V pondělí 6. července si připomeneme jedno z nejsmutnějších výročí našich dějin a tím je bezesporu upálení, nebojím se říci, největšího reformátora církve a historicky duchem nejbohatšího Čecha – mistra Jana Husa. Skromného kazatele, pomenší kulatější postavy, ale s vnitřní morálkou a vůlí obra nadpozemské velikosti.

Václav Vladivoj Tomek jeden z našich nejvýznamnějších historiků 19. století, absolvent filosofické a právnické fakulty, rodák z Hradce Králové řekl o Husovi, že „svým kázáním nejvíce hýbal myslemi lidu a působením mnohostranným stal se vůdcem těch, kteří se zasazovali o opravu ve zkaženém stavu věcí.

Abychom pochopili Husovo kázání a kázání jeho žáků a přátel, jakým byl i Jeroným Pražský, musíme si uvědomit dobu, ve které se nacházeli. Koncem 14. a začátkem 15. století se vyhrocovaly spory českého řemeslnictva a městské chudiny s bohatým německým patriciátem, vzrostl celkový odpor proti prodávání odpustků. Zápas sociální, vyvěrající z neutěšených poměrů nejchudších vrstev, dostával i ráz národnostní a proticírkevní. Zhoršovalo se rovněž postavení venkovského poddanského obyvatelstva: zvyšování roboty, připoutávání k půdě (zákaz opuštění panství), zrušení i formálního práva odvolat se proti bezpráví feudála. Prudce se rozostřily rozpory mezi nižší a vyšší šlechtou. Ale šlechta se dohromady stavěla proti největšímu feudálovi–církvi. Církev sama byla demoralizovaná: duchovní úřady se kupovaly a prodávaly (nebylo výjimkou držení několika úřadů jednou osobou-mnohoobročníci, rozmařilý život zvláště kléru vzbuzoval oprávněnou kritiku všech složek společnosti.

Jaký je Husův význam pro obyčejného českého občana? Odpovíme jednoduše. Maximální. Jak říkával náš první prezident zakladatel T. G .M. –  program Husův by měl být programem každého Čecha. A svět by se mohl od nás učit. Tak byla přediva historie napsána a český národ měl být oním národem, který bude ukazovat ostatním, kudy jít.

Velmi uznávaný historik Josef Pekař dodává: „Když staroměstská rada zatkla a popravila tři mladé lidi, kteří byli jedni z mnoha, jenž naslouchali Husovu kázání, tak přichází mnoho set lidí na rynk, volajíce do oken konšelům: „Chceme také umříti pro pravdu!…Umříti pro pravdu-tu můžeme poznati ten z všedních starostí a cílů vyrůstající hluboký zájem celého hnutí, jeho elán mravní a myšlenkový! Musíme konstatovati v nelíčeném podivu, že tímto svatým zápalem proniknuti byli ne pouze dva tři jednotlivci, vůdcové hnutí, ale především masy, především lid."

Masaryk říká, že „Husův obraz má viset v každém příbytku dobrého Čecha".

Mistr Jan vždy říkal: „Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné!" A v této poznané pravdě stál až do smrti jako skvělý příklad lidstvu, za ni položil i život.

Každý pozemšťan by se měl hluboce poklonit před jeho osobností a jeho duchem. Pozvedl ducha českého národa a donutil k zamyšlení celou Evropu. Povýšil svědomí, lásku a spravedlnost nad mocí a majetkem. Své slovo dokázal držet až do konce. Ve světových dějinách neznáme – napříč národy – Tobě rovného Mistře Jane z Husince.  Především by ale měl náš národ pečovat a připomínat poselství Mistra Jana.

Okresní Výbor Českého svazu bojovníků za svobodu se sídlem v Hradci Králové navrhuje všem Čechům, aby u příležitosti 600. výročí započali tradici na památku českého kněze a jako vzkaz jemu, že jsme nezapomněli na jeho poselství a vracíme se po uplynutí stovek let věrně k jeho odkazu – na všech návrších, kopcích a horách, u všech vesnic a měst, zažehli každý rok v toto datum symbolické ohně. Měl by to být i vzkaz všem ostatním národům, že zůstáváme sebevědomý národ Husův.

Dne 6. července 2015 v 18 hodin se Hradečáci sejdou s loučemi na Tvoji počest Mistře v Sukových sadech. Zazní husitské písně v podání PhDr. Kroupové. Bratr Knopp přednese trefné básně a dětský kroužek historického šermu- Tesáci – přiblíží lidem slavnou husitskou epochu. Přijďte všichni, kdož se cítíte býti dědicem Husovým.

V polovině r. 1413 psal Hus M. Janu Kardinálovi z Rejštejna: „Je lépe zemřít, než špatně žít!" a pokračuje „…kdo se bojí smrti, ztrácí radost ze života. Nade vším vítězí pravda!" (Super omnia vincit veritas).

první místopředseda OV ČSBS Hradec Králové Mgr. Patrik Dušek