Je-li tomu tak, pak byl vedoucím křesťanské obce v Jeruzalémě, kde byl umučen. Židovský dějepisec Josefus Flavius píše o ukamenování biskupa Jakuba, pozdější historici píší, že tento muž byl veden do chrámu a vyzván, aby věřící odrazoval od víry v Ježíšovo vzkříšení.

Jakub však místo toho kázal o Kristově zmrtvýchvstání, za což byl svržen z hradeb a ukamenován. Je patronem valchářů, jeho atributem je valchářská hůl. Jakubův spolusvětec, apoštol Filip, patron kloboučníků, má jako atribut kříž, na němž byl ukamenován.

2. květen – sv. Zikmund, od dob Karla IV., který roku 1365 přenesl jeho ostatky do Prahy, je počítán mezi české patrony. Vládl na přelomu 5. a 6. století v Burgundsku, založil klášter v Saint-Maurice, na nátlak své druhé manželky dal r. 522 zavraždit svého syna z prvního manželství; záhy svého činu velmi litoval a tvrdě se kál. Rok na to jeho království dobyli Frankové, kteří ho i s rodinou hodili do studny.

Lidé jej za jeho pokání uznávali za světce. Je patronem kajícníků, s čímž se pojí i úsloví pana Friedricha z Příchovic: „Hubou patří k Zikmundoj, ale ruce sterká do cizího".   Aleš Jaluška