Při té příležitosti bylo město vyzdobeno prapory a slavobránami, na náměstí byla postavena tribuna a hasiči nastoupili před početné obyvatele města v přílbách s odznaky, které tehdy dodal sobotecký rodák obchodník Josef Matějovský z Vídně. Jak rychle a nadšeně došlo ke vzniku sboru, ještě rychleji nadšení ochablo zejména po úmrtí zástupce velitele Jana Pršína. Po dalších dvou letech tak došlo z iniciativy městského úřadu k sestavení sboru nového. Ten měl 62 členů a od té doby nebyla činnost už nikdy přerušena. Hasiči začali pořádat plesy, cvičení, oslavovali svátek sv. Floriána.

V roce 1884 dokonce proběhl v Sobotce župní sjezd a cvičení. Materiální zabezpečení sboru bývalo největším problémem. Město, okresní záložna i různé pojišťovny sice přispívaly na činnost, ale většinu peněz musel sbor získat sbírkami, výtěžkem z plesů, uniformy si koupili hasiči ze svého. Jak konstatuje kronika, kterou pečlivě sepsal Karol Bílek, tehdy po dvaceti letech činnosti zasahovali u 89 požárů, k dispozici měli dvoukolovou a čtyřkolovou stříkačku, dvě přenosné a v roce 1901 byla od firmy Smékal zakoupena stříkačka parní.

Ve druhé světové válce byl prozrazen hasičský odboj, mnozí členové byli zatčeni. 5. května 1945 byl zastřelen člen sboru Josef Kopecký, o tři dny déle Jaroslav Havíř. Devátého května se hasičský sbor zúčastnil záchranných prací při likvidaci následků německého náletu na Mladou Boleslav.

Hasičský sbor v Sobotce v současnosti pomáhá nebo přímo zajišťuje nejednu akci. Patřila k nim vloni např. Hasičská maškarní merenda, požární asistence při společenských akcích ve městě, pomoc při Soboteckém posvícení. Zkrápějí závodní trať pro Havránkův memoriál. Pomáhají při Soboteckém jarmarku a festivalu řemesel. Sbírají železný šrot, pořádají dny otevřených dveří pro základní a mateřské školy s ukázkami techniky. K pravidelné činnosti patří údržba a úklid areálu hasičské zbrojnice a cvičení hasičských družstev.

Zásahová jednotka vyjíždí k dopravním nehodám, technickým zásahům a požárům. Dbají na údržbu a zajištění akceschopnosti techniky, absolvují odborná školení, např. zdravotní průpravu, školení obsluhy motorových pil, cyklické školení velitelů a strojníků. K výjezdovým vozidlům patří cisterny CAS16 MAN a nová CAS30 Tatra 815-7 a dále dva dopravní automobily. Velkokapacitní cisterna byla předána hasičům vloni. Pořízena byla z operačního programu IROP, za spolupráce s Místní akční skupinou MAS kdy se podařilo získat dotaci ve výši sedm milionů korun, podíl města činil milion korun. Několik desetiletí vychovávají v Sobotce mladé hasiče. V současné době mají 12 dětí v mladším a 22 dětí ve starším oddíle. Jsou zapojeni ve hře Plamen, hasiči pro ně připracují výlety a další zajímavé akce a pyšní se jednotnými tričky s vyobrazením zámku Humprecht.

Vedení sboru si upřímně váží práce všech aktivních členů, pomoci sponzorů a dalších, kteří s nimi ochotně spolupracují. Významným partnerem a vstřícným spolupracovníkem je rovněž Městský úřad v Sobotce.

Věra Nutilová