„Kdybych měla volit – tedy bych si přála narodit se znovu as za dvě stě let – anebo ještě později- neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ (Božena Němcová v listu ze dne 17.12 1851 MUDr. Janu Helceletovi)

Naše slavná krajanka, spisovatelka Božena Němcová (1820-1862, dále jen BN) si přála narodit se za 200 let. V roce 2020 si kulturní svět připomněl 200 let od narození (4.2.1820 ve Vídni) této pozoruhodné osobnosti, jejíž krása, literární aktivity, dramatický život i podnětné dílo okouzlovaly současníky již za jejího života. B. Němcová budila úctu i obdiv a již za svého života inspirovala básníky, malíře i hudebníky. Její vlastenectví, demokratický duch a zájem o život venkovského lidu, její vymykání se tehdejším společenským normám vyvolávaly i obavy a strach z perzekuce rakouské tajné policie a její soukromý život pak podněcovaly různé klepy i pomluvy mezi tehdejší smetánkou. Část tehdejší společnosti se od ní odvracela a nepřijímala ji.

Ale to nic nemění na faktu, že zejména mladá generace, ale i část starší inteligence ji respektovaly a sympatizovaly s ní. Vždyť její dívčí půvab, krása i její veřejné aktivity vzbuzovaly zájem o tuto mimořádnou osobnost. Zkrátka inspirovala i současné umělce a vrstevníky. Vždyť podle historiků první báseň o ní byla sepsána v době, kdy jí bylo asi 22 let (1842), její půvab zvábil i malíře J. V. Hellicha, který ji romanticky zpodobil v roce 1845, kdy dosáhla 25 let, a první zhudebnění její básně Pod bukem v zeleném boru - Žežulky se datuje v roce 1856, kdy po vydání Babičky se rozšířil její věhlas. Zejména však po její smrti ve 42 letech (21. ledna 1862 v Praze) a po zániku autorských práv spisovatelčiny rodiny (1892), třicet let po jejím úmrtí se umělci prakticky všech oborů, ale i vědci trvale inspirovali uměleckým odkazem BN. Tato inspirace je už 180 let nepřetržitá (1842-2022). I to je doklad životnosti, aktuálnosti i světovosti fenoménu, který se nazývá BOŽENA NĚMCOVÁ (1820-1862). K 21. lednu 2022 si připomínáme 160 let od jejího úmrtí 21. ledna 1862 v Praze v domě U Tří lip.

Připomeňme si aspoň ve stručném statistickém přehledu několik zajímavých fakt a informací o přijetí ( recepci) a inspirací (podnětu, vnuknutí, tvůrčí jiskře) Boženy Němcové pro české a světové umění i vědu, literaturu i kulturu vůbec.

Pramenem je moje kniha, komentovaná výběrová bibliografie. Využiji zde svého původního zdroje, a to originálního mnou ztvárněného soupisu, seznamu, ohlasové bibliografie, na níž jsem pracoval od roku 1961 s přestávkami do května 2021, tedy přes padesát let. Vydal jsem ji vlastním nákladem 500 výtisků knihtiskem ve středu 1. září 2021 v Jaroměři s titulem „BOŽENA NĚMCOVÁ INSPIRACÍ PRO UMĚNÍ V LETECH 1842-2020“. Kniha většího formátu B5, velmi objemná snad i objevná, a svým způsobem unikátní. Má 440 stran, 1800 anotovaných záznamů, 17 rejstříků čtyř druhů, tři cizojazyčná résumé v angličtině, němčině i v ruštině pro slovanské badatele. Pozoruhodný je více jak padesátistránkový přehled, kalendárium kultu Boženy Němcové od roku 1837 do roku 2020, jež přináší mnoho snad zajímavých a objevných informací a dat, zejména o posmrtném kultu (uctívání) Boženy Němcové.

Ve své knize tedy jsem zachytil následující ohlas osobnosti, díla a života spisovatelky B. Němcové (dále jen BN) konkrétně i statisticky: například již za života BN vzniklo 23 básní, z nichž jedna byla i v azbuce. Za celé období až do konce roku 2020 autor v oddíle POEZIE registruje celkem 516 básní, z toho 329 básní ve 34 básnických sbírkách a cyklech o BN, ale i o babičce, Viktorce či Babiččině údolí. Verše převážně již otištěné, v menší míře neotištěné a nedatované vytvořilo v letech 1842-2020 celkem 162 básníků, z toho 117 mužů a 45 žen českých, slovenských i polských. Zde asi všeobecně přijímaná nejhodnotnější díla vytvořili přední čeští básníci František Halas a Jaroslav Seifert, pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1984.

V oddíle PRÓZA registruji od r. 1865, respektive od r. 1884, kdy českoskalický rodák Václav Řezníček vydal první rozsáhlejší povídku „Za květu mladosti.. Podhorská idyla ze života Boženy

Němcové“ o jejím pobytu ve Chvalkovicích v letech 1830-1833. Do r. 2020 bylo napsáno celkem 239 próz, povídek, novel, románů, črt, fejetonů i scénářů včetně 19 prozaických parodií na Babičku BN vytvořilo 146 autorů, z toho 102 mužů a 44 žen, původců celkem 264 záznamů.. Zde je třeba připomenout zejména prózy životopisců J. Š. Baara, Čestmíra Jeřábka, V. M. Kratochvíla, Františka Pavlíčka, Josefa Pavlíka. Emila Synka, Antonína Zhoře a další prózy s regionální tematikou pobytů BN.

Pokud jde o DRAMA a DIVADLO – postava Boženy Němcové se v letech 1917-2020 objevuje v 57 divadelních životopisných pořadech, z toho bylo 27 činoher, 1 loutková hra, 1 balet, 1 muzikál, 3 opery, 3 rozhlasové hry, 6 literárně-hudebních pásem a 16 literárně-dramatických pásem. 

Zároveň autor registruje celkem 416 DRAMATIZACÍ a divadelních inscenací v jazyce českém, slovenském i ruském v letech 1899-2020. Jen inscenací Babičky je cca 35, 11 inscenací pohádky Bajaja, 12 inscenací povídky Divá Bára, 11 inscenací pohádky Sůl nad zlato atd. Konkrétně se jedná o soupis inscenací činoher, oper, operet, zpěvoher, her se zpěvy, o balety a muzikály. ZHUDEBNĚNÍ zahrnuje cca přes 220 skladeb prakticky všech hudebních žánrů, včetně oper, operet, zpěvoher, baletů i muzikálů o spisovatelce i jejích dílech z tvůrčí dílny cca 150 hudebních skladatelů. Náš soupis si však nečiní nárok na úplnost a komplexnost. Diskografie, neúplný soupis gramofonových desek a fonokaret, vykazuje 49 zvukových nahrávek Babičky a pohádek z let 1932-1975.

Jen okrajově připomínáme FILM a TELEVIZE. Filmografie spisovatelčiných děl vykazuje za léta 1921 až 2015 výběrově jen 26 filmů, filmových adaptací děl BN, včetně jedné amatérsky natočené filmové satirické parodie Babičky aneb jak to bylo doopravdy z roku 2009/2010. Postava BN se objevuje v celkem 15 životopisných hraných či polohraných filmech a jen výběrově v televizních inscenacích v letech 1925-2020. Osudy BN jsou námětem jednoho filmu slovenského a jednoho německého. Televizních pořadů ve vztahu k BN včetně jejich repríz je od r. 1953 několik set, ale záměrně je zde neuvádíme, i kdy jejich soupis máme k dispozici z pražské ČT.

Preferujeme především soupis PÍSEMNICTVÍ, LITERATURU, nikoliv audiovizuální a digitální nosiče. Tedy film, televize audio a video záznamy nejsou v centru našeho odborného zájmu a pozornosti. V letech 1937-1967 bylo podle našeho průzkumu vyrobeno celkem 25 černobílých i barevných DIAFILMŮ, především pohádek.

AUDIO A VIDEO jsou vymoženosti druhé poloviny 20. století a počet rozmanitých vydání děl BN je dnes již prakticky nezjistitelný.

DIZERTACE A DIPLOMOVÉ PRÁCE O BN za léta 1918-1968, 1978-2018, 2019-2020 eviduje naše bibliografie zatím jen 133 záznamů akademických prací, pokud se podařilo zjistit.

NÁŠ SOUPIS V KTERÉMKOLIV ŽÁNRU SI NEČINÍ NÁROK NA ÚPLNOST A KOMPLEXNOST.

IKONOGRAFIE – soupis vyobrazení, portrétů Boženy Němcové, ilustrací v knižní tvorbě či v plastice, sochařství, a vůbec ve výtvarném umění zatím ponecháváme stranou. Řádově jde o několik set portrétů-vyobrazení BN, o stovky ilustrací děl. Jen Babičku ilustrovala 67 výtvarníků.

V letech 1855-2020 vydali Babičku knižně (i jako e-knihu) ve více jak 388 rozličných českých vydání podle antikváře Josefa Počty z Prahy (sběratel, bibliofil a němcolog Karel Šípek z Liberce se kloní spíše k číslu 366 českých vydání Babičky). Podle Muzea BN v České Skalici byla Babička v letech 1858-2020 přeložena do 39 cizích jazyků a vydána v 60 cizojazyčných edicích.

PhDr. Jiří Uhlíř, Jaroměř