RS v počtu 7 členů tábořilo u Pilského rybníka.

Z jednoho tři

Po prázdninách se oddíl rozroste, že z něj byli vytvořeny tři. Původní první oddíl převzal br. Pospíšil, druhý Jenda Malý, třetí Jenda Nekola a vlčata Jaro Fric.
18. prosince uspořádal kmen RS pro členy studentského klubu a jiné uvedené hosty čaj o 4.00 hodině ve Studentském domě při jazzové hudbě Jičín.

Rok 1933

Po zdařilých slavnostech se sbor junáků rozrostl v roce 1933 a měl 4 oddíly skautů, 1 odd.- smečku vlčat, 1 odd. – roj šotků – světlušek, 2 odd skautek.
1 odd. RS – kurzu rover skautů, 8 vedoucích, vedoucích 198 členů. Schůzky pravidelně, 1x týdně, vycházky každé 3 týdny, do jiných měst byly 4 zájezdy, 6 minulých táborů za účasti 113 členů v délce trvání 112 dnů, pořízeno nákladem 17 130,- Kč. Podrobná data ve zprávě župana, jak zní zápis z kroniky města Jičína.
Dne 8. dubna byl v hotelu Paříž uspořádán skautský večírek, program byl zábavný i vážný. Vlčatům byla slavnostním způsobem odevzdána vlajka, vyšitá a darovaná paní Gregorovou, šotkům také vlajku vyšila a darovala paní Karajzová.
Šotci tančili balet, skauti předvedli večerní scénu při táborovém ohni, vlčata hru na zajíčka, skautky zpívaly veselé písničky, dvě vlčata zatančila kozáčka, dospělí OS předvedli parodii na báseň „Polednice“, dva vůdcové zpívali baladu táborovou, šotek Gregorová tančila sálové baletní tance a sklidila nadšení přítomných.
7. května odpoledne skládali slib v Javorovém dole v Prachovských skalách. Slavnost zahájil župan, slib skládalo 19 skautek, 10 skautů, 5 šotků a 20 vlčat. O Svatodušních svátcích 4.– 5. června se sbor účastnil sjezdu Riegrovy župy v Horním Růžodole v Liberci v počtu 90 členů, na sjezdu se sešlo 456 skautů. Vlajku vítěze získala hlídka skautů i vlčat.
První odd. o Svatodušních svátcích absolvovali 4 denní putovní tábor po Českém ráji, směrem přes Trosky k Drápským světničkám, podél Jizery k Mnichovu Hradišti a zpět kolem hradu Kost k bývalému letnímu tábořišti u Ujkovic a do Jičína. O prázdninách členové 1 odd. tábořili po různu s jinými oddíly. Po prázdninách převzal oddíl profesor Karel Šimůnek. Osm roverů odjelo o prázdninách na 14 dní tábořit pod vedením br. Knotka k Brodcům nad Jizerou. Skautky měly tábor na Piláku, na okraji lesa, nad rybníkem pod vedením ses. Růženy Řehákové. Pan lesní Hůza z Rožďalovic, vládce polesí vycházel skautkám ve všem vstříc. Sestra Růža Řeháková byla dost přísná. Zástupkyně byly Emička Šimůnková – Moranová, kterou dívky milovaly a Růža Odvárková kandidátka učitelství. Z tehdejších skautek si vzpomínáme na Anču Lustigovou, která zahynula v koncentračním táboře, Jolu Barnovou, Růžu Peckovou, Lídu Janečkovou, Jóžu Trojanovou, Marii Filsakovou, Lídu Jahodovou a mnohé další.
Dne 16. srpna v 19.15 hodin se vracela z tábora u Podsemínského mlýna vlčata vedená vůdcem Jaro Fricem. Z jičínského nádraží šlo ve dvojstupu 36 chlapců s batohy na zádech, za zpěvu písní v čele s vlajkou až k učitelskému ústavu, kde po vyslechnutí proslovu a pokynů br. Fricem, zvoláním pokřiku se rozešli k toužebně čekajícím rodičům.
23. srpna oznámily plakáty, že klub přátel a sboru skautů pořádá v divadle Český ráj v sobotní večer přednášku o táborech a životě jičínských skautů.
Klub přátel junáka 16. října žádá, aby mu obec dala část pozemků čes. Katastru 302/5, 303, 304 do dlouhodobého pachtu za uznávací nájemné. Usneseno bylo městskou radou, aby důchod propočítal v nájemné z rekapitulováním z výnosu těchto pozemků.

Ohňové poselství

27. října v 18 hodin zažehli skauti velké ohně na Zebíně a Veliši, jako místní ohňové signály v řadě ohňových štafet, jež v 17 hod byly zapáleny poprvé v nejvýchodnější části naší republiky v Jasině a postupovaly od vrcholu k vrcholu až do Prahy. Čtyři sta ohňů za tři hodiny dostihlo Prahu.
Sbor se účastnil oslav 28. října, průvodem skautů v 19 hodin od Studentského Domu do lip. S vlajkami v čele se županem vyšlo 45 skautů, 27 skautek a 12 šotků.
8. listopadu podal starosta sboru zprávu o pronájmu obecních pozemků 302/5, 303 a 304 pod Čeřovkou s tím, že výnos z jejich nájemného činí 409 Kč, výtěžek za třešně 792 Kč t.j. šestiletý průměr.
V zimě byl podniknut opět lyžařský zájezd na Krkonoše.

Rok 1934

Ve dnech 20. – 21. května Riegrova župa pořádala v Trutnově župní sjezd, celkem se sjelo 620 skautů, z nich jičínských bylo 106, vedených Jano Fricem.
20. května večer byla akademie, o den později závody hlídek, jičínští obsadili 3. místo, v závodě skautek a vlčat získali Vlajku vítězů a čestné plakety darované místonáčelníkem MUDr. Charvátem.

Zastupitelstvo rozhodlo

Městské zastupitelstvo se 6. června usneslo pronajmout klubu přátel a místnímu sdružení svazu po letošní sklizni obecní úrody pozemek kat. čís. 302/5 pod Čeřovkou o výměře asi 64 arů 78 m² pro vybudování skautské rezervace na 12 let za roční nájemné 350 Kč napřed splatných.
V červenci měli 2 tábory, vlčata a šotci měli 2 oddělené tábory v Podsemínském údolí 12 chlapců a 12 děvčat za vedení Jano Frice, sester Fricové a Čihulové, platilo se za 4 týdny 160 Kč. Skauti tábořili: 1 odd. u mlýna Borečov u Ujkovic, vůdce K. Šimůnek, 2 odd. u Jizery nedaleko Semil, vůdce Jiří Filsak, 3 odd. u Jizery za Mladou Boleslaví, vůdce Mekola, 1. dívčí oddíl. u Pilského rybníka, vůdkyně ses. Řeháková, zástupkyně Růža Odvárková a Novotná.
28. října v 11 hod. přišli Jičínští skauti v průvodu k hlavnímu vchodu kasáren, kde jsou umístěny pamětní desky se jmény padlých legionářů. Průvod byl přijat plukovníkem Eliášem a zástupci důstojnického sboru, po pietní vzpomínce na oběti osvobození byly položeny k pamětním deskám věnce.

Rok 1935

V roce 1935 se utvořila skupina katolických skautů. O Svatodušních svátcích 9. až 10. června tábořily tři dny v lese pod stany. V červenci tábořili ve Šlikovských lesích za Hlásnou Lhotou u rybníka. Oddíl vedli bratři Lukešovi a je registrován jako 42. odd. katolických skautů v Jičíně. Oddíl získal klubovnu v Butoveské ulici mezi řekou a Zahradnickou ulicí na Novém Městě.
Po celý červenec tábořili vlčata a šotci v Podsemínském údolí pod vedením Jano Frice, o zásobování a kuchyni pro 43 dětí se staraly ses. Fricová a Čihulová, občas jim pomáhala paní Květoňová, děti platily za celý měsíc 160 Kč.
Dne 11. července se sjelo v Bohumíně na 450 skautů z celé České republiky, aby dále odjeli spolu na skautský sjezd do Spaly v Polsku. Z Jičína jelo 7 skautů a 18 skautek. Byly to ses. Růža Řeháková, Em. Moranová, Lída Mejzrová, Věra Kloboučková, Věra Mošnová, Anči Valášková, Anči Lustigová, Anička Novotná, Jožka Trojanová, Jiřina Fleischerová, br. Sláva Řehák, Karel Šimůnek a další.
V neděli 22. září pořádal odd. překážkové cyklistické závody na trati 6200 m, od startu v Havlíčkově ulici vedla trať Bolzanovou ulicí k Bílému mlýnu, zde bylo nutno přebrodit potok, nahoru kolem Zebína, kde bylo úkolem nakreslit obraz krajiny, lipovým stromořadím, kde byl určen nejrychlejší kilometr, dále disciplína vysazení předního kola, nejpomalejší jízda na 250 m a cíl u Havlíčkova pomníku. Zúčastnilo se 20 skautů, 4 neskauti, soutěž vyhrál Karel Macák z 2. odd. Ve stejnou dobu měli vlčata a šotci zkoušku z bystrosti na pozorování, dostali písemné popisy tak zvaných špiclů, jež měli na ulici nalézt jen podle červené stužky, kterou měl špicl v kravatě nebo v řemíncích u bot, dámy pak na kabelce či klobouku apod. Budilo to mnoho zájmu a veselosti.
(Poznámka: amatérské fotografie přes svoji technickou nedokonalost jsou vzácným dokumentem činnosti junáků. Proto je zveřejňujeme.)

16.8.2007 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 25 000 Kč

Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) TECHNIK VÝROBY - OPTOELEKTRONIKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: TECHNIK VÝROBY - OPTOELEKTRONIKA, Požadavky:, • min. střední vzdělání technického směru – vyučen nebo maturita, • zájem o techniku, nadšení pro inovativní technologie, chuť učit se nové věci, • kombinace mechanických schopností a dovedností k ovládání řídících periferií, • manuální zručnost, pečlivost, trpělivost, samostatnost, zodpovědnost, , , Nabízíme:, • pracovní smlouvu na dobu neurčitou, • nástup možný ihned nebo dle dohody, • nadstandardní smluvní mzdu - zkušeným uchazečům nabízíme motivující mzdové ohodnocení od 25000 Kč v 1směnném provozu, nadstandardní příplatky při nepravidelném 2směnném provozu, • práci s moderními technologiemi, v čistém a příjemném prostředí, • systém benefitů a odměn (příspěvek zaměstnavatele na stravování, firemní jazykové kurzy, zaměstnanecké telefonní tarify, odměny za fond pracovní doby, za doporučení nového zaměstnance a další), , V případě zájmu o uvedenou pozici přijďte vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání nebo nám pošlete svůj životopis., , Kontakt na personální oddělení: personal@sqs-fiber.cz, tel. 493 765 381.. Pracoviště: Sqs vláknová optika a.s. [1], Komenského, č.p. 304, 509 01 Nová Paka. Informace: personal@sqs-fiber.cz, +420 493 765 381.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 18 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SKLADNÍK/-ICE, Stabilní mezinárodní společnost Tecmaplast Kněžnice u Jičína hledá vhodného kandidátka/-tku na pozici SKLADNÍK/-ICE., Náplň práce:, - manipulace s finálními výrobky, svážení palet z produkce a zaskladnění do skladu, - načtení dílů na sklad prostřednictvím skeneru/čtečky, - navážení obalového materiálu do výroby dle požadavků výroby, Požadujeme:, - prokazatelnou zkušenost s řízením vysokozdvižných vozíků, platný řidičský průkaz skupiny B, - schopnost samostatné práce se skenerem, základní znalost práce na počítači, - spolehlivost, - třísměnný provoz, Nabízíme:, - pestrou práci v neustále rostoucí mezinárodní společnosti, - zajímavé finanční ohodnocení, benefity, - hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, - možnost víkendových přesčasů, - pro zájemce/zájemkyně o přivýdělek se lze dohodnout na pracovní době pouze o víkendech (nutné předchozí zaškolení), - nástup možný ihned, , V případě zájmu zašlete svůj životopis v českém jazyce paní Vendule Frumertové na e-mailovou adresu personal@tecmaplast.cz.. Pracoviště: Tecmaplast cz, s.r.o., 506 01 Jičín 1. Informace: Vendula Frumertová, .

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 13 400 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ/-KA MKD. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 13400 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 22. Poznámka: ŘIDIČ/-KA MKD, V případě zájmu pište na e-mail: jindrich.havelka@cscargo.cz, případně volejte na tel.: +420 800 204 080 p. Havelka., Požadujeme ŘP sk. C+E., Vhodné pro absolventy, občany EU i cizince na pracovní povolení.. Pracoviště: C.s.cargo a.s. jičín, Hradecká, č.p. 1116, 506 01 Jičín 1. Informace: Jindřich Havelka, +420 800 204 080.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technik 28 000 Kč

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech IT SENIOR/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: IT SENIOR/-KA, V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: Lenka.vyhlidalova@altran.com, Co je náplní pozice IT senior u nás?, - Správa globálního zabezpečení, firewallu, systémových politik, šifrovaní datových úložišť. , - Konfigurace systémů., - Konfigurace Firewall, VPN., - Řešení uživatelských requestů (přímá podpora uživatelů)., Co je potřeba znát?, - OS Linux, (ideálně SLED,OpenSUSE) na úrovni konfigurace pracovních stanic., - OS Microsoft Windows 7, Windows 10, Microsoft Server 2008-2016., - Síťování (IPv4, IPv6)., - Konfiguraci Firewall., Co je potřeba mít?, - Globální znalosti IT, SW, HW, desktop., - Praxi v oboru IT min. 2 roky., - Znalost angličtiny na úrovni B1 (především jde o porozumění textu)., Co Vám nebude u nás chybět ?, - Stabilní zázemí jednoho z vývojových leadrů s celosvětovou působností., - Zajímavou práci v úzkém kolektivu., - Příležitost k osobnímu rozvoji a vzdělávání (jazykové kurzy a odborná školení)., - Pružná pracovní doba, 25 dní dovolené., - Příspěvek na stravování, penzijní připojištění., - Dobrá káva.. Pracoviště: Altran cz, a.s. - sídlo, Příčná, č.p. 2071, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Lenka Vyhlídalová, .


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Anna Matějčíková se narodila 11. května s váhou 3,80 kg a mírou 50cm. Radost z miminka mají rodiče Natalie a Martin Matějčíkovi z Branžeže.
5

OBRAZEM: Právě jsme se narodili

Na vině je zřejmě stále se opakující nepozornost.
4

Řetězová nehoda u Milovic, bouralo pět aut, škoda je 830 tisíc

V pátek startuje GDPR. Nestíháme, zní hromadně z českých firem

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR začne platit už v pátek. Odborníci však varují, že naprostá většina českých firem na ně není připravena.

OBRAZEM: Jičínská Benátská noc

Jičín - Součástí třídenních Valdštejnských slavností byla i sobotní Benátská noc, která se odehrála v zámeckém parku. 

Šlechtična versus štokr a prohra siláka s malotraktorem: zhlédněte videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 19. až 20. května 2018.

OBRAZEM: Zvířecí hodokvas ve Valdštejnské lodžii

Jičín - Tečka za Valdštejnskými slavnostmi se uskutečnila v lodžii.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT