Od kdy v obci funguje sbor dobrovolných hasičů?
Od 3. června roku 1885.

Jakou má v současnosti základnu? Mám na mysli počet členů.
Nyní registrujeme 41 aktivních členů, z toho 13 žen a 26 dětí a dorostu. Ivo Stýblo je velitelem od roku 2008, Pavel Muška zastává funkci starosty od roku 2013.

Daří se vám do svých řad získávat mladé?
Úzce spolupracujeme se základní a mateřskou školou. Každoročně zveme děti na dny otevřených dveří v naší hasičské zbrojnici, navštěvujeme a provádíme ukázky ve škole a školce. Zajišťujeme pravidelně sportovní hasičské vyžití dětem během příměstského tábora, pořádaného obcí Ostroměř. Každoročně se podílíme na dětském dni, neckyádě, drakyádě, rozsvícení vánočního stromu, mikulášské besídce.

Podporuje vás obec?
Ano, obec má vyčleněné finanční prostředky na sportovní a kulturní činnost. Náš sbor má zástupce v této komisi a podle podaných žádostí se nám snaží vyhovět.

Jak jste na tom s vybavením?
Sbor vlastní vůz CAS 32 T 148, auto AVIA 30 DVS 12, auto AVIA 21 s přívěsnou požární stříkačkou. Dále pak Pragu RN a další zajímavé historické přenosné a přívěsné požární stříkačky značek Sigmund, Ebert, DS 16.

Je hasičská zbrojnice v odpovídajícím stavu nebo potřebuje renovaci?
Zbrojnice je majetkem obce Ostroměř, využíváme ji podle nájemní smlouvy. Je vybavena zasedací místností, která slouží i jako klubovna pro mládež. V dolních prostorách se nachází sklady věcných prostředků a garáže pro vozidla. V minulých letech se našemu sboru podařilo zakoupit hasičský speciál Praga RN AS 16. Historické stříkačky potřebujeme také umístit do odpovídajících prostor.

Při jakém největším požáru místní sbor zasahoval a v kterém roce?
V Ostroměři to bylo v roce 1992, kdy zahořela kotelna Východočeských dřevařských závodů. Výjezd mnoha jednotek sborů dobrovolných hasičů si vyžádal oheň v roce 2012, kdy červený kohout spolykal přípravnu a sklad příze podniku Mileta. Pomáhali jsme také likvidovat hořící sklad materiálu Autoklubu Hořice v Dobši, bylo to v roce 2006.

Jak je na tom sbor s financemi, vydělává na brigádách, zapojujete se do aktivit v obci?
Peněz není nikdy dost. Vyděláváme si sběrem a svozem kovového odpadu.

Pořádáte i společenské akce?
Pořádáme kulturní akce jako hasičský ples a maškarní rej.

Hasiči slouží lidu, zachraňují životy i majetky, jak se vůči vám chová veřejnost? Máte v Ostroměři oporu?
Snažíme se občanům vycházet vstříc při různých haváriích a technických závadách. V roce 2013, kdy obec Ostroměř postihla povodeň, nám lidé ukázali svoji podporu tím, že přišli pomoct plnit pytle pískem včetně odvozu, a to v překvapivém počtu 146 dobrovolníků.

Jaké nesplněné přání mají zdejší muži v modrém?
Mít dostatek nástupců, novou moderní techniku k zásahům. Docílit vyššího povědomí občanů a podnikatelů v oblasti prevence a dodržování protipožárních předpisů.

Ptala se Iva Kovářová

Z historie

Sbor dobrovolných hasičů 1885 - 2015

Jeho historie se začíná odvíjet 3. června 1885. Dvanáct nadšenců se rozhodlo po vzoru Velvar/ 1865/ založit sbor. Jeho prvním velitelem byl mlynář Josef Kafka. Prostředky na činnost získali sbírkami a společnou prací a výtěžkem z divadelních představení. V roce 1888 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka, v roce 1895 dvoukolová, která byla později motorizována. Činných členů bylo 32, scházeli se v místních hostincích, protože nebyla spolková místnost. Hasičská technika byla u p. Vobořila v centru obce. První zbrojnice s přispěním obce v roce 1922 je vybudována na místě obecní váhy. Do roku 1928 sbor tvoří muži, postupně vzniká samaritánský sbor žen. Roku 1935 sbor slaví 50. výročí založení. Je zakoupen sborový prapor od firmy Praporia v Jabloném v Orl. Horách. Ruční stříkačka je odprodána a zakoupen hasičský automobil Škoda R 6 s čerpadlem před motorem a zadním navijákem.

Sbor pravidelně cvičí, vyjíždí k požárům, zúčastňuje se župních sjezdů, doplňuje výstroj a výzbroj. V květnu 1938 odchází 9 členů do zbraně k hájení hranic. Následuje všeobecná mobilizace, po obsazení republiky je období „Protektorátu Čechy a Morava". Platí zákaz nošení stejnokroje, vylučují se neárijci ze sborů, výjezdy jsou pouze na povolení. Vybavení sboru je předáno obci. Ve dnech 8. 9. května 1945 se členové postupně v místě zapojují do osvobozovacích bojů v počtu 10 a do strážní a pořádkové služby. V roce 1949 se koná první řádná valná hromada. Sbor zajišťuje likvidaci požárů obytných budov a lesních porostů v okolí. Hasičská zbrojnice prostorově nevyhovuje, nestačí prostory u p. Vobořila, proto dochází k její rekonstrukci.

Sbor získá od ONV požární vozidlo T 805 a přívěsnou mot. stříkačku PS 8. Původní Škoda R 6 je nadbytečná a je odprodána SDH Kněžice. Rozvíjí se práce s mládeží J.Němec, St. Mádle, Jar. Rychtera. Velký důraz je kladen na preventivní činnost v součinnosti s obcí. Sbor pro práci s mládeží pořizuje vozidlo M 471- GAZ. K rozvoji společenské zábavy hasiči upravují lom Jiráskovy skály- rovnají terén, zavedou elektřinu, vybudováno je jeviště a parket.V r. 1981 obec získává A 30-DVS-12. Tatra 805 je předána do Domoslavic včetně stříkačky PPS 8.

V r. 1985 sbor slaví 100. výročí založení. Koná se slavnostní průvod, probíhá okrsková soutěž a oceňují se všechny kategorie členů. Sbor má možnost získat požární cisternu, nemá však vhodný objekt pro garážování. Až v r. 1994 je získán pozemek a po projektové přípravě se staví již třetí hasičská zbrojnice. Dne 10. června 1995 při příležitosti 110. výročí sboru je objekt předán do užívání. Současně obec zřizuje jednotku SDH v počtu 19 členů, složenou ze dvou družstev. Sbor odprodává M 471 a pořizuje Š 1203 pro přepravu dorostu, později A 21 jako tažné vozidlo pro PPS 12. Vozidlo je v evidenci IZS okresu. Na doporučení KHZS je v r. 2004 realizován bezplatný převod CAS 32- T 148 od armády z letiště Kbely. Členové provedli bezplatně rekonstrukci vozidla. Odpracováno bylo více jak 3 500 hodin.

Po získání zkušeností byla repasována přívěsná mot. stříkačka Sigmund v r. 1935, následně Ebert v r. 1939. V roce 2009 byl zakoupen hasičský speciál Praga RN- AS 16, repase svépomocí ukončena v r. 2014. SDH získal vozidlo s tažným zařízením pro historické stříkačky Sigmund, Ebert, PPS 8 a DS 16.

Ocenění si zaslouží činnost 1. družstva JSDH s technikou na likvidaci záplav na Mělnicku v roce 2002 a v r. 2010 v Heřmanicích na Liberecku. Od roku 2002 do roku 2013 pořádala Memoriál J. Rychtery, který byl zařazen do soutěže „O pohár starosty OSH Jičín". Od roku 2005 se hasiči intenzivně věnují rozvoji členské základny, zvláště práci s mládeží. V současné době máme 67 členů, z toho 41 činných včetně 13 žen a 26 dětí a mládeže do 18 let. Této oblasti musíme věnovat stálou pozornost i do budoucna, k zajištění pravidelné obměny věkově starších členů.

Za dobu existence sboru jím prošly mnohé generace. Začali naši dědové a pradědové a v započaté práci pokračují dnešní členové. Podílí se na této činnosti obětavě a nezištně, neváhali obětovat své osobní pohodlí, často riskovali i svůj život, aby pomohli člověku, chránili majetek, aby varovali před možností vzniku požáru. Sbor byl vždy aktivní i na poli kulturně společenském a v požárním sportu. Aby tuto činnost členové mohli vykonávat, musí mít podporu nejen v rodinách, ale i u zaměstnavatelů.

Jaroslav Křovina

Sbor ostroměřských hasičů zároveň děkuje svému dlouholetému členovi Jaroslavu Křovinovi za jeho příkladnou práci.

Hasičské slavnosti ozdobí výkresy dětí

Ostroměř - V rámci Požární ochrany očima dětí vyhlásili místní hasiči v březnu soutěž pro školáky. Nechali otevřené dveře jejich fantazii a z výsledku byli nakonec příjemně překvapeni.

Malířského klání, kdy autoři měli za úkol vytvořit obrázek s hasičskou tématikou ke 130. výročí místního sboru dobrovolných hasičů, se zúčastnila více jak padesátka kluků a holčiček.

Malí výtvarníci byli rozděleni do čtyř kategorií.

„Nejvíc obrázků a nejvíce výstižných k danému tématu vytvořili malíři z první a druhé třídy. Z dvanácti nakreslených dílek jsme nedokázali vybrat ty nejlepší, takže v sobotu na hřišti oceníme všechny autory," přiznává Daniela Tučková, která zasedla v odborné komisi společně se zástupcem zdejší školy a dalšími členy sboru hasičů. Ocenění bude autorům nejlepších prací předáno v rámci slavnostního nástupu při sobotní odpolední slavnosti .(kov)

Kalendář a DVD

Místní sbor bude také prezentován vlastním kalendářem na rok 2016 a DVD. Myšlenka kalendáře vzešla od členek hasičského sboru a byla rozšířena o pamětní DVD s významným přispěním archivních fotografií a videozáznamů kronikáře sboru Jaroslava Křoviny. Kalendář zachytil koloběh života hasičů a veřejnost ho může získat při sobotních slavnostech.(kov)